Grupė moterų organizacijų reikalauja A. Pabedinskienės atsistatydinimo
Koa­li­ci­ja „Mo­ters tei­sės – vi­suo­ti­nės žmo­gaus tei­sės“, ku­rią su­da­ro dvy­li­ka ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, tei­gia, jog So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) skel­bia­mus kon­kur­sus lai­mi ne­kom­pe­te­tin­gi ir jų są­ly­gų ne­ati­tin­kan­tys as­me­nys, su­si­ję su Dar­bo par­ti­ja. 

Pa­gal 2011 me­tais įsi­ga­lio­ju­sį Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mą, pa­gal­bą smur­tą pa­ty­ru­siems as­me­nims tei­kia spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trai, ta­čiau, pa­sak koa­li­ci­jos pre­zi­den­tės Li­li­jos Hen­ri­kos Va­si­liaus­kie­nės, šiam cen­trų tink­lui iš­ki­lo pa­vo­jus dėl „neat­sa­kin­gų ir chao­tiš­kų mi­nis­te­ri­jos veiks­mų“.

Tei­gia­ma, jog pa­sta­rie­ji du SADM skelb­ti kon­kur­sai, skir­ti smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jai, griau­na jau vei­kian­čią pa­gal­bos tei­ki­mo sis­te­mą. Vi­sų pir­ma, kon­kur­sas dėl pro­jek­tų, skir­tų ak­ci­jai „16 die­nų be smur­to“ fi­nan­suo­ti, pa­skelb­tas 2014 m. spa­lio 3 die­ną, o do­ku­men­tai pri­im­ti iki spa­lio 17 die­nos. Dvi sa­vai­tės – per trum­pas lai­kas na­cio­na­li­niam pro­jek­tui par­eng­ti, sa­ko Kau­no mo­te­rų drau­gi­jos va­do­vė Dai­va Ba­ra­naus­kie­nė. Ga­liau­siai fi­nan­sa­vi­mas (vi­du­ti­niš­kai po 5 tūkst. li­tų) skir­tas 44 or­ga­ni­za­ci­joms, o vie­na jų – aso­cia­ci­ja „Keis­kis“ su pro­jek­tu „Į­si­leisk Ge­ru­mo Pa­tru­lius į sa­vo na­mus“ ga­vo 59 tūkst. li­tų. Anot D. Ba­ra­naus­kie­nės, pa­sta­ro­ji yra su­si­ju­si su Dar­bo par­ti­ja: aso­cia­ci­jos va­do­vė Vi­ta Po­ciū­tė bu­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Dar­bas“ na­rė.

Tuo tar­pu 2015 me­tų Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų pro­jek­tų kon­kur­sas, kaip tei­gia L. Va­si­liaus­kie­nė, pa­skelb­tas li­kus vos pus­va­lan­džiui iki koa­li­ci­jos su­si­ti­ki­mo su Da­lia Gry­baus­kai­te, ku­ris vy­ko pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 18 die­ną. Pa­sak koa­li­ci­jos va­do­vės, iki jo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė aps­kri­tai ig­no­ruo­da­vo ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pra­šy­mus su­si­tik­ti. „Vi­siš­kas vo­liun­ta­riz­mas, chao­sas“, – sa­kė ji, pa­žy­mė­da­ma, jog su to­kia mi­nis­tre jai dar ne­bu­vo te­kę su­si­dur­ti.

Mo­te­ris kri­ti­ka­vo ir or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rioms pa­gal mi­nė­to kon­kur­so re­zul­ta­tus bu­vo skir­tas fi­nan­sa­vi­mas. Pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se vei­kian­čiai Tarp­tau­ti­nei žmo­gaus ge­ro­vės aso­cia­ci­jai, dau­giau­siai dir­ban­čiai su as­me­ni­mis, grį­žu­siais iš įka­li­ni­mo vie­tų, pa­skir­ta kiek dau­giau nei 9 tūkst. eu­rų. Be to, jos va­do­vas Vla­di­mi­ras Kar­po­vas – Dar­bo par­ti­jos na­rys. Taip pat fi­nan­sa­vi­mas su­teik­tas ir Va­ka­rų Lie­tu­vo­je vei­kian­čiai vie­ša­jai įstai­gai „Su­do­ku“, ku­ri įsi­kū­rė vos pra­ėju­sių me­tų lie­pą. Koa­li­ci­jos at­sto­vės dėl pa­tir­ties sto­kos kri­ti­ka­vo ir ki­tas Tau­ra­gės, Šiau­lių, Ute­nos aps­kri­ty­se fi­nan­sa­vi­mą lai­mė­ju­sias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rių da­lis va­do­vų taip pat esą „dar­bie­čiai“. L. Va­si­liaus­kie­nė dar pa­žy­mė­jo, jog ski­riant lė­šas or­ga­ni­za­ci­jai, ku­rios va­do­vas vy­ras, da­ro­ma me­to­do­lo­gi­nė klai­da, nes „pa­gal ge­rą­ją pa­sau­lio pra­kti­ką, tik mo­te­rys tu­ri pa­dė­ti nuo smur­to nu­ken­tė­ju­sioms mo­te­rims“.

Koa­li­ci­ja rei­ka­lau­ja ne tik ne­pa­si­ra­ši­nė­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­čių su ne­kom­pe­te­tin­gais as­me­ni­mis, bet ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės at­sis­ta­ty­di­ni­mo. Pa­sak jos at­sto­vių, A. Pa­be­dins­kie­nės veik­la ken­kia toms mo­te­rims, ku­rioms sie­kia­ma pa­dė­ti. Dar pa­ste­bė­ta, kad mi­nis­te­ri­jos vyk­do­ma so­cia­li­nė po­li­ti­ka ne­ati­tin­ka prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, ku­rią Lie­tu­va pa­si­ra­šė, ta­čiau ne­ra­ti­fi­ka­vo. „Mū­sų ideo­lo­ge­ma ati­tin­ka Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją“, – kal­bė­jo 2006 me­tais įkur­tos koa­li­ci­jos va­do­vė.

Šiuo me­tu dėl kon­kur­so re­zul­ta­tų ren­gia­mas ieš­ki­nys Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui. Taip pat ža­da­ma dar sy­kį kreip­tis par­amos į pre­zi­den­tę.