Gyvenimas skubina strategijos pataisas
Pa­ki­tu­si geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis ska­ti­na po­li­ti­kus at­nau­jin­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ją. Prieš 13 me­tų pri­im­tas do­ku­men­tas iš es­mės bus ko­re­guo­ja­mas tre­čią kar­tą.

Vy­riau­sy­bės spren­di­mu iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, at­sa­kin­gų už na­cio­na­li­nės sau­gu­mo po­li­ti­kos for­ma­vi­mą ir įgy­ven­di­ni­mą, at­sto­vų su­bur­ta dar­bo gru­pė iki at­ei­nan­čių me­tų ba­lan­džio tu­rės pa­teik­ti at­nau­jin­tą Na­cio­na­li­nės sau­gu­mo stra­te­gi­jos kon­cep­ci­ją. Keis­ti prieš tre­jus me­tus tai­sy­tą do­ku­men­tą ver­čia pa­si­kei­tu­si vals­ty­bės sau­gu­mo ap­lin­ka. Dar­bo gru­pės, ku­riai tu­rė­tų va­do­vau­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, na­riams teks per­žiū­rė­ti stra­te­gi­jos nuo­sta­tas, apib­rė­žian­čias sau­gios vals­ty­bės rai­dą, nu­sta­tan­čias gy­vy­bi­nius ir svar­biau­sius na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus, pa­grin­di­nius ri­zi­kos veiks­nius, pa­vo­jus ir grės­mes šiems in­te­re­sams, sau­gu­mo sis­te­mos plė­tros, už­sie­nio, gy­ny­bos ir vi­daus po­li­ti­kos pri­ori­te­tus, il­ga­lai­kius ir vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio na­cio­na­li­nio sau­gu­mo už­da­vi­nius.

Bū­ti­nas nau­jas požiūris

Im­tis at­nau­jin­ti stra­te­gi­ją Vy­riau­sy­bę par­agi­no Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­teas (NSGK). Pa­sak NSGK pir­mi­nin­ko „dar­bie­čio“ Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko, im­tis ko­rek­ci­jų ver­čia pats gy­ve­ni­mas. „Pag­rin­di­nis da­ly­kas, ku­rį rei­kia per­žiū­rė­ti, yra mū­sų san­ty­kiai su Ru­si­ja. Tu­ri­me la­bai aiš­kiai ap­sib­rėž­ti, kaip įsi­vaiz­duo­ja­me to­les­nį mū­sų gy­ve­ni­mą kai­my­nys­tė­je su šia vals­ty­be“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Sei­mo NSGK pir­mi­nin­kas pri­mi­nė, kad pa­sta­rą­jį kar­tą – 2012-ai­siais – ko­re­guo­jant stra­te­gi­ją dar ne­bu­vo Ukrai­nos re­vo­liu­ci­jos, Kry­mo įvy­kių, pa­kei­tu­sių pa­sau­lio po­žiū­rį į Ru­si­ją. To­dėl vie­no­je iš stra­te­gi­jos nuo­sta­tų tei­gia­ma, kad Lie­tu­va su Ru­si­ja sieks „stip­rin­ti tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mą sau­gu­mo sri­ty­je ir ska­tins bend­ra­dar­bia­vi­mą eko­no­mi­kos, trans­por­to, bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ir ki­to­se sri­ty­se“. Taip pat vis dar nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­va „rems NA­TO bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ru­si­ja abi­pu­siš­ku­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo ir įsi­pa­rei­go­ji­mų įgy­ven­di­ni­mo pri­nci­pų pa­grin­du, ska­tins di­des­nį ES da­ly­va­vi­mą spren­džiant Lie­tu­vai svar­bius san­ty­kių su Ru­si­ja klau­si­mus“. „Tuo me­tu tarp mū­sų ša­lių dar bū­ta pa­si­ti­kė­ji­mo, vy­ko bend­ra­dar­bia­vi­mas“, – tei­gė A.Pa­ulaus­kas.

Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, rei­kė­tų per­žiū­rė­ti ir kai ku­rių stra­te­gi­jo­je įvar­dy­tų grės­mių ei­liš­ku­mą. „Sa­ky­ki­me, ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­so­my­bė iš es­mės pa­siek­ta, o stra­te­gi­jo­je jai skir­ta la­bai aukš­ta vie­ta. Gal­būt ak­tua­les­nė da­bar tam­pa in­for­ma­ci­nė, ki­ber­ne­ti­nė, so­cia­li­nė grės­mė“, – pri­mi­nė A. Pa­ulaus­kas. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, stra­te­gi­jai pa­to­bu­lin­ti skir­ti pen­ki mė­ne­siai – nė­ra per il­gas lai­ko tar­pas. „Tai fun­da­men­ta­lus kū­ri­nys, ku­rį skai­tys ir mū­sų už­sie­nio par­tne­riai, ir ne­drau­gai, to­dėl no­rė­tų­si, kad jis bū­tų so­li­dus ir ar­gu­men­tuo­tas“, – pa­brė­žė NSGK va­do­vas. Jis ti­ki­si, kad pa­tvir­tin­ti at­nau­jin­tą do­ku­men­tą ga­li spė­ti dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas.

Ko­ją ki­ša rin­ki­mai

Vie­nas iš šiuo me­tu ga­lio­jan­čios stra­te­gi­jos au­to­rių NSGK na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas ne­slė­pė abe­jo­nių, ar šis par­la­men­tas įveiks dar tik pla­nuo­ja­mas reng­ti pa­tai­sas. „Ga­li pra­dė­ti svars­ty­ti, bet ne­ži­nau, ar pri­ims. Ak­ty­vi po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja pra­si­de­da li­kus pus­me­čiui iki rin­ki­mų, tad abe­jo­ju“, – LŽ sa­kė A. Anu­šaus­kas. Jis pri­si­mi­nė, kaip su­nkiai se­kė­si reng­ti ir tvir­tin­ti da­bar­ti­nę stra­te­gi­ją, ypač stri­go tar­pins­ti­tu­ci­nių siū­ly­mų de­ri­ni­mas. „Tai – di­džiu­lis do­ku­men­tas. Prieš dau­giau nei tre­je­tą me­tų stra­te­gi­ja bu­vo per­ra­šy­ta be­veik iš es­mės. Tad da­bar pa­kak­tų ko­rek­ci­jų“, – sa­kė NSGK at­sto­vas.

Pa­sak A. Anu­šaus­ko, pa­sta­rų­jų me­tų geo­po­li­ti­niai įvy­kiai iš tie­sų vie­nas grės­mes su­ak­tua­li­no, o ki­tos pra­ra­do ak­tua­lu­mą. „Kai ku­riuos punk­tus ga­li­ma pa­tiks­lin­ti, nau­jai pa­aiš­kin­ti. Pa­vyz­džiui, prieš ke­le­rius me­tus ak­cen­ta­vo­me emig­ra­ci­jos Lie­tu­vai ke­lia­mas prob­le­mas, o da­bar iš­ki­lo im­ig­ra­ci­jos klau­si­mai“, – tei­gė Sei­mo na­rys. Po­li­ti­kas ma­no, kad pen­ki mė­ne­siai – „nor­ma­lus ter­mi­nas“ rei­ka­lin­goms pa­tai­soms par­eng­ti.

Su­dė­tin­gas do­ku­men­tas

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ja – nuo­sta­tų, apib­rė­žian­čių sau­gios vals­ty­bės rai­dą, vi­su­ma. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sau­gu­mas yra su­de­da­mo­ji NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ne­da­lo­mo sau­gu­mo po­li­ti­kos da­lis, re­mia­si šių or­ga­ni­za­ci­jų su­tar­ty­se iš­dės­ty­to­mis sau­gu­mo ga­ran­ti­jo­mis. Pir­mą­ją Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ją Sei­mas pa­tvir­ti­no 2002 me­tais, an­trą­ją – 2005-ai­siais. Nuo 2012-ųjų lie­pos įsi­ga­lio­ju­sio­je stra­te­gi­jo­je kaip grės­mės Lie­tu­vai įvar­dy­tos eko­no­mi­nė ir ener­ge­ti­nė pri­klau­so­my­bė, te­ro­riz­mas, ko­rup­ci­ja, kli­ma­to kai­ta, emig­ra­ci­ja, ga­li­mas eu­roat­lan­ti­nės bend­ri­jos silp­nė­ji­mas, ne­sta­bi­lu­mas re­gio­ne ir pa­sau­ly­je, žmo­gaus tei­sių ir fun­da­men­ta­lių lais­vių pa­žei­di­mai, pa­sau­li­nės eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų kri­zės, tarp­tau­ti­nis or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas ir ki­ti tarp­vals­ty­bi­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mai. „Tie­sio­gi­nės ka­ri­nės konf­ron­ta­ci­jos ti­ki­my­bė re­gio­ne yra ma­ža, ta­čiau di­dė­jan­ti kai ku­rių re­gio­no vals­ty­bių ka­ri­nė ga­lia, jos de­mons­tra­vi­mo, gra­si­ni­mo ją nau­do­ti ten­den­ci­jos ar pa­nau­do­ji­mo at­ve­jai ne­lei­džia at­mes­ti ga­li­my­bės, kad at­ei­ty­je ga­li kil­ti ka­ri­nė grės­mė Lie­tu­vai“, – ra­šo­ma stra­te­gi­jo­je.