Gyventojai kariuomenei pervedė 209 tūkst. eurų
Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai nuo 2015 me­tų ša­lies gy­ven­to­jai, pa­tiks­lin­tais duo­me­ni­mis, per­ve­dė iš vi­so 218 338,22 eu­rų su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio.

Dau­giau­sia par­amos su­lau­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė – 209 170,63 eu­rai.

Taip pat Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai gy­ven­to­jai sky­rė 6 369,39 eu­rus, Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jai – 1553,64 eu­rus.

Gy­ven­to­jų par­amos su­lau­kė Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jus – 426,14 eu­rus ir Lie­tu­vos tech­ni­kos bib­lio­te­ka, ku­ri nuo šių me­tų pra­džios pri­klau­so kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai – 818,42 eu­rus.

Už 2014 m. gy­ven­to­jų ka­riuo­me­nei skir­tą da­lį nuo su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio bu­vo nu­pirk­ta 30 šar­vi­nių lie­me­nių na­cio­na­li­nių grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ka­riams. 2015 m. – įsi­gy­ja­mi inf­ra­rau­do­nų­jų at­spin­džių fil­trai op­ti­niams tai­kik­liams. Šie fil­trai leis ka­riams efek­ty­viau vyk­dy­ti už­duo­tis tam­siu par­os me­tu ir blo­go ma­to­mu­mo są­ly­go­mis.

Per­nai už 2014 m. mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį sky­rė 6924 gy­ven­to­jai, iš vi­so – apie 278 tūkst. eu­rų, o 2014 me­tais už 2013 m. mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį – 977 gy­ven­to­jai, iš vi­so – apie 39 tūkst. eu­rų.

2015 m. fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei su­au­ko­tos lė­šos su­da­rė apie 22 tūkst. eu­rų. Už juos bu­vo pa­ge­rin­tos ka­rių lais­va­lai­kio ir spor­to zo­nos Ka­ri­nė­se jū­rų pa­jė­go­se ir tri­juo­se Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nuo­se – Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų, Bi­ru­tės ulo­nų ir Kęs­tu­čio mo­to­ri­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų. Taip pat lė­šos bu­vo skir­tos vie­no su­žeis­to ka­rio gy­dy­mui ir rea­bi­li­ta­ci­jai.