Gydėsi per šimtą Ukrainos karių
Nuo ka­ri­nių veiks­mų pra­džios Ukrai­no­je rea­bi­li­ta­ci­ja Lie­tu­vo­je su­teik­ta dau­giau kaip šim­tui nu­ken­tė­ju­sių šios ša­lies ka­rių.

Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met rea­bi­li­ta­ci­jai Lie­tu­vo­je iš vi­so at­vyks 50 ukrai­nie­čių ka­rių, BNS in­for­ma­vo Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Ke­tu­ri ukrai­nie­čiai ka­riai rea­bi­li­ta­ci­jai at­vy­ko šią sa­vai­tę.

Ukrai­nie­čių ka­riai gy­dy­mą ir rea­bi­li­ta­ci­ją at­lie­ka Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tre Drus­ki­nin­kuo­se.

Dnep­ro­pe­trovs­ko sri­ties ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas Va­len­ti­nas Rez­ni­čen­ko šią sa­vai­tę žur­na­lis­tams sa­kė, kad Lie­tu­va bu­vo vie­na pir­mų­jų vals­ty­bių, pri­ėmu­sių su­žeis­tų ukrai­nie­čių. Jo duo­me­ni­mis, gy­dy­mą Lie­tu­vo­je ga­vo 120 Ukrai­nos ka­rių.

Nuo 2014 me­tų ba­lan­džio be­si­tę­sian­tis konf­lik­tas Ry­tų Ukrai­no­je tarp Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų ir pro­va­ka­rie­tiš­kos vy­riau­sy­bės pa­jė­gų jau nu­si­ne­šė dau­giau kaip 9500 žmo­nių gy­vy­bių.