Gruzijos ministrė: nusipelnome narystės NATO
Gru­zi­ja nu­si­pel­no na­rys­tės NA­TO dėl jos vyk­do­mų re­for­mų ir da­ly­va­vi­mo Al­jan­so veik­lo­je, sa­ko Vil­niu­je vie­šin­ti gy­ny­bos mi­nis­trė Ti­na­tin Chi­da­še­li.

„Jei­gu pa­sau­ly­je yra ko­kia nors ša­lis, ku­ri nu­si­pel­no na­rys­tės NA­TO, tai bus Gru­zi­ja“, - pir­ma­die­nį sa­kė T.Chi­da­še­li bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku.

Gru­zi­ja pra­šo ki­tą­met Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me su­teik­ti jai Na­rys­tės veiks­mų pla­ną, ku­ris bū­tų reikš­min­gas žings­nis vi­sa­tei­sės na­rys­tės link, bet kol kas ne­aiš­ku, ar tam pri­tars di­džio­sios Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lys.

„Na­rys­tės veiks­mų pla­no Gru­zi­jai ini­ci­ja­vi­mas nė­ra Gru­zi­jos sie­kis, Gru­zi­jos sie­kis yra ta­pi­mas NA­TO na­re“, - tei­gė T.Chi­da­še­li.

Ji ti­kė­jo­si, jog gruo­dį vyk­sian­čia­me NA­TO už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­me Gru­zi­jos pa­žan­ga ir da­ly­va­vi­mas NA­TO veik­lo­je bus „tin­ka­mai įver­tin­tas“.

Mi­nis­trė taip pat sa­kė, jog na­rys­tės NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je Gru­zi­ja sie­kia rea­guo­da­ma į be­si­kei­čian­čią sau­gu­mo si­tua­ci­ją.

„Kol lais­vė ple­čia­si, au­to­ri­ta­riz­mas sto­ja. Kol lais­vė oku­puo­ja di­des­nes te­ri­to­ri­jas, ag­re­si­jai vie­tos nė­ra. Kai mes pa­sa­ko­me, kad vis­kas, čia lais­vė bai­gia­si, pra­si­de­da ag­re­si­ja ir oku­pa­ci­ja. Mes ti­ki­mės, kad lais­vas pa­sau­lis ne­ga­li to leis­ti ir Eu­ro­pos Są­jun­gai bei NA­TO bus ga­li­my­bė tai įro­dy­ti“, - kal­bė­jo T.Chi­da­še­li.

J.Ole­kas tei­gė, jog Lie­tu­va re­mia Gru­zi­jos sie­kį tap­ti NA­TO na­re.

„Lie­tu­va nuo­lat re­mia Gru­zi­ją ir yra vie­na nuo­sek­liau­sių Gru­zi­jos rė­mė­jų“, - sa­kė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, Gru­zi­jos te­ri­to­ri­niai ne­su­ta­ri­mai su Ru­si­ja ne­tu­ri tap­ti trik­džiu sie­kiant na­rys­tės Al­jan­se.

De­šim­ta­ja­me pa­sku­ti­nio am­žiaus de­šimt­me­ty­je apie at­sis­ky­ri­mą pa­skel­bu­sią Ab­cha­zi­ją ir ki­tą at­ski­lu­sį re­gio­ną - Pie­tų Ose­ti­ją - po 2008 me­tų ka­ro Ru­si­ja pri­pa­ži­no ne­prik­lau­so­mo­mis vals­ty­bė­mis. Ru­si­ja nuo­lat lai­ko tūks­tan­čius sa­vo ka­rių šio re­gio­no ka­ri­nė­se ba­zė­se. Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė re­gio­nus lai­ko oku­puo­to­mis Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jo­mis.

2008 me­tais Bu­ka­reš­to vir­šū­nių su­si­ti­ki­me NA­TO pa­skel­bė, kad Gru­zi­ja taps NA­TO na­re, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu to­kia ga­li­my­bė at­ro­do mig­lo­tai.