Griūvančios mokyklos virs socializacijos centrais
Po me­tų Lie­tu­vo­je du­ris at­vers du nau­ji vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trai, skir­ti nu­si­kals­ti lin­ku­siems vai­kams pe­rauk­lė­ti.

Nau­ji vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trai Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šo­mis (už be­veik 6 mln. eu­rų) bus sta­to­mi Kel­mės ir Kė­dai­nių ra­jo­nuo­se. Pla­nuo­ja­ma pert­var­ky­ti už­da­ry­tas gy­ven­vie­čių mo­kyk­las ir jo­se ap­gy­ven­din­ti prob­le­mų vi­suo­me­nei ke­lian­čius vai­kai. O dar vie­ną jau vei­kian­tį Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių so­cia­li­za­ci­jos cen­trą nu­tar­ta pa­ge­rin­ti – pa­sta­ty­ti mo­der­nų bend­ra­bu­tį jo gy­ven­to­jams.

Ko­lo­ni­jos neišnyko

Švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė Na­tal­ja Is­to­mi­na „Lie­tu­vos ži­nioms“ ap­gai­les­ta­vo, kad jau tre­čią at­kur­tos Ne­prik­lau­so­my­bės de­šimt­me­tį įpu­sė­ju­sio­je mū­sų vals­ty­bė­je vis dar ne­su­da­ry­ta tin­ka­mų są­ly­gų ug­dy­ti el­ge­sio prob­le­mų tu­rin­čius vai­kus ir pa­dė­ti jiems de­ra­mai įsi­lie­ti į vi­suo­me­nę. „Iš so­viet­me­čio pa­vel­dė­to­se ko­lo­ni­jo­se ir to­liau lai­ko­me vai­kus. Ta­čiau ne vie­no­je šiuo me­tu vei­kian­čio­je vai­kams pe­rauk­lė­ti skir­to­je įstai­go­je jie net ne­tu­ri ga­li­my­bių iš­ei­ti kie­mą“, – pa­sa­ko­jo vi­ce­mi­nis­trė.

Natalja Istomina /Lietuvos žinių archyvo nuotrauka

N. Is­to­mi­na tei­gė, jog ga­vus ES lė­šų nu­si­kals­ti lin­ku­siems vai­kams, re­mian­tis Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių pa­tir­ti­mi, ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti iš­ties jau­kius na­mus. Ten jiems bū­tų už­ti­krin­tas pri­va­tu­mas ir vi­suo­me­nės rū­pes­tis. „Mū­sų sie­kis – so­cia­li­za­ci­jos cen­trus įkur­ti at­okio­se vie­to­se, to­li nuo mies­tų šur­mu­lio ir įvai­rių pa­gun­dų. No­ri­me, kad vai­kai aug­tų gra­žio­je ap­lin­ko­je, jaus­tų ap­lin­ki­nių dė­me­sį ir tap­tų vie­tos bend­ruo­me­nės da­li­mi“, – pa­brė­žė N. Is­to­mi­na.

Pa­sak jos, jau ki­tą­met vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trai bus pra­dė­ti sta­ty­ti Kė­dai­nių ra­jo­ne, Ku­nio­ny­se, ir Kel­mės ra­jo­ne, Gai­liuo­se. „Nau­jų na­mų ne­sta­ty­si­me. So­cia­li­za­ci­jos cen­trai bus įkur­ti pert­var­kius to­se vie­to­vė­se esan­čias ne­be­vei­kian­čias mo­kyk­las“, – aiš­ki­no N. Is­to­mi­na. Mi­ni­mi kai­mai at­rink­ti įver­ti­nus ten gy­ve­nan­čių žmo­nių sie­kį. „Ir Ku­nio­nių, ir Gai­lių gy­ven­to­jai tvir­ti­no, kad no­rė­tų tu­rė­ti to­kias įstai­gas, nes įkū­rus jas bus iš­sau­go­ti mo­kyk­lų pa­sta­tai. Ne ma­žiau svar­bus ar­gu­men­tas yra ir nau­jos dar­bo vie­tos, ku­rių at­si­ras so­cia­li­za­ci­jos cen­truo­se“, – kal­bė­jo vi­ce­mi­nis­trė.

Vie­nus nai­kins, ki­tus kurs

N. Is­to­mi­na tvir­ti­no, kad pa­sta­rai­siais me­tais iš es­mės pa­si­kei­tė mū­sų vals­ty­bės vyk­do­ma po­li­ti­ka su­nkiai auk­lė­ja­mų vai­kų at­žvil­giu. Da­bar jų ap­gy­ven­di­ni­mas so­cia­li­za­ci­jos cen­truo­se la­bai su­griež­tin­tas. „Štai pa­žįs­tu vie­ną šei­mą, ku­rios ma­ma ser­ga psi­chi­kos li­ga, tė­tis at­lie­ka baus­mę ka­lė­ji­me, o du su­nkaus el­ge­sio vai­kai pe­rauk­lė­ja­mi vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se. Tre­čio­jo, dar ne­di­du­ko, ne­ga­li­ma va­din­ti su­nkiai auk­lė­ja­mu, jis nie­ko blo­go nė­ra pa­da­ręs“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­trė. Ir pri­dū­rė, jog anks­čiau to­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­sį ma­ža­me­tį bū­tų bu­vę ga­li­ma ap­gy­ven­din­ti so­cia­li­za­ci­jos cen­tre, ta­čiau šiam, ma­tyt, taip ne­nu­tiks, nes pa­sta­ruo­ju me­tu lai­ko­ma­si nuo­sta­tos, kad ge­riau ne ati­mti vai­ką iš šei­mos, o nu­kreip­ti spe­cia­lis­tus jai pa­dė­ti. „Tik tuo at­ve­ju, jei pa­gal­ba pa­si­ro­dys ne­veiks­min­ga, vai­kai bus at­skir­ti nuo tė­vų ar glo­bė­jų ir at­si­durs so­cia­li­za­ci­jos cen­truo­se“, – nu­ro­dė N. Is­to­mi­na.

Šiuo me­tu nu­si­kals­ti lin­ku­siems vai­kams pe­rauk­lė­ti Lie­tu­vo­je įsteig­ta 170 sta­cio­na­rių so­cia­li­za­ci­jos cen­truo­se esan­čių vie­tų. Iš jų užim­ta kiek dau­giau kaip pu­sė, apie 90. Ta­čiau jau ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je ti­ki­ma­si tu­rė­ti 80 vai­kams skir­tų pe­rauk­lė­ji­mo vie­tų ir ke­tu­ris so­cia­li­za­ci­jos cen­trus. Vie­nas jų tęs veik­lą nuo 1972 me­tų Šiau­lių ra­jo­ne, Gruz­džiuo­se, gy­vuo­jan­čio­je to­kio ti­po įstai­go­je. Ta­čiau vai­kų pa­to­gu­mui čia bus sta­to­mas nau­jas bend­ra­bu­tis. Dar po cen­trą, kaip mi­nė­ta, at­si­ras Gai­liuo­se ir Ku­nio­ny­se. Kur bus ku­ria­mas ket­vir­tas vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­tras, švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti.

Įkū­rus vi­sus ke­tu­rias įstai­gas ne­be­liks šiuo me­tu Vil­niu­je ir Bir­žų ra­jo­ne, Kuč­ga­ly­je, vei­kian­čių vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trų. Gruz­džiuo­se ir to­liau bus pe­rauk­lė­ja­mi ber­niu­kai, o kam – ber­niu­kams ar mer­gai­tėms – ku­ria­mi ki­ti trys vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trai, kol kas ne­nusp­ręs­ta.

Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Hen­ri­kas Gai­da­ma­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­si­pa­ži­no dar nie­ko ne­ži­nan­tis apie tai, jog pla­nuo­ja­ma ge­rin­ti jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je pe­rauk­lė­ja­mų vai­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Va­do­vas ti­ki­no, kad šio cen­tro auk­lė­ti­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gos ir tai ga­na ne­blo­gos. Be to, anot jo, vai­kai pui­kiai su­ta­ria su mies­te­lio bend­ruo­me­ne. „Lan­ko­mės bend­ruo­se ren­gi­niuo­se, tvar­ko­me mies­te­lio ap­lin­ką – ka­pi­nes, baž­ny­čios šven­to­rių, tven­ki­nį. Ma­nau, vie­tos gy­ven­to­jams esa­me ge­ri kai­my­nai“, – pa­brė­žė H. Gai­da­ma­vi­čius.