Gyventojai galės iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti menininkams
Sei­mas pri­ėmė Lab­da­ros ir par­amos ir Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mų pa­tai­sas ku­rio­mis nu­tar­ta, kad nuo 2017 me­tų gy­ven­to­jai ga­lės skir­ti iki 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio me­ni­nin­kams – ra­šy­to­jams, kom­po­zi­to­riams, dai­li­nin­kams ir ki­tiems. To­kia par­ama ne­bus ap­mo­kes­ti­na­ma.

Už nau­jas Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mo nuo­sta­tas bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių, prieš – 1, su­si­lai­kė 27 par­la­men­ta­rai, Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus pa­lai­kė 75 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vo 2, su­si­lai­kė 8 par­la­men­ta­rai.

Pri­im­tais pa­kei­ti­mais nu­spęs­ta įtvir­tin­ti, kad fi­zi­niai as­me­nys, tu­rin­tys me­no kū­rė­jo sta­tu­są, ga­lės bū­ti par­amos ga­vė­jais. Jiems tei­kia­ma par­ama ga­lės bū­ti pi­ni­gi­nės lė­šos, su­da­ran­čios pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį iki 2 proc. gy­ven­to­jo pa­ja­mų mo­kes­čio, mo­kė­ti­no pa­gal me­ti­nę pa­ja­mų mo­kes­čio dek­la­ra­ci­ją, su­mos, o jei­gu nuo­la­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas me­ti­nės pa­ja­mų mo­kes­čio dek­la­ra­ci­jos ne­tei­kia, – iki 2 proc. mo­kes­tį iš­skai­čiuo­jan­čio as­mens iš­skai­čiuo­to pa­ja­mų mo­kes­čio su­mos. Ta­čiau Lie­tu­vos gy­ven­to­jas sau šių pi­ni­gi­nių lė­šų skir­ti ne­ga­lės.

Fi­zi­niai as­me­nys, ku­rie tu­rės tei­sę gau­ti par­amą, pri­va­lės at­ski­rai tvar­ky­ti gau­na­mos par­amos aps­kai­tą ir pa­teik­ti Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai me­ti­nę at­as­kai­tą apie gau­tą par­amą ir jos pa­nau­do­ji­mą.

Pa­gal pri­im­tas Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas, par­amos bū­du gau­tos lė­šos bus lai­ko­mos ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pa­ja­mo­mis.

Kaip pa­žy­mi­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, toks tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas su­teiks gy­ven­to­jams di­des­nes ga­li­my­bes rink­tis, kam skir­ti 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio, ska­tins gy­ven­to­jų tie­sio­gi­nę par­amą kul­tū­rai ir ak­ty­ves­nį vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mą kul­tū­ro­je, ma­žins me­ni­nin­kų pri­klau­so­my­bę nuo vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mo.