Greta Kildišienė tesėjo pažadą, tai kainuos 0,5 mln. eurų
Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė pir­ma­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) įtei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti jos kaip Sei­mo na­rės įga­lio­ji­mus. Sei­mo rin­ki­mai Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je ga­lė­tų vyk­ti ba­lan­džio 23 die­ną, o tai, kaip tei­gia Ze­no­nas Vai­gaus­kas, kai­nuo­tų apie 0,5 mi­li­jo­nų eu­rų, o ga­li bū­ti ir dau­giau.

„Neį­ver­ti­nau ga­li­mų sa­vo jau­nys­tės klai­dų įta­kos si­tua­ci­jai, kuo­met pa­ti tap­siu Sei­mo na­re, o Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – val­dan­čią­ja par­ti­ja. Ne­su teis­ta, bet su­pran­tu, jog pa­vie­šin­ti fak­tai ken­kia Sei­mo ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, ku­ri sie­kia są­ži­nin­gu­mo, skaid­ru­mo ir at­vi­ru­mo pri­nci­pų įgy­ven­di­ni­mo Lie­tu­vo­je, re­pu­ta­ci­jai“, – ra­šo­ma jos par­eiš­ki­me.

„Da­bar ga­lim pa­sa­kyt tik tiek, kad Gre­ta Kil­di­šie­nė pa­tei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą, o de­ta­les­ni ko­men­ta­rai bus po VRK spren­di­mo“, – žur­na­lis­tams sa­kė ad­vo­ka­tas Eval­das Val­čiu­kas.

Pa­ti par­la­men­ta­rė nie­ko ne­ko­men­ta­vo.

Rin­ki­mų kai­na – dau­giau nei 0,5 mln. eurų

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, nau­ji Sei­mo rin­ki­mai Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je ga­lė­tų vyk­ti ba­lan­džio 23 die­ną kar­tu su me­rų rin­ki­mais Jo­na­vo­je bei Ša­kiuo­se, taip bū­tų su­tau­py­ta lė­šų.

„Mes la­bai ati­džiai stu­di­juo­ja­me ga­li­my­bę, kaip ži­no­te, ba­lan­džio 23 die­ną dvie­jo­se apy­gar­do­se tu­ri­me pa­skel­bę me­rų rin­ki­mus, svars­to­me ga­li­my­bę, kad kar­tu bū­tų rin­ki­mai Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je, tai su­tau­py­tų pi­ni­gus dėl kom­piu­te­ri­nės sis­te­mos par­en­gi­mo. Aiš­ku, šiek tiek ma­žo­kai lik­tų lai­ko kan­di­da­tams ap­sisp­ręs­ti, bet pa­gal įsta­ty­mą ga­li­ma tai pa­da­ry­ti, tik no­rin­tiems da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se reik­tų grei­tai ap­sisp­ręs­ti“, – sa­kė VRK va­do­vas.

Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, rin­ki­mų kai­na vie­no­je apy­gar­do­je ga­lė­tų siek­ti apie pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, ta­čiau ren­giant kar­tu su ki­tais rin­ki­mais ji ge­ro­kai su­ma­žė­tų.

„Vie­no­je apy­gar­do­je su­reng­ti rin­ki­mus kai­nuo­ja ne­to­li pu­sės mi­li­jo­no eu­rų, bet jei pri­si­de­da ki­tos apy­gar­dos, kai­na dėl to stip­riai ma­žė­ja. Aš ne­tu­riu da­bar są­ma­tos, bet per vi­sas tris apy­gar­das tu­rė­tų apie 700 tūkst. eu­rų kai­nuo­ti“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

10 Ran­ge roverių

Nau­jų rin­ki­mų Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je kai­ną pa­ste­bė­jo ir žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas. Jis so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo: „Te­ta Gre­ta pa­dė­jo man­da­tą. VRK pa­skai­čia­vo, kad nau­ji rin­ki­mai vien­man­da­tė­je kai­nuos 500 000 eu­rų. Jei­gu jung­tu­me su ki­tais, su­tau­py­tu­me, tai kai­nuo­tų 400 000 eu­rų.

Kaž­kaip la­bai ne­ko­šer­nai čia vis­kas. At­si­ve­di į par­ti­ją į žmo­gų, ne­pa­ti­kri­ni nei pra­ei­ties, nei biog­ra­fi­jos fak­tų, ky­la skan­da­las, mos­te­li pirš­te­liu, žmo­gus le­kia iš Sei­mo ir Kar­baus­kio bei vi­sos LVŽS ne­kom­pe­ten­ci­ja kai­nuo­ja Lie­tu­vai pu­sę mi­li­jo­no. Ar­ba 10 Ran­ge Ro­ve­rių.

Šiaip bū­tų gra­žu, jei sa­vo ho­bius Nai­sių po­nas ap­si­mo­kė­tų pats.“

Tei­sin­gas pasirinkimas

Sei­mo pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­kė, jog G.Kil­di­šie­nės spren­di­mas trauk­tis – tei­sin­gas.

Par­la­men­to va­do­vas sa­kė, kad „a­ti­tai­sy­ti re­pu­ta­ci­ją nė­ra toks da­ly­kas, kad bū­tų stai­giai pa­ma­tuo­ja­mas, bet tai pri­si­dės prie Sei­mo re­pu­ta­ci­jos (at­sta­ty­mo)“.

„Ma­nau, kad tai yra tei­sin­gas žings­nis“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė V.Pra­nckie­tis, klau­sia­mas, ar „vals­tie­tės“ spren­di­mas pa­dės at­kur­ti par­la­men­to re­pu­ta­ci­ją.

Pir­ma­die­nį G. Kil­di­šie­nė taip pat gy­nė­si sa­vo dip­lo­mą Vil­niaus ko­le­gi­jo­je, pra­ne­ša anyks­ta.lt

„Pir­ma­die­nį Sei­mo na­rė G.Kil­di­šie­nė pa­duos par­eiš­ki­mą apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš Sei­mo na­rių. Tie­siog ma­ty­ti iš vie­nos pu­sės ta is­to­ri­ja, ku­rio­je ne­bu­vo jo­kio kri­mi­na­lo, bet kal­ti­ni­mai bu­vo bai­sūs, per­se­kio­ji­mas bai­sus“, – BNS ry­te sa­kė R.Kar­baus­kis.

G.Kil­di­šie­nė at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre dėl jos mo­ti­nos au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­ties su R.Kar­baus­kio val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad ji nuo par­ti­jos bend­ra­žy­gių nu­slė­pė, jog prieš de­šimt­me­tį bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl gal­būt jos iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų. Ty­ri­mas nu­trauk­tas, at­ly­gi­nus ža­lą.

VRK va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas žur­na­lis­tams sa­kė, kad G.Kil­di­šie­nės pra­šy­mą ko­mi­si­ja svars­tys an­tra­die­nį, o jos įga­lio­ji­mai ti­kriau­siai bus nu­trauk­ti nuo ket­vir­ta­die­nio.

Lzi­nios.lt