Gydymo įstaigos atsisveikina su popierinėmis pacientų kortelėmis
Gy­dy­mo įstai­go­se ne­be­liks po­pie­ri­nių pa­cien­tų am­bu­la­to­ri­nių kor­te­lių: Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jai pa­tvir­ti­nus nau­ją tvar­ką, gy­dy­mo įstai­go­se ne­be­bus spaus­di­na­mos elek­tro­ni­nių do­ku­men­tų po­pie­ri­nės ver­si­jos.

Kaip tre­čia­die­nį pra­ne­šė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM), pa­gal nau­ją­ją tvar­ką gy­dy­mo įstai­gos bus įpa­rei­go­tos at­si­sa­ky­ti kai ku­rių do­ku­men­tų ir pa­cien­tų am­bu­la­to­ri­nių kor­te­lių po­pie­ri­nių ver­si­jų, o duo­me­nis kaup­ti ir sau­go­ti tik elek­tro­ni­niu bū­du.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, to­kia tvar­ka reikš­min­gai pa­leng­vins gy­dy­mo įstai­gų dar­bą, nes ne­be­rei­kės duo­me­nis su­ve­dus į kom­piu­te­rį, tą pa­čią in­for­ma­ci­ją at­spaus­din­ti ir įkli­juo­ti į pa­cien­tų li­gos is­to­ri­jos kny­ge­les.

„Ti­krai ne kar­tą esa­me gir­dė­ję, kad gy­dy­to­jai yra ap­krau­ti do­ku­men­ta­ci­jos pil­dy­mu, dėl ko daž­nai nu­ken­čia ir pa­cien­tas, nes pil­dant do­ku­men­tus tie­siog ne­be­lie­ka lai­ko iš­klau­sy­ti vi­sų pa­cien­to svei­ka­tos prob­le­mų, at­lik­ti pa­kan­ka­mai ko­ky­biš­ką ap­žiū­rą. Iš tie­sų anks­čiau ga­lio­ju­si tvar­ka ne­bu­vo pa­lan­ki nei gy­dy­to­jams, nei pa­cien­tams, nes per­tek­li­nis įpa­rei­go­ji­mas sau­go­ti duo­me­nis tiek elek­tro­ni­ne, tiek po­pie­ri­ne ver­si­ja ati­mda­vo daug bran­gaus lai­ko“, – sa­ko mi­nis­te­ri­jos Svei­ka­tos iš­tek­lių prie­žiū­ros ir ino­va­ci­jų val­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Jus­ti­na Ja­nu­še­vi­čie­nė.

Nuo šiol elek­tro­ni­niu bū­du ga­li­ma pil­dy­ti vi­sas pri­va­lo­mas svei­ka­tos sta­tis­ti­kos aps­kai­tos ir ki­tas ti­pi­nes for­mas. Elek­tro­ni­niu bū­du už­pil­dy­ti aps­kai­tos do­ku­men­tai ga­li bū­ti iš­spaus­di­na­mi tik tais at­ve­jais, kai dėl tech­no­lo­gi­nių da­ly­kų jų gau­ti ne­įma­no­ma iš įstai­gų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ar per Elek­tro­ni­nės svei­ka­tos pa­slau­gų ir bend­ra­dar­bia­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Taip pat do­ku­men­tus bus lei­džia­ma spaus­din­ti, kai ati­tin­ka­mos for­mos aps­kai­tos do­ku­men­tų rei­kia tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­joms ir teis­mams jų funk­ci­joms vyk­dy­ti. Vi­sais ki­tais at­ve­jais do­ku­men­tai tu­rės bū­ti tvar­ko­mi elek­tro­ni­niu bū­du.

Vyk­dant kon­tro­lės pro­ce­dū­ras, gy­dy­mo įstai­gos aps­kai­tos do­ku­men­tus tu­rės pa­teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du, kas tu­rė­tų pa­spar­tin­ti šį pro­ce­są.