Grupė istorikų ragina priimti istorinės atminties įstatymą
At­ei­nan­čią sa­vai­tę Sei­mui ruo­šian­tis ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je svars­ty­ti Tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mą ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, gru­pė Lie­tu­vos is­to­ri­kų iš­pla­ti­no vie­šą krei­pi­mą­si, ku­ria­me ra­gi­na ne­bea­ti­dė­lio­ti šio svar­baus įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Pra­ėju­sią sa­vai­tę ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta ati­dė­ti šio įsta­ty­mo svars­ty­mą.

Iš­pla­tin­ta­me vie­ša­me krei­pi­me­si, ku­rį pa­si­ra­šė 25 žy­mūs Lie­tu­vos is­to­ri­kai, tei­gia­ma, kad Tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mas – žings­nis, ku­rio se­niai rei­kė­jo, nes Lie­tu­vos vals­ty­bė bu­vo ne­leis­ti­nai ap­lei­du­si šią svar­bią vals­ty­bės gy­ve­ni­mo sri­tį.

„Kad vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas puo­se­lė­ti is­to­ri­nę at­min­tį ne­bū­tų vien tuš­ti žo­džiai ar tik frag­men­tiš­kai bei at­si­tik­ti­nai vals­ty­bės dė­me­sio su­si­lau­kian­ti veik­la, la­bai svar­bus ir svei­kin­ti­nas spren­di­mas yra Tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mo nu­ma­ty­tas už šią po­li­ti­ką at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos su­kū­ri­mas. Tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties ta­ry­ba, ku­rio­je bū­tų at­sto­vau­ja­mi moks­li­nin­kai, vi­suo­me­ni­nin­kai ir vals­ty­bės par­ei­gū­nai, pa­ga­liau bū­tų at­sa­kin­ga už dar­bą, ku­rio nie­kas iki šiol sis­te­min­gai ne­dir­bo“, - tei­gia­ma vie­ša­me is­to­ri­kų krei­pi­me­si.

Lie­tu­vos is­to­ri­kai taip pat pa­žy­mi, jog ste­bi­si da­lies pi­lie­čių dėl šio įsta­ty­mo sklei­džia­ma de­zin­for­ma­ci­ja apie ta­ria­mai juo su­da­ro­mas są­ly­gas „cen­zū­rai“, ta­ria­mą no­rą pa­neig­ti „at­min­čių įvai­ro­vę ir dia­lo­gą“. Anot krei­pi­mo­si au­to­rių, vi­sos is­to­ri­kų aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės var­du to­kią po­zi­ci­ją vie­šai pa­skel­bę na­cio­na­li­nio is­to­ri­kų ko­mi­te­to na­riai ne­pag­rįs­tai lei­do sau kal­bė­ti vi­sų Lie­tu­vos is­to­ri­kų var­du ir Tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mo klau­si­mu ti­krai ne­ats­to­vau­ja Lie­tu­vos is­to­ri­kų dau­gu­mos po­zi­ci­jos.

„To­kiuo­se par­eiš­ki­muo­se įžvel­gia­me ne dau­giau, kaip tik no­rą „at­min­čių įvai­ro­vę“ ta­ria­mai pa­di­din­ti, eli­mi­nuo­jant iš jos vals­ty­bi­nį mat­me­nį, vi­sai Tau­tai svar­bias is­to­ri­nes gai­res re­lia­ty­vis­tiš­kai pri­ly­gi­nant to­kioms „is­to­ri­nėms at­min­tims“, ku­rios ne­igia pa­čius Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­grin­dus. To­kio­je plot­mė­je ne­be­lie­ka skir­tu­mo tarp, pa­vyz­džiui, vals­ty­bės reiš­kia­mos pa­gar­bos Sau­sio 13-osios au­koms ir mar­gi­na­li­nių par­eiš­ki­mų, kad „sa­vi šau­dė į sa­vus“, tarp Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mo ir par­eiš­ki­mų, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­kū­ri­mas bu­vęs „klai­da“, tarp oku­pa­ci­jų au­kų at­mi­ni­mo ir oku­pa­ci­jų ne­igi­mo. Pri­ėmus to­kią lo­gi­ką, Vals­ty­bė tu­rė­tų iš­vis nu­si­ša­lin­ti nuo is­to­ri­nės po­li­ti­kos for­ma­vi­mo, net to, kas bu­vo frag­men­tiš­kai da­ro­ma iki šiol“, - dės­to­ma par­eiš­ki­me.

Tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mą Sei­mas ke­ti­na svars­ty­ti ba­lan­džio 7 die­nos ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė: Ro­mal­das Ado­ma­vi­čius, Pa­ulius Ba­ka­nas, To­mas Ba­ra­naus­kas, doc. dr. Ro­mas Ba­tū­ra, dr. Po­vi­las Bla­že­vi­čius, Juo­zas Bra­zaus­kas, hum. m. dr. Arū­nas Bub­nys, prof. Al­vy­das But­kus, prof. dr. Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, Gin­ta­ras Druč­kus, doc. dr. Sand­ra Gri­ga­ra­vi­čiū­tė, Mjr. Gin­tau­tas Jakš­tys, prof. dr. Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, dr. Auš­ra Ju­re­vi­čiū­tė, doc. dr. Ro­mual­das Ju­ze­fo­vi­čius, doc. dr. Dei­man­tas Kar­ve­lis, prof. Ka­zys Na­po­leo­nas Kit­kau­sas, prof. dr. Li­ber­tas Klim­ka, doc. dr. Vi­da Kniū­rai­tė, Pe­tras Mak­si­ma­vi­čius, hum. m. dr., prof. Auš­ri­nė Mar­ti­šiū­tė-Li­nar­tie­nė, prof. ha­bil. dr. Al­fon­sas Mo­tu­zas, Min­dau­gas Ne­fas, prof. dr. Juo­zas Ski­rius, Val­das Striu­žas, dr. Gin­tau­tas Su­rgai­lis, akad. Prof. An­ta­nas Ty­la, dr. Aud­ro­nė Vei­len­tie­nė, dr. Man­vy­das Vit­kū­nas.