Gripas užveria mokyklų duris
Šian­dien dėl gri­po epi­de­mi­jos Aly­taus mies­te sa­vai­tei už­da­ro­mos de­vy­nios iš 17 mo­kyk­lų. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis dėl ka­ran­ti­no ga­li bū­ti už­da­ry­ta dar dau­giau mo­kyk­lų.

Gri­po epi­de­mi­ja jau pa­skelb­ta ir Drus­ki­nin­kuo­se, ir Uk­mer­gės ra­jo­ne, kur vi­ru­sas ant pa­ta­lo gul­do ne tik vai­kus, bet ir su­au­gu­siuo­sius.

Plin­ta sparčiai

Gri­po epi­de­mi­ja Aly­tu­je bu­vo pa­skelb­ta va­kar, kai į mies­to mo­kyk­las su­si­rin­ko vos treč­da­lis moks­lei­vių. Tad, anot Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, vi­są sa­vai­tę pa­mo­kos ir už­siė­mi­mai ne­vyks mo­kyk­lo­se, ku­rio­se ne­lan­kan­čių mo­kyk­lą vai­kų skai­čius pa­sie­kė ir vir­ši­jo 20 proc. – „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je, „Sa­ka­lė­lio“ ir Se­na­mies­čio pra­di­nė­se, Dai­na­vos, „Vo­lun­gės“, „Šal­ti­nių“, Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se bei Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo cen­tre. Kai ku­rio­se šių ug­dy­mo įstai­gų ser­ga vos ne kas tre­čias moks­lei­vis.

Ser­gan­čių moks­lei­vių spar­čiai dau­gė­ja ir ki­to­se mo­kyk­lo­se. Į Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją va­kar ne­atė­jo 19 proc. mo­ki­nių, į Pu­ti­nų gim­na­zi­ją – 17 proc., Jot­vin­gių gim­na­zi­ją – 18,8 proc., Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją – 15,9 pro­cen­to. „Ste­bė­si­me si­tua­ci­ją dar vei­kian­čio­se aš­tuo­nio­se mo­kyk­lo­se ir ne­at­me­ta­me ga­li­my­bės, kad ir jo­se teks nu­trauk­ti pa­mo­kas, nes ma­siš­kai ser­ga ne tik moks­lei­viai, bet ir mo­ky­to­jai“, – tei­gė V. Va­lū­nas.

Aly­taus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Dvi­lins­kie­nė va­kar LŽ mi­nė­jo, kad skelb­ti gri­po epi­de­mi­ją Aly­tu­je siū­ly­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę, nes ser­ga­mu­mas mies­te jau bu­vo per­žen­gęs epi­de­mi­nį ly­gį. „Mū­sų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, jau pra­ėju­sią sa­vai­tę ser­ga­mu­mas bu­vo dau­giau kaip dvi­gu­bai di­des­nis nei epi­de­mi­nis ly­gis“, – pa­žy­mė­jo J. Dvi­lins­kie­nė.

J. Dvi­lins­kie­nės tei­gi­mu, ir Laz­di­jų ra­jo­ne ser­ga­mu­mas gri­pu per­žen­gė epi­de­mi­nį ly­gį – iš 10 tūkst. gy­ven­to­jų juo ser­ga 112,87 as­mens. La­bai pa­na­ši si­tua­ci­ja ir Va­rė­nos ra­jo­ne. Pa­sak jos, tik die­nų klau­si­mas, ka­da ir šiuo­se ra­jo­nuo­se bus pa­skelb­ta gri­po epi­de­mi­ja.

Pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, me­di­kai re­ko­men­duo­ja nu­trauk­ti už­siė­mi­mus to­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se dau­giau kaip 20 proc. mo­ki­nių į pa­mo­kas ne­atei­na dėl šios už­kre­čia­mo­sios li­gos. Be to, spe­cia­lis­tai ra­gi­na tė­vus ne­leis­ti vai­kų į bū­re­lius, ne­iti į ma­si­nius ren­gi­nius. Įmo­nė­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se, ypač vai­kų ko­lek­ty­vuo­se, tu­rė­tų bū­ti daž­niau vė­di­na­mos pa­tal­pos, daž­niau drėg­nai jos va­lo­mos bei de­zin­fe­kuo­ja­mos. Me­di­kai pa­ta­ria re­čiau lan­ky­ti ir li­go­nius li­go­ni­nė­se, o vos pa­ju­tu­siems pir­muo­sius gri­po po­žy­mius re­ko­men­duo­ja­ma iš kar­to kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gas.

Grie­bė šiauliečius

Gri­pas bei ūmi­nės vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos siau­tė­ja ne tik Pie­tų Lie­tu­vo­je, bet ir Šiau­liuo­se. Pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl itin di­de­lio moks­lei­vių ser­ga­mu­mo pa­mo­kos ne­vy­ko „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jo­je. Va­kar, pa­sak Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jos Ri­tos Švam­ba­rie­nės, mo­kyk­lo­je pa­mo­kos bu­vo at­nau­jin­tos, ta­čiau ug­dy­mo įstai­go­se vis dar yra kla­sių, ku­rio­se pa­mo­kos ne­vyks­ta.

„Svars­to­me, ar ne­rei­kė­tų Šiau­lių mies­te skelb­ti gri­po epi­de­mi­ją, nes ser­gan­čių­jų per pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­dvi­gu­bė­jo – ser­ga­mu­mas ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis bei gri­pu sie­kia 168 su­sir­gi­mus 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Jei ši ten­den­ci­ja iš­liks, ne­tru­kus ir Šiau­liuo­se tu­rės bū­ti skel­bia­ma gri­po epi­de­mi­ja“, – LŽ sa­kė R. Švam­ba­rie­nė. Pa­sak jos, šiuo me­tu dau­giau­sia moks­lei­vių ser­ga ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis,o su­au­gu­siuo­sius kur kas daž­niau nei vai­kus į lo­vą pa­gul­do gri­pas.

Ki­to­se Šiau­lių aps­kri­ties sa­vi­val­dy­bė­se gri­pu ir ūmi­nė­mis kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis ser­gan­čių gy­ven­to­jų kol kas nė­ra daug. Tik Ak­me­nės ra­jo­ne ser­ga­mu­mas jo­mis taip pat ar­tė­ja prie epi­de­mi­nio ly­gio.

Pa­vo­jin­ga liga

Lie­tu­vos už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, pra­ėju­sią sa­vai­tę iš de­šim­ties aps­kri­čių di­des­nis ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis ro­dik­lis (dau­giau nei 100 at­ve­jų 10 tūkst. gy­ven­to­jų) re­gis­truo­tas sep­ty­nio­se aps­kri­ty­se: Aly­taus, Tel­šių, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Pa­ne­vė­žio. Tri­jo­se aps­kri­ty­se – Šiau­lių, Ute­nos, Ma­ri­jam­po­lės – ser­ga­mu­mo šio­mis li­go­mis ro­dik­lis sie­kė nuo 90 iki 98,40 at­ve­jo 10 tūkst. gy­ven­to­jų.

Daiva Razmuvienė: „Sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis sparčiai didėja visoje Lietuvoje - praėjusią savaitę dėl gripo į ligonines paguldyta 240 asmenų, 159 iš jų - vaikai." /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

„Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis spar­čiai di­dė­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Pra­ėju­sią sa­vai­tę dėl gri­po į li­go­ni­nes pa­gul­dy­ta 240 as­me­nų, 159 iš jų – vai­kai. Dau­giau­sia su­sir­gu­sių gy­ven­to­jų bu­vo pa­gul­dy­ta į li­go­ni­nes Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio aps­kri­ty­se“, – LŽ pa­sa­ko­jo Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro Im­unop­ro­fi­lak­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Raz­mu­vie­nė.

Anot jos, net 12 hos­pi­ta­li­zuo­tų as­me­nų te­ko pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nių in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rius, mat šie­met plin­ta 2009 me­tais pa­nde­mi­ją su­kė­lęs va­di­na­ma­sis kiau­lių gri­pas – H1N1 vi­ru­sas. Jį me­di­kai lai­ko ti­krai pa­vo­jin­gu. Šia li­ga šiais me­tais daž­niau­siai už­si­kre­čia žmo­nės, ku­rių am­žius nuo 15 iki 65 me­tų.

„Ma­no­me, kad ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis gri­pas dar la­biau iš­plis. Be to, jis ga­li su­kel­ti įvai­rių la­bai su­nkių komp­li­ka­ci­jų – plau­čių už­de­gi­mą, gal­vos sme­ge­nų dan­ga­lų už­de­gi­mą, ūmi­nius vi­daus or­ga­nų veik­los su­tri­ki­mus“, – pa­brė­žė D. Raz­mu­vie­nė. Spe­cia­lis­tė pers­pė­jo, kad kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se jau pa­si­tai­kė mir­ties nuo šio gri­po su­kel­tų komp­li­ka­ci­jų at­ve­jų.