Grožybių lankytojai: vieni puoselėja, kiti niokoja
Ša­lies sau­go­mų te­ri­to­ri­jų va­do­vai džiau­gia­si, jog prieš me­tus pra­dė­ti pla­tin­ti ne­pri­va­lo­mi šių vie­to­vių lan­ky­to­jų bi­lie­tai su­tei­kė ga­li­my­bę pa­si­rū­pin­ti, kad jos bū­tų dar pa­trauk­les­nes. Kar­tu ap­gai­les­tau­ja­ma, kad už ne­men­ką su­rink­tų pi­ni­gų da­lį ten­ka tvar­ky­ti tai, ką su­lau­žo pa­tys lan­ky­to­jai.

Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, pra­ėju­sį tu­riz­mo se­zo­ną lan­ky­to­jų bi­lie­tus pir­kę na­cio­na­li­nių ir re­gio­ni­nių par­kų sve­čiai juos par­ėmė dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų. Dau­giau­sia pi­ni­gų – per 70 tūkst. eu­rų – su­rink­ta Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke, ku­ria­me per­nai ati­da­ry­tas di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kęs Me­džių la­jų ta­kas. Ki­tų sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jos iš lan­ky­to­jų su­rin­ko po ke­lis šim­tus eu­rų.

Šie­met lan­kan­čių­jų gra­žiau­sias ša­lies vie­to­ves taip pat pra­šo­ma įsi­gy­ti sa­va­no­riš­kai per­ka­mus bi­lie­tus. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad at­ei­ty­je bi­lie­tai bus pri­va­lo­mi.

Lat­viai ste­bi­si

„Pa­ly­gin­ti daž­nai Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke ten­ka ves­ti eks­kur­si­jas ar­ti­miau­siems kai­my­nams lat­viams. Kas­kart jie ste­bi­si, kad lan­ky­ma­sis gra­žiau­sio­se mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jo­se ne­ap­mo­kes­tin­tas, kai Lat­vi­jo­je tai pa­da­ry­ta jau se­niai“, – LŽ tei­gė Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko va­do­vas Kęs­tu­tis Ba­ro­nas. Jis pa­brė­žė, kad ne tik Lat­vi­jo­je, bet ir dau­ge­ly­je ki­tų jo lan­ky­tų ša­lių į na­cio­na­li­nius ar re­gio­ni­nius par­kus pa­ten­ka­ma su­mo­kė­jus nu­sta­ty­tą mo­kes­tį.

„La­bai ti­kiu ir no­riu, kad ir už lan­ky­mą­si mū­sų par­kuo­se bū­tų pri­va­lu su­si­mo­kė­ti. Ma­nau, kad tai draus­min­tų ir pa­čius par­kų lan­ky­to­jus, o mes, dar­buo­to­jai, tu­rė­tu­me iš ko puo­se­lė­ti sau­go­mas te­ri­to­ri­jas bei tvar­ky­ti tai, kas su­ga­di­na­ma pa­čių lan­ky­to­jų“, – sa­kė K. Ba­ro­nas.

Par­ko va­do­vas tei­gė, jog ir pats, ir jo pa­val­di­niai nuo­lat pra­šy­da­vo at­vy­ku­sių­jų į Bir­žų re­gio­ni­nį par­ką su­si­mo­kė­ti sa­va­no­riš­ką mo­kes­tį – vie­ną eu­rą. „Ka­dan­gi mo­kes­tis ne­pri­va­lo­mas, mums jo rei­ka­lau­ti nė­ra ma­lo­nu, o ir pa­tys žmo­nės ne­si­ver­žia jo mo­kė­ti“, – pri­pa­ži­no K. Ba­ro­nas. Anot jo, Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai per pra­ėju­sį tu­riz­mo se­zo­ną už sa­va­no­riš­kus bi­lie­tus su­mo­kė­jo 364 eu­rus. Šie pi­ni­gai skir­ti ties­ti me­di­niam ta­kui ties­ti, jis ves ap­link kars­ti­nes įgriu­vas – Kir­ki­lų eže­rė­lius, esan­čius ša­lia Kir­ki­lų apž­val­gos bokš­to.

At­kū­rė infrastruktūrą

Ram­by­no re­gio­ni­nio par­ko va­do­vė Dia­na Mi­la­šaus­kie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad di­džio­ji da­lis už bi­lie­tus su­mo­kė­tų lė­šų ati­te­ko van­da­lų pa­da­ry­tai ža­lai ša­lin­ti. „Do­ku­men­tuo­se tai va­di­na­me pa­žeis­tos inf­ras­truk­tū­ros at­sta­ty­mu“, – sa­kė ji. Anot D. Mi­la­šaus­kie­nės, pirk­da­mi bi­lie­tus žmo­nės par­ko iž­dą pa­pil­dė be­veik 500 eu­rų. Už juos te­ko tai­sy­ti ap­ga­din­tą me­di­nį Vil­kyš­kių apž­val­gos bokš­tą ir tai­sy­ti į eks­kur­si­ją at­vy­ku­sių moks­lei­vių su­nio­ko­tą ori­gi­na­lią Ram­by­no gam­tos ta­ko iš­ka­bą.

Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos, ku­ri vie­na pir­mų­jų pra­dė­jo rink­ti mo­kes­tį už ap­si­lan­ky­mą sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, di­rek­to­rius Vai­das Pa­vi­lo­nis LŽ pri­si­pa­ži­no ti­kė­ję­sis su­rink­ti dau­giau lė­šų, nei pa­vy­ko tai pa­da­ry­ti. „Mū­sų su­rink­ta su­ma – be­veik 1000 eu­rų. Su­rink­ti dau­giau su­kliu­dė tai, kad at­vyks­tan­tys žve­jai ir taip pri­va­lo su­si­mo­kė­ti už žve­jy­bą, tad mo­kė­ti pa­pil­do­mą eu­rą ne­be­su­tin­ka“, – sa­kė jis.

Su­rink­tas lė­šas nu­tar­ta pa­nau­do­ti moks­lei­vių la­bui. „Vi­sos Lie­tu­vos vai­kus kar­tu su tė­ve­liais kvie­čia­me da­ly­vau­ti sa­vait­ga­liais mū­sų, par­ko dar­buo­to­jų, ren­gia­mo­se va­sa­ros sto­vyk­lo­se, ku­rio­se mo­ky­si­mės ge­riau pa­žin­ti, o drau­ge ir pa­mil­ti gam­tą“, – tei­gė V. Pa­vi­lo­nis. Jis pa­brė­žė, kad jam itin su­nku baus­ti par­ko nio­ko­to­jus, ku­rių vis dar ne­ma­žai, to­dėl ir nu­ta­rė mei­lės gam­tai im­ti mo­ky­ti vai­kus.

In­ves­tuos į vaikus

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dys tei­gė, jog per­nai lan­ky­to­jų bi­lie­tų čia par­duo­ta už 500 eu­rų. Už juos įreng­tas sten­das Skuo­do ra­jo­ne esan­čia­me Lau­mių bo­ta­ni­nia­me zoo­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je ir su­tvar­ky­tas Pla­te­lių eže­ro pa­kran­tės sten­das. „Sten­dai – mo­ko­mo­ji prie­mo­nė, be jų žmo­nės ma­to vien gra­žų vaiz­dą, o iš sten­dų su­ži­no, ką ma­to“, – pa­brė­žė par­ko va­do­vas. Di­rek­ci­ja už su­rink­tus pi­ni­gus taip pat su­in­te­re­suo­ta eko­lo­gi­jos mo­ky­ti vai­kus. „Suau­gu­sių žmo­nių po­žiū­rį pa­keis­ti itin su­nku, o vai­kus ti­ki­mės pa­da­ry­ti gam­tos my­lė­to­jais“, – sa­kė R. Ly­dys.

Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko ir Čep­ke­lių vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to di­rek­ci­jos va­do­vas Ei­mu­tis Gu­de­le­vi­čius in­for­ma­vo, jog per­nai lan­ky­to­jų bi­lie­tų par­duo­da už 600 eu­rų, o už gau­tus pi­ni­gus įreng­tos ro­dyk­lės, ve­dan­čios ne­se­niai pa­sta­ty­to Mer­ki­nės apž­val­gos bokš­to link. Ka­dan­gi šio bokš­to iš to­li ne­ma­ty­ti, no­rin­tiems jį su­si­ras­ti lan­ky­to­jams tek­da­vo klai­džio­ti.

Iš­kal­bin­tos lentelės

Dau­giau­sia lė­šų už lan­ky­to­jų bi­lie­tus su­rin­kęs Anykš­čių re­gio­ni­nis par­kas pra­ne­šė, kad už jas su­tvar­ky­ti laip­tai, ku­riais nu­si­lei­džia­ma nuo Šven­to­sios upės skar­džio ne­to­li tos vie­tos, kur įreng­tas Me­džių la­jų ta­kas, taip pat su­tvar­ky­ti Va­riaus upe­lio at­odan­gos laip­tai, til­tas per šį upe­lį, at­sta­ty­tas Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio til­tas ir at­lik­ta daug ki­tų dar­bų. Prie su­tvar­ky­tų vie­tų pri­tvir­tin­ti ženk­lai by­lo­ja, kad jos su­tvar­ky­tos iš lė­šų, ku­rias žmo­nės sky­rė pirk­da­mi lan­ky­to­jų bi­lie­tus.