Grupė europarlamentarų reikalauja paleisti Krymo totorių lyderį
Gru­pė eu­ro­par­la­men­ta­rų krei­pia­si į Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, rei­ka­lau­da­mi iš psi­chia­tri­nės li­go­ni­nės pa­leis­ti vie­ną iš Kry­mo to­to­rių ly­de­rių Il­mį Ume­ro­vą.

„Pir­miau­sia įvy­ko Kry­mo anek­si­ja, o po to grįž­ta prie so­vie­ti­nių ki­ta­min­čių žlug­dy­mo me­to­dų, tai yra psi­chia­tri­jos nau­do­ji­mo prieš opo­zi­ci­ją, ir tai vyks­ta XXI am­žiu­je, vals­ty­bė­je, ku­ri pa­si­ra­šiu­si Hel­sin­kio bai­gia­mą­jį ak­tą“, – BNS sa­kė krei­pi­mo­si ini­cia­to­rius eu­ro­par­la­men­ta­ras iš Lie­tu­vos li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius.

Pa­sak P. Auš­tre­vi­čiaus, jis ne­sąs toks op­ti­mis­tas, kad ti­kė­tų­si, jog V.Pu­ti­nas at­siž­velg­tų į eu­ro­par­la­men­ta­rų krei­pi­mą­si, ta­čiau ti­ki­si juo at­kreip­ti tarp­tau­ti­nės vi­suo­me­nės dė­me­sį į Ru­si­jo­je vyk­do­mus žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus.

„Jei Eu­ro­pos Par­la­men­tas ty­liai pri­ims to­kį Krem­liaus spren­di­mą, nė­ra ko mums dirb­ti ir kal­bė­ti apie žmo­gaus tei­ses. Ti­ki­mės, kad šiuo laiš­ku ne tik kad iš­reik­ši­me sa­vo pro­tes­tą prieš Kry­mo to­to­rių sa­va­ran­kiš­ku­mo žlug­dy­mą ir jų at­sto­vų kan­ki­ni­mus, bet ir at­kreip­si­me pa­sau­lio ir Eu­ro­pos vi­suo­me­nės dė­me­sį į grį­ži­mą prie so­vie­ti­nių me­to­dų. Tai yra gė­da, vals­ty­bė, ku­ri taip el­gia­si, ma­no ma­ny­mu, pra­ran­da dau­ge­lį bal­sa­vi­mo tei­sių ir mo­ra­li­nę tei­sę kal­bė­ti pa­ie pa­sau­li­nę po­li­ti­ką“, – krei­pi­mo­si mo­ty­vus iš­var­di­no eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Pa­sak P.Auš­tre­vi­čiaus, kol kas po krei­pi­mu­si pa­si­ra­šė per tris­de­šimt eu­ro­par­la­men­ta­rų iš skir­tin­gų po­li­ti­nių frak­ci­jų, par­ašai ir to­liau bus ren­ka­mi iki ry­to­jaus, kuo­met raš­tas bus per­duo­tas Ru­si­jos am­ba­sa­dai Briu­se­ly­je.

„Mus šo­ki­ra­vo ži­nia, jog I.Ume­ro­vas ne tik pa­ti­ria Ru­si­jos oku­pa­ci­nės val­džios po­li­ti­nį per­se­kio­ji­mą, bet nuo 2016 me­tų rugp­jū­čio 18 die­nos jis bu­vo jė­ga per­kel­tas iš bend­ro­sios pra­kti­kos li­go­ni­nės į psi­chia­tri­jos kli­ni­ką Sim­fe­ro­po­ly­je, Kry­me“, – ra­šo­ma krei­pi­mo­si teks­te.

Eks­tre­miz­mu kal­ti­na­mas Kry­mo to­to­rių par­la­men­to (Medž­li­so) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas 59 me­tų I.Ume­ro­vas nuo rugp­jū­čio 18 die­nos yra lai­ko­mas psi­chia­tri­jos kli­ni­ko­je pa­grin­di­nia­me Kry­mo mies­te Sim­fe­ro­po­ly­je nuo rugp­jū­čio 18 die­nos, kai ty­rė­jai par­ei­ka­la­vo nu­sta­ty­ti jo psi­chi­kos būk­lę.

Kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tas Ni­ko­la­jus Po­lo­zo­vas tei­gia, kad I.Ume­ro­vas į psi­chia­tri­jos li­go­ni­nę bu­vo per­kel­tas iš pa­pras­tos li­go­ni­nės, kur bu­vo gy­do­mas dėl aukš­to krau­jos­pū­džio ir šir­dies li­gos.

„A­tro­do, jog Ru­si­jos va­do­vy­bė grį­žo prie pri­vers­ti­nio psi­chia­tri­nio izo­lia­vi­mo me­to­dų, ku­rie prieš po­li­ti­nius di­si­den­tus bu­vo gė­din­gai nau­do­ja­mi so­viet­me­čiu. To­kios Ru­si­jos bau­džia­mo­sios prie­mo­nės yra aki­vaiz­dus tarp­tau­ti­nių žmo­gaus tei­sių stan­dar­tų pa­žei­di­mas, prieš­ta­rau­jan­tis Eu­ro­pos kon­ven­ci­jai prieš kan­ki­ni­mą ir ne­žmo­niš­ką ar že­mi­nan­tį el­ge­sį ir bau­di­mą“, – si­tua­ci­ją krei­pi­me­si ver­ti­na eu­ro­par­la­men­ta­rai.