Gruzija laimės, jei nebus pamiršta Rusijos agresija
Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­ti gru­zi­nė Ti­na Ge­ti­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad iš­aus tei­sy­bės die­na ir Gru­zi­ja at­gaus sa­vo te­ri­to­ri­jas. Ji kar­tu su ki­tais pi­lie­tiš­kais žmo­nė­mis prieš­ais Ru­si­jos am­ba­sa­dą Vil­niu­je da­ly­va­vo ak­ci­jo­je, skir­to­je pa­smerk­ti Ru­si­jos veiks­mus Gru­zi­jo­je, dėl ku­rių ša­lis pra­ra­do da­lį sa­vo te­ri­to­ri­jų. Ši da­ta pa­ženk­lin­ta aš­tun­tu­kais: 2008–08–08. O nuo skau­džių gru­zi­nams įvy­kių pra­dė­jo 8 me­tai.

Tai­gi nuo die­nos, kai Ru­si­ja sa­vo in­va­zi­ja Gru­zi­jo­je pra­dė­jo im­pe­ria­lis­ti­nės ag­re­si­jos ir geo­po­li­ti­nės grės­mės epo­chą, pra­ėjo 8 me­tai. 2008 me­tais bu­vo už­pul­ta Gru­zi­ja, 2014-ai­siais – Ukrai­na. Mąs­tan­tys žmo­nės klau­sia: o kas to­liau? Pi­lie­ti­niai ak­ty­vis­tai per so­cia­li­nį tink­lą pa­kvie­tė rugp­jū­čio 8 die­ną su­si­rink­ti prieš­ais Ru­si­jos am­ba­sa­dą ir par­ody­ti, kad ne­bus lei­džia­ma pa­mirš­ti Gru­zi­jos – ša­lies, ku­ri iki šiol te­bė­ra su­dras­ky­ta. Kaip ži­nia, oku­pa­ci­nė Ru­si­jos ka­riuo­me­nė nak­ti­nis vis stu­mia oku­pa­ci­nės zo­nos ri­bo­ženk­lius, plės­da­ma užg­rob­tą te­ri­to­ri­ją. O pa­sau­lis ty­li. To­dėl ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė ne­ty­lė­ti.

Anks­čiau ar vė­liau Ru­si­ja praloš

Aš­tun­to­sios Gru­zi­jos že­mių oku­pa­ci­jos me­ti­nės prieš­ais Ru­si­jos am­ba­sa­dą bu­vo mi­ni­mos plaz­dant Gru­zi­jos ir Lie­tu­vos vė­lia­voms ir su pla­ka­tais „Pu­tin-free zo­ne“, „Stop Rus­sia“ bei ki­tais. Į ak­ci­ją su­si­rin­ko per ke­tu­rias de­šim­tis pi­lie­tiš­kų žmo­nių.

Re­ži­sie­rius ir ak­to­rius Pe­tras Men­dei­ka „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, jog Ru­si­ja ti­ki­si, kad jos įsi­ver­ži­mas į Gru­zi­ją bus už­mirš­tas. „Mes su­pran­ta­me, kad gru­zi­nai ko­vo­ja ir ken­čia. Jei pa­lik­tu­me juos vie­nus, su jais bū­tų daug leng­viau su­si­do­ro­ti, – tei­gė jis. – Tik tarp­tau­ti­nis pa­lai­ky­mas, to­kios ak­ci­jos, vie­šu­mas ga­li pa­dė­ti Gru­zi­jai su­sig­rą­žin­ti te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, kad kaip vie­nu­ma ga­lė­tų at­sto­vau­ti tarp­tau­ti­nė­je are­no­je.“ P. Men­dei­ka pri­mi­nė, kad Gru­zi­ja yra Lie­tu­vos drau­gė, par­ėmu­si, kai mū­sų ša­liai bu­vo su­nku. „Ry­šys ne­nu­trūks, nes abi tau­tos my­li lais­vę“, – įsi­ti­ki­nęs tea­tra­las. Jis tei­gė, kad „Pu­ti­no kli­kos“ tak­ti­ka ta pa­ti – tiek Gru­zi­jo­je, tiek Ukrai­no­je, ga­li ją pa­nau­do­ti ir ki­tur. Tai pro­vo­ka­ci­jos ir ka­ri­nių konf­lik­tų žie­bi­mas.

Bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis anuo­met, Gru­zi­jos-Ru­si­jos ka­ro me­tu, dir­bo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je ir va­do­va­vo tarp­vy­riau­sy­bi­nei par­amos gru­pei, tei­ku­siai par­amą Gru­zi­jai. „Praė­ju­sius dviem mė­ne­siams nuo konf­lik­to Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) at­lei­do Ru­si­jai. Bu­vau vie­nin­te­lis, Lie­tu­vos var­du sa­kęs, kad tai yra XXI am­žiaus Miun­che­nas, o ki­tas žings­nis bus Ukrai­na. Taip ir įvy­ko“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė jis.

Po­li­ti­kas tei­gė, kad Ru­si­ja ne­si­lai­ko jo­kių pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Gru­zi­jo­je ji tu­rė­jo ati­trauk­ti ka­ri­nes pa­jė­gas iki konf­lik­ti­nės te­ri­to­ri­jos. „Pats ne kar­tą bu­vau Gru­zi­jo­je, užim­to­se te­ri­to­ri­jo­se įsit­vir­ti­nu­sios nau­jos ru­sų ka­ri­nės ba­zės. Į jas ne­įlei­džia­mi tarp­tau­ti­niai ste­bė­to­jai“, – sa­kė jis. Ž. Pa­vi­lio­nis pa­žy­mė­jo, kad gru­zi­nai nuo­lat pro­vo­kuo­ja­mi, oku­pa­ci­jos zo­nos ri­bo­ženk­liai vi­są lai­ką stum­do­mi. O Ru­si­ja sklei­džia pro­pa­gan­dą Gru­zi­jo­je ir sie­kia pa­lauž­ti gru­zi­nų no­rą ei­ti į Va­ka­rus. „Ta­čiau ne­ma­nau, kad pa­si­seks, – sa­kė po­li­ti­kas. – Prieš dvi sa­vai­tes bu­vau Gru­zi­jo­je, ten at­os­to­ga­vau su šei­ma, bend­ra­vau su įvai­riais žmo­nė­mis. Vi­si lau­kia be­vi­zio re­ži­mo, pa­brė­žia va­ka­rie­tiš­ką orien­ta­ci­ją.“

Ž. Pa­vi­lio­nis įsi­ti­ki­nęs, kad anks­čiau ar vė­liau Ru­si­ja pra­loš ir oku­puo­tos te­ri­to­ri­jos su­grįš Gru­zi­jai. Tam rei­kia pi­lie­tiš­kų žmo­nių, ku­rie nuo­lat pri­min­tų, kad tarp­tau­ti­nė tei­sė ne­tu­ri bū­ti lau­žo­ma.

Apie pen­kis de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­ti gru­zi­nė T. Ge­ti­ja Ru­si­jos ag­re­si­ją prieš kai­my­ni­nes ša­lis va­di­no im­pe­ria­lis­ti­niu veiks­mu. Jos nuo­mo­ne, V. Pu­ti­nas no­rė­tų su­sig­rą­žin­ti bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­ją. Vis dėl­to gru­zi­nė ma­no, kad Krem­liui ne­pa­si­seks. „Ti­kiu, kad Gru­zi­ja at­gaus sa­vo že­mes“, – sa­kė T. Ge­ti­ja. Ji ap­gai­les­ta­vo ne­ga­lin­ti ap­lan­ky­ti tė­vo ka­po, nes to­se vie­to­je pa­vo­jin­ga. Gru­zi­nė lau­kia, ka­da iš­aus tei­sy­bės die­na.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius Sei­mo na­rys, kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas kvie­tė Eu­ro­pą pa­bus­ti, su­pras­ti, kas vyks­ta. Jis tei­gė, kad trūks­ta ne gink­lų, bet po­li­ti­nės va­lios. „Kol mes ne­lei­si­me pa­mirš­ti Gru­zi­jos įvy­kių, tol ši ko­va ne­pra­lai­mė­ta“, – sa­kė M. Ado­mė­nas.

***

Ka­ri­niai su­si­dū­ri­mai tarp Gru­zi­jos ar­mi­jos ir Pie­tų Ose­ti­jos su­ki­lė­lių pra­si­dė­jo 2008 me­tų lie­pą, o rugp­jū­čio 7–8-osios nak­tį Gru­zi­jos ka­riuo­me­nė pra­dė­jo puo­li­mą Pie­tų Ose­ti­jo­je. Gru­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­va­duo­to­ja Eka Zgu­la­dzė tei­gė, kad ša­lis ban­dė at­siim­ti sa­vo te­ri­to­ri­ją ka­ri­niais veiks­mais, ka­dan­gi ose­ti­nai at­aka­vo gru­zi­nų kai­mus Pie­tų Ose­ti­jo­je.

Rugp­jū­čio 9 die­ną įka­rą įsi­trau­kė Ru­si­ja, ku­ri nuo 1992 me­tų Pie­tų Ose­ti­jo­je ir Ab­cha­zi­jo­je lai­kė taik­da­rių pa­jė­gas. Su pa­pil­do­mo­mis pa­jė­go­mis, per­mes­to­mis iš Šiau­rės Kau­ka­zo, Ru­si­jos ka­riuo­me­nė puo­lė tiek Pie­tų Ose­ti­jo­je, tiek Ab­cha­zi­jo­je. Iš ten ver­žė­si gi­lyn į Gru­zi­jos te­ri­to­ri­ją – Ab­cha­zi­jos fron­te ji pa­sie­kė Po­čio uos­tą prie Juo­do­sios jū­ros, Pie­tų Ose­ti­jos fron­te ar­tė­jo prie Tbi­li­sio.

Ru­sų pa­jė­goms to­liau at­akuo­jant Gru­zi­ją, Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus kar­tu su Len­ki­jos pre­zi­den­tu Le­chu Kac­zyns­kiu, Ukrai­nos pre­zi­den­tu Vik­to­ru Juš­čen­ka, Es­ti­jos prem­je­ru And­ru An­si­pu ir Lat­vi­jos prem­je­ru Iva­ru Guo­dma­niu nu­vy­ko į Tbi­li­sį. Per mi­tin­gą prie par­la­men­tai, į su­si­rin­ko mi­nios žmo­nių, L. Kac­zyns­kis pa­sa­kė: „Šian­dien Gru­zi­ja, ry­toj Ukrai­na, po­ryt – Bal­ti­jos ša­lys, ta­da gal­būt ir ma­no ša­lis, Len­ki­ja“.

Rugp­jū­čio 12 die­ną Ru­si­jos pre­zi­den­tas Dmi­tri­jus Med­ve­de­vas pa­skel­bė nu­trau­kian­tis ka­ro veiks­mus. Rugp­jū­čio 15-ąją tarp Gru­zi­jos ir Ru­si­jos bu­vo su­da­ry­tas pre­li­mi­na­rus su­si­ta­ri­mas dėl ug­nies nu­trau­ki­mo. Su­si­ta­ri­mui tar­pi­nin­ka­vo Eu­ro­pos Są­jun­gą at­sto­va­vęs Ni­co­las Sar­ko­zy. Pa­gal su­si­ta­ri­mą ka­ri­nės pa­jė­gos tu­rė­jo bū­ti ati­trauk­tos į po­zi­ci­jas bu­vu­sias prieš ka­ri­nių veiks­mų pra­džią, o Gru­zi­ja įsi­pa­rei­go­jo ne­siim­ti jė­gos prieš se­pa­ra­tis­ti­nes res­pub­li­kas. Ru­si­ja šio su­si­ta­ri­mo ne­si­lai­kė ir iš prieš konf­lik­tą Gru­zi­jos kon­tro­liuo­tų Ab­cha­zi­jos ir Pie­tų Ose­ti­jos da­lių ne­pa­si­trau­kė. Dar du mė­ne­sius Ru­si­jos ka­ri­nės pa­jė­gos lai­kė užė­mu­sios ir „bu­fe­ri­nes zo­nas“ Gru­zi­jo­je.

Ka­ro me­tu Ru­si­ja kon­tro­lia­vo ir pa­di­di­no pa­jė­gas se­pa­ra­tis­ti­nė­se Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jo­se. 2008 me­tų rugp­jū­čio 26 die­ną Ru­si­ja pri­pa­ži­no Pie­tų Ose­ti­jos ir Ab­cha­zi­jos ne­prik­lau­so­my­bę ir pa­si­ra­šė su šio­mis ne­pri­pa­žin­to­mis vals­ty­bė­mis ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Nuo to lai­ko de­mar­ka­ci­nė li­ni­ja, ski­rian­ti Gru­zi­ja ir su­ki­lė­lių te­ri­to­ri­jas po tru­pu­tį vis stu­mia­ma gi­lyn į Gru­zi­ją. Vyk­do­ma sa­vo­tiš­ka slen­kan­ti oku­pa­ci­ja, ple­čiant užg­rob­tas Ru­si­jos že­mes.