Grįžę „Misija Sibiras“ dalyviai pasitikti tremtinių dainomis
Pir­ma­die­nio ry­tą į Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­tį grį­žę šių me­tų eks­pe­di­ci­jos „Mi­si­ja Si­bi­ras“ da­ly­viai pa­si­tik­ti trem­ti­nių dai­no­mis.

Anks­tų pir­ma­die­nio ry­tą trau­ki­niu iš Ru­si­jos par­va­žia­vu­sius jau­nuo­lius, ku­rie nuo lie­pos vi­du­rio Si­bi­re tvar­kė trem­ti­nių ka­pus, sto­ty­je pa­si­ti­ko de­šim­tys žmo­nių. Tarp pa­si­tin­kan­čių – ir bu­vę trem­ti­niai, ku­rie trem­ties ta­kais ke­lia­vu­sius eks­pe­di­ci­jos da­ly­vius su­ti­ko dai­nuo­da­mi.

Sto­ty­je grįž­tan­čių lau­kė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, par­la­men­ta­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis. Vė­liau pir­ma­die­nį mi­si­jos da­ly­vius pri­ims pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Lie­pos vi­du­ry­je į Igar­ką už Šiau­ri­nio po­lia­ri­nio ra­to iš­vy­kę jau­nuo­liai ten tvar­kė lie­tu­vių trem­ti­nių ka­pus.

Anks­čiau eks­pe­di­ci­jų me­tu pa­pras­tai ke­liau­da­vę po įvai­rius Ru­si­jos mies­tus ir tvar­kę daug ka­pi­nių, šie­met „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­viai sa­vai­tę pra­lei­do vie­no­se ka­pi­nė­se Igar­ko­je, kur, vie­ti­nių tei­gi­mu, pa­lai­do­ta ma­žiau­siai 500 lie­tu­vių.

„Lie­tu­viš­kos ka­pi­nės, vie­ti­niai jas taip ir va­di­na“, – Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je BNS sa­kė eks­pe­di­ci­jos va­do­vas Ar­nol­das Fo­kas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad hek­ta­ro plo­to Igar­kos ka­pi­nės yra di­džiau­sios ka­pi­nės Si­bi­re.

Per sa­vai­tę „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­viai su­tvar­kė tą ka­pa­vie­tę, at­sta­tė nu­vir­tu­sius ir pa­sta­tė de­vy­nis nau­jus kry­žius.

„Kas įdo­miau­sia, kad mes me­die­ną tu­rė­jo­me or­ga­ni­zuo­tis iš Kras­no­jars­ko, ku­ris bu­vo už 1,7 tūkst. ki­lo­me­trų nuo Igar­kos. Trem­ti­niai sa­vo lai­ku Igar­ko­je dir­bo vie­no­je iš di­džiau­sių lentp­jū­vių, ta­čiau da­bar ten nie­ko ne­li­kę, vis­kas ban­kru­ta­vę“, – sa­kė A.Fo­kas.

„Ši eks­pe­di­ci­ja bu­vo ypa­tin­ga sa­vo są­ly­go­mis. Vy­ko­me į to­li­mą­ją Šiau­rę – am­ži­no­jo įša­lo že­mę“, – pri­dū­rė jis.

25-erių eks­pe­di­ci­jos da­ly­vis Vai­do­tas Ste­po­na­vi­čius tei­gė, kad jam ke­lio­nė at­ro­dė kaip grei­tas veiks­mo fil­mas.

„Te­ko ir pa­sku­bė­ti, ir nak­ti­mis pa­dirb­ti, ir pri­im­ti stai­gius, grei­tus spren­di­mus, bend­rau­ti su vie­tos val­džia, ku­ri bu­vo ne vi­suo­met drau­giš­ka“, – kal­bė­jo V.Ste­po­na­vi­čius.

Vai­ki­nas sa­kė, kad bend­ri iš­šū­kiai la­bai su­vie­ni­jo „Mi­si­jos Si­bi­ras“ ko­man­dą ir net pa­si­bai­gus eks­pe­di­ci­jai lie­ka stip­rus vie­ny­bės jaus­mas.

Eks­pe­di­ci­ja „Mi­si­ja Si­bi­ras“ vyks­ta jau vie­nuo­lik­tus me­tus.

Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti eks­pe­di­ci­jo­je kas­met dau­gė­ja. Šie­met da­ly­vau­ti eks­pe­di­ci­jo­je no­rą bu­vo par­eiš­kę 800 da­ly­vių, iš jų at­rink­ti 16.

So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tu iš Lie­tu­vos į trem­tį ir la­ge­rius bu­vo iš­trem­ta dau­giau nei 280 tūkst. žmo­nių.