Gruzinui atsivėrė Lukiškių vartai
Bai­gė­si Vil­niu­je sa­vait­ga­lį su­lai­ky­to bu­vu­sio Gru­zi­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nio cen­tro va­do­vo Zu­ra­bo Mai­su­ra­dzės kan­čios. Še­šias par­as Lu­kiš­kė­se pra­lei­du­sį drau­giš­kos ša­lies pi­lie­tį pro­ku­ro­rai va­kar pa­lei­do į lais­vę.

Po apk­lau­sos Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je, kur su­lai­ky­ta­sis da­vė pa­aiš­ki­ni­mus, kar­do­mo­ji prie­mo­nė Z. Mai­su­ra­dzei bu­vo pa­keis­ta. Gru­zi­jos pi­lie­čiui skir­tas užs­ta­tas, įpa­rei­go­ji­mas re­gis­truo­tis po­li­ci­jo­je ir do­ku­men­tų pa­ėmi­mas. „Per trum­pą lai­ko­tar­pį gau­ta įvai­rios in­for­ma­ci­jos, ku­ri lei­do ver­tin­ti si­tua­ci­ją“, – va­kar pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras To­mas Kruš­na.

Pro­ku­ro­rai pa­žy­mė­jo, kad vos tik bu­vo in­for­muo­ta apie su­lai­ky­tą už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tį, jie iš kar­to krei­pė­si į kom­pe­ten­tin­gas ins­ti­tu­ci­jas siek­da­mi kuo grei­čiau su­rink­ti dau­giau duo­me­nų, ku­rie leis­tų iš­sa­miai bei ob­jek­ty­viai įver­tin­ti si­tua­ci­ją. „Da­lis to­kių duo­me­nų jau pa­teik­ta pro­ku­ra­tū­rai. Ofi­cia­lus Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pra­šy­mas per­duo­ti jai su­lai­ky­tą as­me­nį dar ne­gau­tas – va­do­vau­jan­tis tarp­tau­ti­ne kon­ven­ci­ja, to­kį pra­šy­mą pri­va­lo­ma pa­teik­ti per 40 die­nų nuo as­mens su­lai­ky­mo“, – tei­gia­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me. Jei­gu bū­tų pa­grin­das dėl eks­tra­di­ci­jos, pro­ku­ro­rai tu­rė­tų kreip­tis į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą.

At­vy­ko į renginį

Tarp­tau­ti­nės po­li­ci­jos aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos sky­riaus kvie­ti­mu į Vil­nių iš Ki­je­vo at­skri­dęs Z. Mai­su­ra­dzė pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį bu­vo su­lai­ky­tas sos­ti­nės oro uos­to pa­sie­nio pos­te. Ti­kri­nant duo­me­nų ba­zes pa­aiš­kė­jo, kad šio žmo­gaus ieš­ko Tarp­tau­ti­nė kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­za­ci­ja – In­ter­po­las.

Pa­ieš­ka pa­skelb­ta In­ter­po­lo Ru­si­jos sky­riaus, tei­gian­čio, esą Z. Mai­su­ra­dzė ga­li bū­tų su­si­jęs su te­ro­ris­ti­niais nu­si­kal­ti­mais, pra­šy­mu. Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Ie­va Sta­nis­lo­vai­tie­nė Gru­zi­jos pi­lie­tį lei­do su­im­ti 10 par­ų. Bu­vęs aukš­tas Gru­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nas anks­čiau ne kar­tą lan­kė­si Lie­tu­vo­je, pa­sta­rą­jį kar­tą – bir­že­lio vi­du­ry­je. Jo­kių prob­le­mų oro uos­te tą­kart ne­bu­vo iš­ki­lę, jis da­ly­va­vo Ig­na­li­no­je su­reng­ta­me sąs­kry­dy­je.

Z. Mai­su­ra­dzės su­lai­ky­mas bu­vo įver­tin­tas ne­vie­na­reikš­miš­kai. Dau­gu­ma po­li­ti­kų su­ti­ko, kad par­ei­gū­nai są­ži­nin­gai at­li­ko sa­vo par­ei­gą, ta­čiau ste­bė­jo­si teis­mo pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės ter­mi­nu. Kai ku­riems Z. Mai­su­ra­dzės su­lai­ky­mas pri­mi­nė pen­ke­rių me­tų se­nu­mo is­to­ri­ją, kai dėl Lie­tu­vos val­di­nin­kų kal­tės už gro­tų pa­te­ko Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jas Ale­sis Be­liac­kis.

Sku­bė­ti negalima

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas va­kar ra­gi­no su­si­lai­ky­ti nuo po­li­ti­nių šios is­to­ri­jos ver­ti­ni­mų. „Bu­vo pa­skelb­ta tarp­tau­ti­nė In­ter­po­lo pa­ieš­ka. Mes tu­ri­me įsi­pa­rei­go­ji­mų. Par­ei­gū­nai, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos, ne­ga­lė­jo elg­tis ki­taip. Aiš­ku, svar­bu, kaip elg­si­mės da­bar. Ko­mi­te­te pa­si­kei­tė­me nuo­mo­nė­mis apie šį įvy­kį, si­tua­ci­ją ste­bi­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė V. Ba­kas.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys li­be­ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius tei­gė pa­ste­bin­tis, kad ši is­to­ri­ja po­li­ti­zuo­ja­ma. „Kar­tais bro­liš­kos vals­ty­bės pi­lie­tis ga­li bū­ti pa­da­ręs ir la­bai su­nkių nu­si­kal­ti­mų, ta pa­ieš­ka ga­li bū­ti pa­grįs­ta. To­kiu at­ve­ju rei­kė­tų at­skir­ti po­li­ti­ką nuo kri­mi­na­li­nių veiks­mų“, – sa­kė V. Gai­lius. Jis ma­no, kad teis­mui bu­vo pa­teik­ta rim­tų ar­gu­men­tų, jei šis pri­ėmė spren­di­mą dėl 10 die­nų su­ėmi­mo. Lai­ki­na­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad „Ru­si­jo­je te­ro­riz­mas su­vo­kia­mas kur kas pla­čiau ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­go­je ar pa­sau­ly­je“. Tad, jo tei­gi­mu, „vi­si ar­gu­men­tai ir de­ta­lės tu­ri bū­ti iš­nag­ri­nė­tos itin kruopš­čiai, at­sar­giai, įver­ti­nant su­lai­ky­to­jo bu­vu­sią dar­bi­nę veik­lą“.

Ne ta­pa­tūs at­ve­jai

„Bet ku­riuo at­ve­ju par­ei­gū­nai tu­rė­jo rea­guo­ti. Ta­čiau pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – 10 die­nų – per il­gas lai­kas. Gal tai liu­di­ja, kad mū­siš­kiai ne­su­ge­ba ope­ra­ty­viai su­rink­ti in­for­ma­ci­jos? Juk ži­no­me, kas tas žmo­gus, ne­bent mū­siš­kiai tu­ri pa­pil­do­mų duo­me­nų. Ta­čiau šiais lai­kais, kai in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių ne­trūks­ta, tie rei­ka­lai tu­rė­tų bū­ti tvar­ko­mi kur kas spar­čiau“, – si­tua­ci­ją „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar die­ną ko­men­ta­vo Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis.

Bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras tei­gė ne­ma­nan­tis, kad Z. Mai­su­ra­dzės ir A. Be­liac­kio at­ve­jai yra ta­pa­tūs. „Ti­krai ne, tuo­met bu­vo pa­da­ry­ta šiurkš­ti klai­da. O da­bar ko­ją ki­ša vėž­liš­kai lė­ta pro­ce­dū­ra, ku­ri ypač kliū­va ži­nant Ru­si­jos po­žiū­rį į Gru­zi­ją“, – sa­kė A. Ažu­ba­lis.

Žmo­gaus tei­sių gy­nė­jas A. Be­liac­kis bu­vo su­lai­ky­tas 2011 me­tų rugp­jū­čio pra­džio­je Mins­ke ir lap­kri­tį nu­teis­tas ka­lė­ti 4,5 me­tų griež­to re­ži­mo pa­tai­sos ko­lo­ni­jo­je, nes bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu ne­su­mo­kė­jęs mo­kes­čių už lė­šas, lai­ky­tas už­sie­nio (Len­ki­jos ir Lie­tu­vos) ban­kų sąs­kai­to­se. A. Be­liac­kis šias lė­šas pla­na­vo nau­do­ti pa­gal­bai nu­ken­tė­ju­siems nuo rep­re­si­jų, ta­čiau ne­ga­lė­jo ofi­cia­liai įre­gis­truo­ti sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos Bal­ta­ru­si­jo­je. Duo­me­nis apie A. Be­liac­kio sąs­kai­tas Mins­kui per­da­vė Len­ki­jos pro­ku­ra­tū­ra ir mū­sų ša­lies Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Vil­nius ir Var­šu­va vė­liau šį žings­nį pri­pa­ži­no klai­da ir at­sip­ra­šė A. Be­liac­kio ar­ti­mų­jų.

Per­da­vė duo­me­nis

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja va­kar pra­ne­šė tei­sė­sau­gai pa­tei­ku­si in­for­ma­ci­ją, ku­ria gin­či­ja Ru­si­jos ar­gu­men­tus dėl su­lai­ky­to­jo Z. Mai­su­ra­dzės. „Tei­sė­sau­gai pa­tei­kė­me tą in­for­ma­ci­ją, ku­rią tu­ri­me. Ti­krai ne­tu­ri­me duo­me­nų, kad jis bū­tų pri­klau­sęs te­ro­ris­ti­nėms gru­puo­tėms. Prieš­in­gai, tu­ri­me in­for­ma­ci­jos apie jo veik­lą ko­vo­je su te­ro­riz­mu“, – tei­gė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Mi­nis­tras sa­kė pa­si­ti­kįs Lie­tu­vos tei­si­ne sis­te­ma, ji iš­siaiš­kins vi­sas ap­lin­ky­bes. „Jei jis įtrauk­tas į In­ter­po­lo duo­me­nų ba­zę su tam ti­krais kal­ti­ni­mais, sis­te­ma su­vei­kė. Esu lin­kęs pa­si­ti­kė­ti mū­sų tei­si­ne sis­te­ma ir ti­kiuo­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus iš­siaiš­kin­ta, kiek tai pa­grįs­ta“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Pa­skel­bė kreipimąsi

Pa­si­pik­ti­ni­mą dėl Gru­zi­jos pi­lie­čio su­lai­ky­mo vie­nas pir­mų­jų iš­sa­kė Lie­tu­vos Są­jū­dis, iš­pla­ti­nęs krei­pi­mą­si į pre­zi­den­tę, Sei­mą ir Vy­riau­sy­bę. „Mū­sų vals­ty­bė­je jau su­sik­los­tė ydin­ga tra­di­ci­ja ne­del­siant vyk­dy­ti bet ko­kius Ru­si­jos tei­si­nės pa­gal­bos rei­ka­la­vi­mus. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad toks Lie­tu­vos par­ei­gū­nų el­ge­sys že­mi­na mū­sų vals­ty­bės tarp­tau­ti­nį pres­ti­žą, men­ki­na tą pa­si­ti­kė­ji­mą, ku­rį Lie­tu­va už­si­tar­na­vo rem­da­ma de­mo­kra­ti­nius po­ky­čius Bal­ta­ru­si­jo­je, Gru­zi­jo­je, Ukrai­no­je. Pa­tai­ka­vi­mas Ru­si­jos už­gai­doms smuk­do Lie­tu­vos au­to­ri­te­tą ES ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų aky­se, ne­su­ge­bė­da­mi iš­si­rei­ka­lau­ti Sau­sio 13-osios ir Me­di­nin­kų žu­dy­nių kal­ti­nin­kų, mes vos „pap­ra­šy­ti“ į Krem­liaus ran­kas ati­duo­da­me mums drau­giš­kų vals­ty­bių pi­lie­čius“, – tei­gia­ma par­eiš­ki­me, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma ne­del­siant pa­leis­ti Z. Mai­su­ra­dzę ir jo at­sip­ra­šy­ti. Są­jū­džio at­sto­vams ši is­to­ri­ja pri­mi­nė A. Be­liac­kio at­ve­jį.