Gretos Kildišienės pareigas „valstiečių“ frakcijoje perima Virginijus Sinkevičius
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ju vie­toj iš Sei­mo pa­si­trau­ku­sios Gre­tos Kil­di­šie­nės iš­rink­tas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius.

Frak­ci­jos se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­va­duo­to­jas iš­rink­tas tre­čia­die­nio va­ka­rą.

Šias par­ei­gas dar ei­na Auš­ri­nė Nor­kie­nė.

Di­džiau­sia par­la­men­ti­nė frak­ci­ja taip pat nu­spren­dė į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją de­le­guo­ti Ri­tą Mi­liū­tę ir As­tą Ku­bi­lie­nę. Jos pa­keis G.Kil­di­šie­nę ir LVŽS frak­ci­ją pa­li­ku­sį Bro­nių Ma­te­lį.

G.Kil­di­šie­nė LŽVS vi­ce­pir­mi­nin­kės ir frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jos par­ei­gų bei Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kė po ki­lu­sio skan­da­lo dėl ma­mos nuo­mo­ja­mo ir jos nau­do­ja­mo vi­su­rei­gio „Ran­ge Ro­ver“. Ma­ši­na pa­gal iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį nuo­mo­ta iš R.Kar­baus­kiui pri­klau­san­čio „Ag­ro­kon­cer­no“. Be to, vie­šu­mon iš­ki­lo de­šimt­me­čio se­nu­mo įvy­kiai dėl G.Kil­di­šie­nės gal­būt iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų. Ty­ri­mas tuo­met nu­trauk­tas, at­ly­gi­nus ža­lą.