Gyventi pagal išgales biurokratai nenori
Svar­biau­sios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­gai­li pi­ni­gų ne pa­čioms bū­ti­niau­sioms reik­mėms - kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti, eks­per­tams sam­dy­ti, rep­re­zen­ta­ci­jai. Į vir­šų šo­vu­sios iš­lai­dų ei­lu­tės ke­lia nuo­sta­bą po­li­ti­kams. Tram­dy­ti val­di­nin­kų ape­ti­tą ke­ti­na­ma kei­čiant įsta­ty­mus.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas su­rin­ko ir api­bend­ri­no vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­teik­tus duo­me­nis, kaip pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį nau­do­tos lė­šos trans­por­tui, kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti, rep­re­zen­ta­ci­jai, ko­man­di­ruo­tėms ir sam­do­miems eks­per­tams. Taip pat - kiek at­sei­kė­ta dar­bo už­mo­kes­čiui.

Ne­sus­to­ja pūstis

Iš­ana­li­za­vus pir­mo­jo šių me­tų pus­me­čio duo­me­nis ma­ty­ti, kad, pa­ly­gin­ti su 2010-2013 me­tais, di­dė­jo be­veik vi­sos iš­lai­dos: eks­per­tams at­sei­kė­tos lė­šos - tris kar­tus, trans­por­tui - 19 proc., kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti - 6 pro­cen­tais. Tie­sa, šiek tiek ma­žė­jo iš­lai­dos rep­re­zen­ta­ci­jai ir ko­man­di­ruo­tėms.

Šie­met, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, nu­ma­to­ma dvi­gu­bai dau­giau iš­leis­ti eks­per­tams, 40 proc. dau­giau - kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti, 14 proc. di­din­ti trans­por­to iš­lai­das, per­pus su­ma­žin­ti rep­re­zen­ta­ci­nes ir 10 proc. - ko­man­di­ruo­čių iš­lai­das. Ta­čiau, kaip pa­žy­mė­jo Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas, šia­me kon­teks­te abe­jo­ti­nas at­ro­do ko­man­di­ruo­tėms nu­ma­ty­tų lė­šų ma­ži­ni­mo pla­nas, nes per­nai, mo­ty­vuo­jant pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai po­rei­kiais, šios iš­lai­dos, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tais, bu­vo pa­di­din­tos 16 mln. li­tų. Bet pa­si­bai­gus pir­mi­nin­ka­vi­mui jų ne­pla­nuo­ja­ma grą­žin­ti į 2012-ųjų ly­gį (50,7 mln. li­tų per me­tus).

Di­dė­jo iš­lai­dos ir dar­bo už­mo­kes­čiui (pir­mą­jį pus­me­tį - 40,7 mln. li­tų, ar­ba 3,5 proc.). Iš es­mės tai lė­mė per kri­zę su­ma­žin­tų par­ei­gi­nės al­gos ir prie­dų koe­fi­cien­tų at­kū­ri­mas, bet pa­di­dė­jo ir prie­mo­kos.

Pir­mą­jį pus­me­tį 15 proc. dau­giau dar­bo už­mo­kes­čio pri­skai­čiuo­ta va­do­vams. La­biau­siai ki­lo par­ei­gi­nė al­ga ir prie­dai už kva­li­fi­ka­ci­nę kla­sę bei sta­žą. Asig­na­vi­mų prie­mo­koms pa­di­dė­ji­mas 448 tūkst. li­tų, t. y. 31 proc., Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui su­kė­lė abe­jo­nių dėl pa­grįs­tu­mo.

Pa­di­dė­jo net 83 kartus

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį rep­re­zen­ta­ci­jai pla­nuo­ta iš­leis­ti 9,6 mln. li­tų, o fak­tiš­kai pa­nau­do­ta 7,4 mln. li­tų. Pla­nas bu­vo ma­žes­nis nei 2013-ųjų pir­mų še­šių mė­ne­sių, bet ge­ro­kai di­des­nis nei anks­tes­niais me­tais.

Dau­giau­sia pi­ni­gų rep­re­zen­ta­ci­jai mi­nė­tu lai­ko­tar­piu iš­lei­do Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) - 1,8 mln. li­tų, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja (1,3 mln. li­tų), Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) - 984 tūkst. li­tų ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (574 tūkst. li­tų).

Trans­por­tui sau­sio-lie­pos mė­ne­siais vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir biu­dže­ti­nės įstai­gos iš­lei­do be­veik 50 mln. li­tų. La­biau­siai dėl to­kių iš­lai­dų pa­leng­vė­jo KAM (17 mln. li­tų), Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to (8,7 mln. li­tų) ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (7 mln. li­tų) ki­še­nės.

Šie­met dau­giau lė­šų nei pa­sta­rai­siais me­tais nu­ma­to­ma skir­ti ir kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti. Pir­mą­jį pus­me­tį tam iš­leis­ta 4 mln. li­tų, ar­ba 200 tūkst. li­tų dau­giau ne­gu tą pa­tį 2013-ųjų lai­ko­tar­pį. Pa­gal iš­leis­tus pi­ni­gus pir­mau­ja Fi­nan­sų (640 tūkst. li­tų), Že­mės ūkio (430 tūkst. li­tų) mi­nis­te­ri­jos, KAM (372 tūkst. li­tų).

La­biau­siai iš­lai­das kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti pa­di­di­no Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba - 83 kar­tus (nuo 200 li­tų 2013 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį iki 16,7 tūkst. li­tų 2014-ųjų tą pa­tį lai­ko­tar­pį), Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba - 25 kar­tus (nuo 900 iki 14 tūkst. li­tų), Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja – 5 kar­tus (nuo 2,8 tūkst. iki 15 tūkst. li­tų).

Pa­žer­ta premijų

Daug vals­ty­bės pi­ni­gų nu­by­rė­jo ir eks­per­tams. Tam sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais iš­leis­ta per 13 mln. li­tų. Pir­ma­jam pus­me­čiui bu­vo nu­ma­ty­ta 9,3 mln. li­tų dau­giau lė­šų nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.

So­li­džiau­sias su­mas kon­sul­tan­tams „iš ša­lies“ iš­lei­do Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja (9 mln. li­tų), Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba (1,3 mln. li­tų), Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja (be­veik 590 tūkst. li­tų). Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to su­rink­tais duo­me­ni­mis, šie­met iš­lai­das eks­per­tams sam­dy­ti su­ma­ži­no 19, o pa­di­di­no - 23 asig­na­vi­mų val­dy­to­jai. Ryš­kiau­sias pa­di­dė­ji­mas - 24 kar­tais (nuo 2 tūkst. li­tų 2013 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį iki be­veik 51 tūkst. li­tų 2014-ųjų tą pa­tį lai­ko­tar­pį) - fik­suo­ja­mas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je.

Ko­man­di­ruo­tėms įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos at­sei­kė­jo be­veik 28 mln. li­tų. Dau­giau­sia joms iš­lei­do KAM (per 6 mln. li­tų), URM (3 mln. li­tų), Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas (apie 1,7 mln. li­tų).

Pir­mą­jį pus­me­tį pri­skai­čiuo­ta 1,7 mlrd. li­tų dar­bo už­mo­kes­čio. 214 mln. li­tų iš šios su­mos su­da­rė prie­dai (be­veik 32 mln. li­tų dau­giau ne­gu per­nai me­tų sau­sio-lie­pos mė­ne­siais). Pa­gau­sė­jo ir prie­mo­kų, dau­giau­sia - už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą ir at­lik­tas svar­bias už­duo­tis. Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas nu­ro­do, kad tai ga­lė­jo lem­ti par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tų dy­dis, nes prie­mo­kos skai­čiuo­ja­mos kaip pro­cen­ti­nė par­ei­gi­nės al­gos da­lis.

Val­di­nin­kams ne­gai­lė­ta ir pre­mi­jų. Dau­giau­sia - 246 tūkst. li­tų - tam iš­lei­do Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Kiek ma­žiau sky­rė URM (181 tūkst. li­tų), Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (120 tūkst. li­tų), Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja (114 tūkst. li­tų). Pre­mi­jos mo­kė­tos už ne­prie­kaiš­tin­gai at­lik­tas tar­ny­bi­nes par­ei­gas, la­bai ge­rą dar­buo­to­jo dar­bą, vien­kar­ti­nes ypač svar­bias už­duo­tis, gy­ve­ni­mo ir dar­bo ju­bi­lie­jų pro­ga, iš­ei­nant į pen­si­ją.

Vil­tys žlugo

Jolita Vaickienė. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė "tvar­kie­tė" Jo­li­ta Vaic­kie­nė ne­slė­pė ti­kė­ju­sis, kad šių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio vie­šo­jo sek­to­riaus iš­lai­dos bus ma­žes­nės nei per­nykš­tės. Kaip ži­no­ma, tuo­me­tis jų di­dė­ji­mas bu­vo tei­si­na­mas Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mu Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai.

“Ta­čiau to­kio kri­ti­mo, ko­kio ti­kė­jo­mės, ne­ma­to­me. Tai tu­rė­tų bū­ti įspė­ji­mas Vy­riau­sy­bei, ką bū­ti­na per­žiū­rė­ti”, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė. Kar­tu ji pa­brė­žė, jog tiks­liau­si duo­me­nys, iš ku­rių bus ga­li­ma da­ry­ti rim­tas iš­va­das, bus gau­ti api­bend­ri­nus vi­sų me­tų re­zul­ta­tus.

J. Vaic­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad iš­lai­dos, ku­rias vals­ty­bės įstai­gos su­mo­ka sam­dy­da­mos įvai­riau­sius eks­per­tus, yra per di­de­lės. “Di­džiau­sią su­mą iš­lei­do Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, at­sto­vau­jan­ti Vy­riau­sy­bei teis­muo­se su “Gazp­rom”. Ga­li­me pa­tei­sin­ti, ga­li­me kri­ti­kuo­ti, bet čia nie­ko ne­pa­da­ry­si”, - tei­gė ko­mi­te­to va­do­vė. Di­de­les su­mas kon­sul­tan­tams iš­lei­džia ir Moks­lo ta­ry­ba, tei­kian­ti eks­per­ti­zę įvai­riau­siems eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­miems pro­jek­tams.

“Ar sam­dant tiek eks­per­tų dar lie­ka lė­šų pa­tiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, ma­nau, tu­rė­tų pla­čiau pa­aiš­kin­ti Moks­lo ta­ry­ba”, - svars­tė Sei­mo na­rė. Anot jos, ver­tė­tų pa­mąs­ty­ti ir apie pro­jek­tų ma­ži­ni­mą, nes pa­pras­tai 60-70 proc. eks­per­tų ver­tin­tų pro­jek­tų “gu­la į stal­čius”. Ne­pag­rįs­tai di­de­lės, ko­mi­te­to va­do­vės ma­ny­mu, ir val­di­nin­kų trans­por­to iš­lai­dos. “Ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas, kur tiek va­ži­nė­ja­ma? Gal kar­tais ir į už­mies­tį?” - ste­bė­jo­si ji.

Nau­ja me­to­di­ka

Vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus pir­mą­jį pus­me­tį kils­te­lė­jo spren­di­mas grą­žin­ti juos į iki­kri­zi­nį ly­gį. “Ta­čiau kai kur ma­to­me ge­ro­kai pa­di­dė­ju­sias prie­mo­kas, ypač va­do­vams. To­kius da­ly­kus rei­kė­tų iš­gy­ven­din­ti”, - tvir­ti­no J. Vaic­kie­nė. Sei­mo na­rė per­mai­nų vil­tis sie­ja su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta nau­ja at­ly­gi­ni­mų skai­čia­vi­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je me­to­di­ka. Ji tu­rė­tų bū­ti aiš­kes­nė, pa­pras­tes­nė ir lanks­tes­nė. “Ti­kė­si­mės, kad tuo­met vi­si gaus pa­gal nuo­pel­nus, o ne pa­gal, pa­vyz­džiui, sta­žą. Bent jau aš šį veiks­nį ver­ti­nu skep­tiš­kai. Mes vi­si dir­ba­me Lie­tu­vai - tiek pri­va­čia­me, tiek vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je. Vers­las nie­ka­da ne­mo­ka už sta­žą, o tik už at­lik­tą dar­bą, ge­bė­ji­mus ir kom­pe­ten­ci­ją”, - pa­žy­mė­jo J. Vaic­kie­nė.

Par­la­men­ta­rės nuo­mo­ne, ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das ga­li­ma vi­suo­met. Juo­lab kad apie tai, for­muo­da­ma at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tą, už­si­mi­nė ir Vy­riau­sy­bė. “Tik pir­miau­sia tu­rė­si­me apib­rėž­ti, kas yra tos val­dy­mo iš­lai­dos, nes vi­si, net mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, tai su­pran­ta skir­tin­gai”, - sa­kė ji. Anot J. Vaic­kie­nės, lei­džiant biu­dže­to lė­šas dar la­bai trūks­ta vals­ty­bi­nio po­žiū­rio. “Tie­siog ne­su­vo­kia­ma, kad biu­dže­tas yra mū­sų vi­sų. Tai - mąs­ty­mo prob­le­ma, bran­dos trū­ku­mas”, - įsi­ti­ki­nu­si ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Au­di­to ko­mi­te­tas pra­dė­jo rink­ti duo­me­nis apie vals­ty­bės tar­ny­bos dar­buo­to­jų skai­čių - jis tu­rė­tų par­ody­ti rea­lią vie­šo­jo sek­to­riaus pa­dė­tį. Taip pat svars­to­ma ga­li­my­bė at­lik­ti vi­sų mi­nis­te­ri­jų iš­ori­nį au­di­tą.

Bū­ti­na keis­ti sistemą

Au­di­to ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Do­na­tas Jan­kaus­kas taip pat įsi­ti­ki­nęs, jog re­zer­vų tau­py­ti vals­ty­bės pi­ni­gus ti­krai yra, tik ne­ži­nia, ar tam at­si­ras po­li­ti­nės va­lios. “Pir­mas pus­me­tis par­odė, kad no­ro tau­py­ti ir gy­ven­ti pa­gal iš­ga­les ne­bu­vo”, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­ras. Anot jo, tau­py­mo pla­nus žlug­do ir “dras­tiš­kas vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čiaus, ku­ris anks­čiau bu­vo ma­ži­na­mas, au­gi­mas”. Po­li­ti­ko ma­ny­mu, yra daug ga­li­my­bių pri­stab­dy­ti be­sai­kį biu­ro­kra­ti­jos ir jos iš­lai­dų di­dė­ji­mą. “De­ja, skai­čiai ro­do ką ki­ta. So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė dir­ba at­si­pa­lai­da­vu­si, to­dėl įvai­rio­se sri­ty­se di­dė­ja mi­nis­te­ri­jų ir įvai­rių vals­ty­bi­nių įstai­gų iš­lai­dos”, - kal­bė­jo D. Jan­kaus­kas.

Au­di­to ko­mi­te­to na­rės “dar­bie­tės” Zi­tos Žvi­kie­nės žo­džiais, kad val­dy­mo iš­lai­dos ma­žė­tų, bū­ti­na keis­ti vi­są vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mą. “Var­gu ar tiek val­dy­mo funk­ci­jų, kiek yra da­bar, tu­ri bū­ti pri­skir­ta vals­ty­bei. Juk kiek­vie­na jų kai­nuo­ja”, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė. Vals­ty­bės kon­tro­lei "dar­bie­tė" pa­siū­lė per­žiū­rė­ti vi­sų prie mi­nis­te­ri­jų įkur­tų ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jas ir įver­tin­ti jų su­ku­ria­mą pri­dė­ti­nę ver­tę vals­ty­bei.

Val­di­nin­kų ar­mi­ją, pa­sak Z. Žvi­kie­nės, ir au­gi­na per di­de­lis vals­ty­bei su­teik­tų funk­ci­jų skai­čius. “Bet ko­kie kos­me­ti­niai įsta­ty­mų pa­tai­sy­mai vals­ty­bės tar­ny­bos pa­dė­ties ti­krai ne­pa­keis”, - pa­brė­žė Sei­mo na­rė.