Gruzijos prezidentas prašo Lietuvos pagalbos
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį vie­šin­tis Gru­zi­jos pre­zi­den­tas Geor­gi­jus Marg­ve­laš­vi­lis pra­šo Lie­tu­vos, kad ši gin­tų Gru­zi­jos in­te­re­sams NA­TO.

„No­rė­čiau pa­pra­šy­ti at­kreip­ti jų dė­me­sį į Gru­zi­ją. Aš sa­vo var­du ir Gru­zi­jos var­du esu įsi­ti­ki­nęs, kad jūs gin­si­te mū­sų ša­lies in­te­re­sus. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad jū­sų dė­ka bus ke­lia­mi Gru­zi­jos klau­si­mai“, – bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te sa­kė G.Marg­ve­laš­vi­lis, kal­bė­da­mas apie ar­tė­jan­tį NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Briu­se­ly­je.

Gru­zi­ja ak­ty­viai sie­kia na­rys­tės Al­jan­se, ta­čiau tam prieš­ina­si Ru­si­ja, sie­kian­ti iš­sau­go­ti įta­ką po­so­vie­ti­nė­se te­ri­to­ri­jo­se.

Mask­vos re­mia­ma Ab­cha­zi­ja ir Pie­tų Ose­ti­ja su Tbi­li­sio cen­tri­ne vy­riau­sy­be konf­lik­ta­vo nuo pra­ei­to am­žiaus 10-o de­šimt­me­čio ir bu­vo fak­tiš­kai jai ne­pa­val­džios. Daug me­tų di­dė­ju­si įtam­pa 2008-ųjų rugp­jū­tį pra­si­ver­žė Ru­si­jos ir Gru­zi­jos ka­ru, o po jo Mask­va pri­pa­ži­no abie­jų se­pa­ra­tis­ti­nių te­ri­to­ri­jų ne­prik­lau­so­my­bę.

Ket­vir­ta­die­nį Pie­tų Ose­ti­jos ir Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­trai tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl tar­pu­sa­vio gink­luo­tų­jų pa­jė­gų in­teg­ra­ci­jos. Be to, ko­vo pra­džio­je Ab­cha­zi­jo­je įvy­ko tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės ne­pri­pa­žin­ti vie­tos par­la­men­to rin­ki­mai.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė įvy­kius šio­se te­ri­to­ri­jo­se va­di­na slen­kan­čia Gru­zi­jos oku­pa­ci­ja.

„Pra­si­de­da at­vi­ra šių te­ri­to­ri­jų anek­si­ja ir tai mes ka­te­go­riš­kai smer­kia­me ir pa­si­sa­ko­me už Gru­zi­jos su­ve­re­nu­mą ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji taip pat par­eiš­kė par­amą Gru­zi­jos na­rys­tės NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) sie­kiui.

Pre­zi­den­tas G.Marg­ve­laš­vi­lis sa­kė, jog Gru­zi­ja jau šimt­me­čius yra Eu­ro­pos ci­vi­li­za­ci­jos da­lis, to­dėl na­rys­tės ES sie­kis jai yra na­tū­ra­lus tiks­las. Jis tei­gė ti­kin­tis, kad at­sar­gus par­ei­gū­nų po­žiū­ris dėl dar gi­les­nės Gru­zi­jos in­teg­ra­ci­jos į ES ir NA­TO yra lai­ki­nas.

D.Gry­baus­kai­tė nu­ro­dė, kad Lie­tu­va re­mia Gru­zi­jos eu­ro­pi­nės pers­pek­ty­vos sie­kį ir yra pa­si­ren­gu­si pa­dė­ti. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, nors Gru­zi­jos pa­sie­ki­mai ne­ma­ži, bū­ti­na iš­lai­ky­ti tem­pą ir tęs­ti svar­bius dar­bus – įvyk­dy­ti teis­mų sis­te­mos ir pro­ku­ra­tū­ros re­for­mas, tęs­ti vals­ty­bės tar­ny­bos de­po­li­ti­za­vi­mą, įgy­ven­din­ti ko­vos su ko­rup­ci­ja prie­mo­nes.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, jog ži­niask­lai­dos lais­vė ir pliu­ra­liz­mas taip pat yra svar­bi de­mo­kra­ti­nės rai­dos są­ly­ga.

„No­rė­čiau la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad Eu­ro­pa įdė­miai ste­bės šiuos pro­ce­sus Gru­zi­jo­je ir žo­džio lais­vės pliu­ra­liz­mas tu­ri bū­ti už­ti­krin­tas. Bet ko­kie ap­ri­bo­ji­mai šio­je sri­ty­je ga­li tap­ti stab­džiu di­des­nei, gi­les­nei in­teg­ra­ci­jai į ES“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Šią sa­vai­tę tarp ES ir Gru­zi­jos įsi­ga­lio­jo be­vi­zis re­ži­mas.