Gydytojų sąjunga: Universitetų ligoninėms suplanuotas finansavimas – nepakankamas
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (SAM) šią sa­vai­tę pa­skel­bus, kad uni­ver­si­te­to lyg­mens li­go­ni­nėms vals­ty­bė už pa­slau­gas mo­kės pa­gal di­des­nius įkai­nius, Gy­dy­to­jų są­jun­ga tai svei­ki­na, nors ir tei­gia, kad toks di­dė­ji­mas – ne­pa­kan­ka­mas.

Kaip BNS nu­ro­dė SAM, uni­ver­si­te­to li­go­ni­nių tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nos nuo lie­pos in­dek­suo­ja­mos – bus 10 proc. di­des­nės nei ki­tų įstai­gų pa­slau­gos.

„Toks ap­mo­kė­ji­mas at­spin­di gy­dy­mo įstai­gos inf­ras­truk­tū­rą, įran­gą, tar­ny­bų kie­kį ir jų funk­cio­na­vi­mą vi­są par­ą, di­des­nes są­nau­das, tei­kiant tos pa­čios gru­pės pa­slau­gas“, – aiš­ki­no mi­nis­te­ri­ja.

Pa­sak SAM, aukš­čiau­sio ly­gio li­go­ni­nė­se tai­ko­mi nau­jau­si, bran­gūs gy­dy­mo me­to­dai, rei­ka­lin­gi vais­tai, ty­ri­mai, jos vyk­do re­fe­ren­ci­nių tink­lų funk­ci­jas, mo­ko bū­si­muo­sius gy­dy­to­jus ir pan.

„Vi­sa tai „su­val­go“ gau­na­mas lė­šas ir at­ly­gi­ni­mas iš­tek­lių lie­ka ma­žiau, ne­gu ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se. Su­si­da­ro ženk­lus at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mas – uni­ver­si­te­tų kli­ni­kų gy­dy­to­jai gau­na 300–400 eu­rų ma­žiau ne­gu re­gio­ni­nių li­go­ni­nių gy­dy­to­jai“, – nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos pre­zi­den­tas BNS sa­kė, kad su­tin­kan­tis, kad di­džio­sioms li­go­ni­nės tu­ri gau­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą už pa­slau­gas, nes gy­do su­nkiau­siai ser­gan­čius li­go­nius.

„Jei­gu bus pri­dė­ta, tai la­bai ge­rai. Toks di­di­ni­mo ke­lias yra vi­siš­kai tei­sin­gas, ka­dan­gi uni­ver­si­te­tų li­go­ni­nės, be abe­jo, tu­ri daug dau­giau iš­lai­dų, nes su­nkiau­sia pa­to­lo­gi­ja vis­gi siun­čia­ma čia“, – tei­gė L.La­ba­naus­kas.

Vis­gi jis sa­ko, kad toks di­di­ni­mas yra ne­pa­kan­ka­mas.

„Drau­di­mi­nis fi­nan­sa­vi­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, nor­ma­lia­me pa­sau­ly­je, uni­ver­si­te­ti­nėms li­go­ni­nėms aps­kri­tai yra at­ski­ras. (...) Šis di­di­ni­mas ne­išsp­ręs vi­sų prob­le­mų, bet tai vis ge­riau ne­gu nie­ko, tai pa­dės leng­viau at­si­pūs­ti uni­ver­si­te­ti­nėms li­go­ni­nėms, nes bus šioks toks pliu­siu­kas“, – sa­kė L.La­ba­naus­kas.

SAM šią sa­vai­tę taip pat pa­skel­bė, kad nuo lie­pos ne ma­žiau kaip 8 proc. bus di­di­na­mi vi­sų gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu vi­du­ti­nis gy­dy­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia apie 1400 eu­rų, slau­gy­to­jų – 730 eu­rų ne­ats­kai­čius mo­kes­čių.