Gynybiniam atstovavimui stiprinti – naujos pareigybės
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) siū­lo, kad mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se gre­ta gy­ny­bos at­ašė at­si­ras­tų nau­jos – gy­ny­bos pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bės. Da­lis po­li­ti­kų to­kį siū­ly­mą ver­ti­na ne­vie­na­reikš­miš­kai.

Stip­rin­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­das už­sie­ny­je URM sie­kia to­dėl, kad gy­ny­bos at­ašė vyk­do­mos ir dvi­ša­lį ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą stip­ri­nan­čios funk­ci­jos esą ne­api­ma vi­sų ga­li­mų dvi­ša­lio ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­čių. Tei­gia­ma, kad įstei­gus gy­ny­bos pa­ta­rė­jų eta­tus bū­tų ga­li­ma už­ti­krin­ti vi­sa­pu­siš­ką dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nių sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je įgy­ven­di­ni­mą.

Dirb­tų valdininkai

Šiuo me­tu mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­se už­sie­ny­je dir­ba 11 gy­ny­bos at­ašė. Jie re­zi­duo­ja Da­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Len­ki­jo­je, JAV, Ru­si­jo­je, Ukrai­no­je ir ki­to­se ša­ly­se. Gy­ny­bos at­ašė at­sto­vau­ja Lie­tu­vai ka­ri­nė­je sri­ty­je. Jis stip­ri­na dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą, in­for­muo­ja kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą ir ki­tus par­ei­gū­nus apie už­sie­nio ša­ly­je, į ku­rią yra pa­skir­tas, vyks­tan­čias ak­ci­jas, ini­cia­ty­vas, pa­siū­ly­mus ka­ri­niais bei sau­gu­mo klau­si­mais, bend­ra­dar­biau­ja su vie­tos ka­ri­nė­mis ir gy­ny­bos ins­ti­tu­ci­jo­mis, da­ly­vau­ja de­ry­bo­se ka­ri­niais ir sau­gu­mo klau­si­mais. Gy­ny­bos at­ašė par­ei­gos vi­sa­da ski­ria­mos ka­riš­kiui.

Gy­ny­bos pa­ta­rė­jais, kaip siū­lo URM, ga­lė­tų dirb­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Jie da­ly­vau­tų dvi­ša­lė­se kon­sul­ta­ci­jo­se sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mais, rink­tų ir ana­li­zuo­tų in­for­ma­ci­ją gy­ny­bos po­li­ti­kos klau­si­mais vals­ty­bė­je, ku­rio­je re­zi­duo­ja, pa­tar­tų gy­ny­bos po­li­ti­kos klau­si­mais am­ba­sa­do­riui, URM. Esą įstei­gus gy­ny­bos pa­ta­rė­jo par­ei­gy­bę dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je bū­tų už­ti­krin­tas dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas re­gio­nuo­se, ku­riuo­se si­tua­ci­ja da­bar yra itin įtemp­ta.

Nau­jos par­ei­gy­bės bū­tų iš­lai­ko­mos iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (KAM) skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.

Nau­jos funkcijos

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pa­lai­ko siū­ly­mą dėl nau­jų gy­ny­bos pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bių. Jis pa­žy­mė­jo, kad šiems par­ei­gū­nams tek­tų ki­to­kios funk­ci­jos, nei pri­skir­tos gy­ny­bos at­ašė. „Jų funk­ci­jos bū­tų skir­tin­gos. Gy­ny­bos at­ašė ir to­liau dirb­tų sa­vo sri­ty­je kaip ka­riš­kiai. Tuo me­tu gy­ny­bos pa­ta­rė­jai, ku­rie bū­tų ci­vi­liai as­me­nys, pa­tar­tų ir da­ry­tų ki­tą bend­rą mū­sų vals­ty­bei rei­ka­lin­gą dar­bą. Man at­ro­do, kad siū­ly­mas dėl šių par­ei­gy­bių yra la­bai svei­kin­ti­nas spren­di­mas“, - įsi­ti­ki­nęs J. Ole­kas.

Jis svars­tė, kad pir­miau­sia gy­ny­bos pa­ta­rė­jai at­si­ras­tų tik ke­lio­se už­sie­nio vals­ty­bė­se. Jei­gu jų veik­la pa­sit­vir­tin­tų, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie to­kių par­ei­gū­nų skai­čiaus di­di­ni­mą. J. Ole­kas pa­ti­ki­no, kad KAM su­ras­tų vi­di­nių re­zer­vų iš­lai­ky­ti nau­jas par­ei­gy­bes ir ne­pra­šy­tų pa­pil­do­mų lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Su­kė­lė klausimų

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas pri­mi­nė, kad kai ku­rie už­sie­ny­je dir­ban­tys mū­sų ša­lies gy­ny­bos at­ašė tu­ri pa­dė­jė­jus. To­dėl kol ne­su­si­pa­ži­no su URM siū­ly­mu, jis ne­ga­lė­jo pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti, ar mū­sų dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi dar­buo­to­jai, at­sa­kin­gi už bend­ra­dar­bia­vi­mą gy­ny­bos sri­ty­je.

Pa­sak Sei­mo NSGK na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko, mū­sų ša­lies gy­ny­bos at­ašė ten­ka di­de­lis krū­vis. Jie ne tik bend­ra­dar­biau­ja, pa­lai­ko tie­sio­gi­nius ry­šius su vals­ty­bės, ku­rio­je re­zi­duo­ja, ka­riš­kiais, gy­ny­bos ins­ti­tu­ci­jo­mis, bet ir kau­pia, ana­li­zuo­ja, per­duo­da svar­bią in­for­ma­ci­ją į Lie­tu­vą.

A. Anu­šaus­ko tei­gi­mu, gy­ny­bos at­ašė yra ski­ria­mi į tam ti­kras už­sie­nio vals­ty­bes, re­gio­nus, kur mū­sų ša­lis yra su­in­te­re­suo­ta gau­ti pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, taip pat ir ka­ri­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu, jo stip­ri­ni­mu. To­dėl svars­tant apie nau­jas gy­ny­bos pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bes svar­bu kon­kre­čiai ži­no­ti, ko­kio­se vals­ty­bė­se jie dirb­tų. „Čia ne­ga­li bū­ti pri­tai­ky­tas vie­no­das mo­de­lis vi­soms vals­ty­bėms, kur yra mū­sų gy­ny­bos at­ašė apa­ra­tai. Sa­ky­si­me, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se yra vie­na pa­dė­tis, Ukrai­no­je, Kau­ka­ze – vi­sai ki­ta. Vis­kas tu­rė­tų pri­klau­sy­ti nuo re­gio­no ir mū­sų ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ly­gio“, - tvir­ti­no jis ir pa­žy­mė­jo, kad am­ba­sa­dos dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mas nė­ra pi­gus, to­dėl lė­šos tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos tik ten, kur tai yra bū­ti­na.