Gynybos biudžetas kitąmet turėtų augti trečdaliu
Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas ki­tą­met tu­rė­tų aug­ti dau­giau nei treč­da­liu, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­tas vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai 2016 me­tais nu­ma­to­ma skir­ti 574 mln. eu­rų. Šie­met asig­na­vi­mai sie­kė 425 mln. eu­rų.

„Ve­ja­mės at­si­li­ki­mą, vyk­do­me po­li­ti­nių par­ti­jų įsi­pa­rei­go­ji­mą siek­ti 2 proc. nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pa­sak mi­nis­tro, pa­gal da­bar­ti­nį tem­pą, 2 proc. ro­dik­lį bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti ir 2018 me­tais.

J.Ole­ko tei­gi­mu, per­so­na­lo iš­lai­ky­mo iš­lai­dos ne­sieks 50 proc., o prie­au­gis bus nu­kreip­tas ka­ri­nei įran­gai ir gink­luo­tei.

„Prio­ri­te­ti­nės sri­tys bus ka­riuo­me­nės ko­vi­nių vie­ne­tų ren­gi­mas, mo­der­ni­za­vi­mas, pri­ori­te­ti­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mas. Čia ga­li­ma pa­mi­nė­ti prieš­tan­ki­nes, prieš­lėk­tu­vi­nes sis­te­mas, sa­vaei­ges hau­bi­cas, ry­šio, taik­lio­jo šau­lio, snai­pe­ri­nius šau­tu­vus, ste­bė­ji­mo ir ma­ta­vi­mo prie­mo­nes, ka­rių eki­puo­tę, oro erd­vės ste­bė­ji­mą, ka­ri­nių oro pa­jė­gų avia­ci­jos ba­zės plė­trą. Be abe­jo, kai­nuos ir mū­sų va­di­na­mi šauk­ti­niai - sa­va­no­riai“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

„Tarp di­des­nių iš­lai­dų ei­lu­čių yra NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos vyk­dy­mas, NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­no iš­lai­ky­mas, par­ama ro­tuo­ja­moms są­jun­gi­nin­kų pa­jė­goms, mū­sų pa­čių grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų iš­lai­ky­mas. Pa­mi­nė­čiau ir Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro vys­ty­mą“, - pri­dū­rė J.Ole­kas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį dėl vo­kiš­kų sa­vaei­gių hau­bi­cų „Pzh2000“ pir­ki­mo. Dėl šar­vuo­čių pir­ki­mo, ku­ris ga­li bū­ti di­džiau­sias san­do­ris Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je, „kon­kre­tes­ni pa­sa­ky­mai“ tu­rė­tų bū­ti spa­lio vi­du­ry­je, sa­kė mi­nis­tras.