Grupė europarlamentarų ragina ES peržiūrėti santykius su Aliaksandro Lukašenkos režimu
Li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius kar­tu su gru­pe eu­ro­par­la­men­ta­rų po ag­re­si­jos prieš tai­kius mi­tin­guo­to­jus ir opo­zi­ci­ją ra­gi­na Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) per­žiū­rė­ti sa­vo po­li­ti­ką Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to Alek­sand­ro Lu­ka­šen­kos re­ži­mo at­žvil­giu, įskai­tant ir Bend­ri­jos su­teik­tą fi­nan­si­nę par­amą ša­lies val­džios struk­tū­roms.

To­kį krei­pi­mą­si į Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­vus pa­si­ra­šė 72 eu­ro­par­la­men­ta­rai iš pen­kių di­džiau­sių EP frak­ci­jų, pra­ne­šė krei­pi­mą­si ini­ci­ja­vu­sio eu­ro­par­la­men­ta­ro P.Auš­tre­vi­čiaus biu­ras. Laiš­ku griež­tai smer­kia­mi Bal­ta­ru­si­jos val­džios ins­ti­tu­ci­jų veiks­mai, nu­kreip­ti prieš tai­kias de­mons­tra­ci­jas, vy­ku­sias mi­nint Lais­vės die­ną ko­vo 25–26 die­no­mis Mins­ke bei anks­čiau šį mė­ne­sį.

„Y­pač no­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į liūd­ną fak­tą, kad Bal­ta­ru­si­jos val­džia vi­sų rep­re­si­nių prie­mo­nių ėmė­si pra­ėjus ly­giai me­tams po ES spren­di­mo san­ty­kiuo­se su Bal­ta­ru­si­ja siek­ti su­ar­tė­ji­mo po­li­ti­kos. De­ja, tai tik įro­do, kad tu­rė­jo bū­ti la­biau at­siž­velg­ta į tuos Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ir de­mo­kra­ti­nės opo­zi­ci­jos bal­sus, ku­rie reiš­kė rim­tas abe­jo­nes dėl pre­zi­den­to A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mo po­ky­čių ir pa­si­ren­gi­mo vyk­dy­ti de­mo­kra­tiš­kes­nę vi­daus po­li­ti­ką“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas krei­pi­ma­sis.

„Dėl vi­sų šių prie­žas­čių esa­me tvir­tai įsi­ti­ki­nę, kad ES po­li­ti­ka dėl san­ty­kių su A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mu pri­va­lo bū­ti rim­tai pers­vars­ty­ta. ES pri­va­lo pa­di­din­ti sa­vo par­amą, skir­tą pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei, ne­prik­lau­so­mai ži­niask­lai­dai ir de­mo­kra­ti­nėms Bal­ta­ru­si­jos jė­goms, o taip pat su­stab­dy­ti ne­se­niai pa­di­din­tą fi­nan­si­nę par­amą, skir­tą fi­nan­suo­ti Bal­ta­ru­si­jos Vy­riau­sy­bę ir ki­tas val­džios struk­tū­ras“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si.

Laiš­ku siū­lo­ma ES ne­del­siant pri­tai­ky­ti sank­ci­jas prieš tuos Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nus, ku­rie yra at­sa­kin­gi už prie­var­tą, rep­re­si­jas ir ga­li­mą rin­ki­mų klas­to­ji­mą.

Ja­me pa­žy­mi­ma, kad ko­vo mė­ne­sį dau­giau nei tūks­tan­tis tai­kių Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių, įskai­tant žmo­gaus tei­sių ste­bė­to­jus ir žur­na­lis­tus, mo­te­ris ir vy­res­nius žmo­nes, bu­vo su­muš­ti, su­im­ti, jiems skir­tos bau­dos.

„Pa­si­bai­sė­ti­na šio­mis die­no­mis ma­ty­ti tai­ko­mus so­vie­ti­nius KGB me­to­dus prieš pa­grin­di­nius opo­zi­ci­jos ly­de­rius, kaip an­tai – Ni­ko­la­jų Stat­ke­vi­čių, bu­vu­sį po­li­ti­nį ka­li­nį ir kan­di­da­tą į pre­zi­den­tus 2010 me­tų rin­ki­muo­se, ku­ris bu­vo lai­ko­mas KGB ka­lė­ji­me ke­tu­rias die­nas, ne­su­tei­kiant jo­kios in­for­ma­ci­jos apie jo bu­vi­mo vie­tą; ir Vla­di­mi­rą Ne­klia­je­vą, ki­tą kan­di­da­tą į pre­zi­den­tus 2010 me­tais, ku­ris bu­vo ne­tei­sė­tai su­lai­ky­tas prieš ko­vo 25-osios mi­tin­gą ir at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je dėl svei­ka­tos būk­lės“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si.

Laiš­ku Bal­ta­ru­si­ja ra­gi­na­ma iš­leis­ti į lais­vę vi­sus tai­kius pro­tes­tuo­to­jus, ku­rie vis dar ka­li­na­mi, bei pa­nai­kin­ti vi­sus kal­ti­ni­mus, įskai­tant kal­ti­ni­mus N.Stat­ke­vi­čiui ir jo par­ti­jos na­riams, Ser­ge­jui Ku­li­ni­čiui ir Ser­ge­jui Kun­ce­vi­čiui.

Mins­ke pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį per opo­zi­ci­jos mė­gin­tą su­reng­ti ne­sank­cio­nuo­tą mi­tin­gą par­ei­gū­nai su­lai­kė dau­giau kaip 400 ak­ty­vis­tų, ku­rių dau­ge­lis bu­vo su­muš­ti, pra­ne­šė žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo gru­pė „Vias­na“.