Gretos Kildišienės ir Ramūno Karbauskio muilo opera: ką žinome
Vie­šo­ji erd­vė ūžia dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) nau­jo­kės Gre­tos Kil­di­šie­nės ir par­ti­jos ved­lio Ra­mū­no Kar­baus­kio san­ty­kių. Pa­tei­kia­me api­bend­rin­tą in­for­ma­ci­ją apie šį skan­da­lą. 

Iš­te­kė­ju­si ar iš­sis­ky­ru­si?

1985 me­tais gi­mu­si G. Kil­di­šie­nė, 2003 me­tais bai­gė Pa­ne­vė­žio „Šal­ti­nio“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, po mo­kyk­los įsto­jo į Vil­niaus ko­le­gi­jos Tei­sės fa­kul­te­tą, po kiek lai­ko emig­ra­vo į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, ra­šo­ma in­ter­ne­to en­cik­lo­pe­di­jo­je lt.wi­ki­pe­dia.org.

Ofi­cia­lio­je jos dek­la­ruo­ja­mo­je biog­ra­fi­jo­je Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos tink­la­py­je tei­gia­ma, kad ji nu­spren­dė grįž­ti į gim­tą­jį Pa­ne­vė­žį ir pra­tęs­ti tei­sės stu­di­jas. At­nau­ji­nu­si stu­di­jas, pa­si­rin­ko ap­ran­gos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo spe­cia­ly­bę, ku­rios dip­lo­mą gaus at­ei­nan­tį pa­va­sa­rį.

Ta­me pa­čia­me vrk.lt pus­la­py­je pa­ste­bi­ma ir vie­na įdo­mi de­ta­lė: są­mo­nin­gai ar ne, vrk.lt skel­bia­mo­je biog­ra­fi­jo­je Gre­ta rin­kė­jams sa­ko­si esan­ti vis dar iš­te­kė­ju­si, o to pa­ties pus­la­pio an­ke­to­je – jau iš­sis­ky­ru­si.

Dė­mė karjeroje

Žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas por­ta­le del­fi.lt ra­šo: „Dar 2014 me­tų lie­pą po­nia Kil­di­šie­nė dir­bo AB „Pa­ne­vė­žio spe­cia­lu­sis au­to­trans­por­tas“ per­so­na­lo ad­mi­nis­tra­to­re ir la­bai su­nkiai tvar­kė­si su sa­vo par­ei­go­mis. Ne­ap­si­ken­tu­si va­do­vy­bė at­li­ko tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą. Jo me­tu bu­vo nu­sta­ty­tos šios Gre­tos Kil­di­šie­nės klai­dos ir pa­žei­di­mai – ne­už­re­gis­truo­tos as­mens kor­te­lės, ne­at­lik­ti įra­šai apie su­tar­čių pa­kei­ti­mus ir jos ne­tei­sin­gai re­gis­truo­ja­mos, ne­su­ra­šy­ti ak­tai, ne­vyk­do­ma aps­kai­ta, ne­ves­tos ko­res­pon­den­ci­jos at­as­kai­tos, ne­su­re­gis­truo­ti per­so­na­lo do­ku­men­tai, o tie, ku­rie su­re­gis­truo­ti, su­seg­ti ne į tas by­las, ne­tei­sin­gai aps­kai­čiuo­tos kom­pen­sa­ci­jos už at­os­to­gas ir dar dau­giau. Pa­da­ry­ta iš­va­da, kad Gre­ta Kil­di­šie­nė ne­tin­ka­mai vyk­dė par­ei­gas, pa­ken­kė bend­ro­vės in­te­re­sams ir pa­na­šiai. Dar vie­nas įdo­mus da­ly­kas – vie­šo­je sa­vo biog­ra­fi­jo­je Gre­ta Kil­di­šie­nė sle­pia, kad dir­bo bend­ro­vė­je „Pa­ne­vė­žio spe­cia­lu­sis au­to­trans­por­tas“. Kaip ne­už­si­me­na ir apie na­rys­tę Dar­bo par­ti­jo­je. Nu­ro­do­ma dar­bo vie­ta – eu­ro­par­la­men­ta­ro Bro­nio Ro­pės biu­ras Pa­ne­vė­žy­je, bet pa­ties Ro­pės ofi­cia­lia­me pus­la­py­je tarp kon­tak­tų ir biu­rų Pa­ne­vė­žio aps­kri­tai nė­ra.“

Lem­tin­gas žygis

Kaip ra­šo lry­tas.lt, LVŽS pir­mi­nin­ko ir Gre­tos ry­šių pra­džia sie­kia taip pat 2014 me­tų ru­de­nį, kuo­met įvy­ko pės­čių­jų žy­gis „Aukš­tai­ti­jos ko­vų ke­liais“. R. Kar­baus­kis į žy­gį iš­ėjo kar­tu su vi­su par­ti­jos Pa­ne­vė­žio sky­riu­mi ir jį esą už­kal­bi­no nau­jo­kė G. Kil­di­šie­nė, įsto­ju­si į „vals­tie­čių“ gre­tas vos prieš ke­lis mė­ne­sius. „Žy­gy­je jie il­gai ėjo kal­bė­da­mie­si, dis­ku­tuo­da­mi, o ga­liau­siai nuo vi­sų at­sis­ky­rė. Jie kaip nu­ėjo to­lyn, taip ir ei­na iki šiol“, – lry­tui.lt pri­si­mi­nė žy­gio da­ly­viai. R. Kar­baus­kis ir par­ti­jos nau­jo­kė ta­da pės­čio­mis įvei­kė 25 ki­lo­me­trus.

2015 m. pra­džio­je G. Kil­di­šie­nė da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se, bet iš 15-osios vie­tos nu­rei­tin­guo­ta į 25-ąją. Į Pa­ne­vė­žio ta­ry­bą pa­te­ko ke­tu­ri „vals­tie­čiai“. Po kiek lai­ko ta­po LVŽS Pa­ne­vė­žios mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ke.

„Sun­kūs“ pir­mie­ji mė­ne­siai Seime

2016 m. G. Kil­di­šie­nė į Sei­mą pa­te­ko su LVŽS ir ta­po LVŽS se­niū­no pa­va­duo­to­ja. Be to, G. Kil­di­šie­nė yra Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. Kaip Sei­mo nau­jo­kei se­kė­si pri­pras­ti prie Sei­mo na­rės sta­tu­so, „Lie­tu­vos ži­nios“ ra­šė lap­kri­čio mėnesį. Žur­na­lis­tės Jur­gos Tvas­kie­nės pa­klaus­ta apie tai, ji sa­kė: „Ap­sip­ras­ti bū­tų leng­viau, jei ne­ma­ty­tu­me tiek iš­ori­nio no­ro trik­dy­ti dar­bą. Truk­do ir ži­niask­lai­da, ir, ži­no­ma, opo­zi­ci­ja, nu­si­tei­ku­si ket­ve­rius me­tus ne dirb­ti dėl tų žmo­nių, ku­rie juos iš­rin­ko, bet veik­ti tam, kad trik­dy­tų mū­sų vi­sų dar­bą. Ta­čiau steng­si­mės da­ry­ti vis­ką, kad jiems ne­pa­vyk­tų.“

Vis dėl­to, ne­pai­sant „trik­dy­mo“, per 4 mė­ne­sių kar­je­rą ji ta­po 13 gru­pių na­re: „Už šei­mą“, Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus blai­vy­bės są­jū­džio gru­pės“ , Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis bei ki­to­mis ša­li­mis gru­pių na­re, Sei­mo de­le­ga­ci­jos Tarp­par­la­men­ti­nė­je Są­jun­go­je pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. Po­li­ti­kos nau­jo­kė va­sa­rio 12-ąją ne­tgi tu­rė­tų vyk­ti į Niu­jor­ką da­ly­vau­ti Tarp­parr­la­men­ti­nės Są­jun­gos ren­gia­muo­se klau­sy­muo­se Jung­ti­nė­se Tau­to­se.

Gre­tos stai­gus ki­li­mas kar­je­ros laip­tais ste­bi­na ne tik po­li­ti­kos sen­bu­vius, bet ir bu­vu­sį su­tuok­ti­nį To­mą, ku­ris por­ta­lui lry­tas.lt tei­gė, jog jį ste­bi­na, jog žmo­nės pa­si­rin­ko ją Sei­mo na­re: „Ma­ne, kaip ir ki­tus ją pa­žįs­tan­čius, ste­bi­na, kad ji pa­te­ko į Sei­mą. Jai trūks­ta pa­tir­ties, iš­si­la­vi­ni­mo.“

In­dul­gen­ci­jos ieš­ko VTEK

Be to, sa­vait­ga­lį iš­ki­lo nau­ja in­for­ma­ci­ja, jog G. Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si R. Kar­baus­kio val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu. Po­li­ti­kos nau­jo­kė vėl ta­po so­cia­li­nių tink­lų žvaigž­de. Žur­na­lis­tas, lai­dų ve­dė­jas, ra­šy­to­jas A. Ta­pi­nas: „Į­do­mu, ką da­bar gal­vo­ja už Kar­baus­kio vals­tie­čius ir ža­liuo­sius bal­sa­vę žmo­nės, ku­rie ti­kė­jo­si skaid­ru­mo, pro­fe­sio­na­lu­mo ir tei­sy­bės sa­ky­mo. Ką gal­vo­ja prem­je­ras Skver­ne­lis ir jo žmo­nės, kai ma­to te­tą Gre­tą, va­ži­nė­jan­čią su Ag­ro­kon­cer­no dži­pu ir skai­to Kar­baus­kio pa­aiš­ki­ni­mus „kad kon­cer­nas nuo­mo­ja au­to­mo­bi­lį ne­įvar­din­tam pri­va­čiam as­me­niui, ku­ris lei­džia juo nau­do­tis Kil­di­šie­nei“. Su­pran­ta­ma, kad tas jaus­mas ak­las, bet Ra­mū­nui rei­kia ne tik re­gą, bet ir svei­ką pro­tą bū­ti pra­ra­dus, kad su­gal­vo­tų teig­ti, jog „pub­li­ka­ci­jos už­sa­ky­tos, nes Sei­mo na­rė Kil­di­šie­nė ren­gia Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios ga­li už­ka­bin­ti me­džio­to­jų in­te­re­sus.“

Pir­ma­die­nį pra­neš­ta, kad G. Kil­di­šie­nė pa­pra­šė Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­aiš­kin­ti, ar jai rei­kė­jo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti, kad nau­do­ja­si ar­ti­mo gi­mi­nai­čio iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“ pirk­tu au­to­mo­bi­liu.

„Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­si­nua­ci­joms ne­va Gre­ta Kil­di­šie­nė yra ne­tin­ka­mai dek­la­ra­vu­si san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, Sei­mo na­rė krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją ir pra­šo iš­aiš­kin­ti, ar Sei­mo na­riai pri­va­lo pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti ne tik sa­vo bei su­tuok­ti­nių, bet ir vi­sus ki­tus at­ve­jus, ka­da ar­ti­mie­ji gi­mi­nai­čiai su­da­ro san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis“, – ra­šo­ma pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me LVŽS In­fo­cen­tro pra­ne­ši­me.

Po pie­tų iš­sto­jo ir prem­je­ras S. Skver­ne­lis. „Aš ga­liu tik pa­kar­to­ti ly­giai tą pa­tį – kad ab­so­liu­čiai jo­kios in­dul­gen­ci­jos, ne­ga­li bū­ti nie­kam iš­im­čių da­ro­ma, o tie klau­si­mai, jei­gu ky­la vi­suo­me­nei, tai tu­ri bū­ti ti­krai at­sa­ky­ti ir pir­miau­sia at­sa­ky­ti pa­čių po­li­ti­kų“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Kur ofi­cia­li biog­ra­fi­ja?

Dar vie­na de­ta­lė – pir­ma­die­nį din­go ofi­cia­li G. Kil­di­šie­nės biog­ra­fi­ja iš Sei­mo pus­la­pio. Kaip 15min.lt sa­kė pa­ti po­li­ti­kė: „Aš ne­ko­men­tuo­ju Sei­mo pus­la­pio nei vie­nos, nei ki­tos in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės aš ne­įta­ko­ju.“

Į dis­ku­si­ją ne­tru­ko įsi­jung­ti ko­le­gės iš Sei­mo. Su kon­ser­va­to­riais į Sei­mą pa­te­ku­si Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė tei­gia, kad „kaip keis­ta – ma­no biog­ra­fi­ją su ma­ni­mi Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai de­ri­no.“ Jai an­tri­no ir ki­ta Sei­mo na­rė Auš­ra Mal­dei­kie­nė.

Sa­vo nuo­mo­nę par­eiš­kė ir Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė. Ji tei­gia ne­ma­tan­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo pa­žei­di­mo dėl „vals­tie­tės“ Gre­tos Kil­di­šie­nės nau­do­ja­mo au­to­mo­bi­lio, bet ko­mi­si­ja ga­li svars­ty­ti eti­kos klau­si­mus.

Na ir pa­bai­gai, eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė: „Žan­ras rei­ka­lau­ja, kad par­ašy­čiau ką nors apie Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir Gre­tą Kil­di­šie­nę. O aš im­siu ir ne­ra­šy­siu :). Nie­ko.“