Greta Kildišienė atsisakys mandato
Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė at­si­sa­ko par­la­men­ta­rės man­da­to. Par­eiš­ki­mą ji ke­ti­na įteik­ti pir­ma­die­nį, BNS pra­ne­šė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Pir­ma­die­nį Sei­mo na­rė G.Kil­di­šie­nė pa­duos par­eiš­ki­mą apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš Sei­mo na­rių. Tie­siog ma­ty­ti iš vie­nos pu­sės ta is­to­ri­ja, ku­rio­je ne­bu­vo jo­kio kri­mi­na­lo, bet kal­ti­ni­mai bu­vo bai­sūs, per­se­kio­ji­mas bai­sus“, – BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

G.Kil­di­šie­nė šią sa­vai­tę at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre dėl jos mo­ti­nos au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­ties su R.Kar­baus­kio val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir pir­mo­ji Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė BNS tei­gė, kad G.Kil­di­šie­nė at­si­sa­ky­ti man­da­to tu­rė­tų ir dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių apie ga­li­mą lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mą iš dar­bo­vie­tės 2005 me­tais. Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad spren­di­mas trauk­tis iš Sei­mo šio­je si­tua­ci­jo­je yra tei­sin­gas.

„Jei­gu nau­jai pa­aiš­kė­ju­sios ap­lin­ky­bės yra tie­sa, Sei­mo na­rei Gre­tai Kil­di­šie­nei nie­ko ki­to ne­lie­ka kaip trauk­tis iš Sei­mo“, – penk­ta­die­nį BNS prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio po­zi­ci­ją per­da­vė jo pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas.

LVŽS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja R.Baš­kie­nė sa­kė, kad jau­čia­si „la­bai blo­gai“, nes tik ki­lus ažio­ta­žui dėl au­to­mo­bi­lio gy­nė G.Kil­di­šie­nę. Pa­sak „vals­tie­tės“, jei in­for­ma­ci­ja dėl pa­si­sa­vin­tų lė­šų yra ti­kra, to to­le­ruo­ti ne­ga­li­ma ir sa­kė pri­ta­rian­ti spren­di­mui G.Kil­di­šie­nei trauk­tis iš Sei­mo.

„Jei­gu yra to­kia ži­nia, ir vis­kas bū­tent taip, ir par­ti­ja, ir bend­ra­žy­giai to to­le­ruo­ti ne­ga­li­me“, – sa­kė R.Baš­kie­nė.

„Man pa­skam­bi­no (por­ta­las) 15min.lt ir pa­sa­kė, kad yra tam ti­kra dar in­for­ma­ci­ja, bet ma­no­me, kad žmo­gus tu­rė­jo apie tai in­for­muo­ti par­ti­ją. Ir bend­ra­žy­giai, ir aš jau­čiuo­si la­bai blo­gai, nes ban­džiau ją gin­ti, tei­sin­ti, gal­vo­ti, kad jau­nas po­li­ti­kas ne­įž­val­gus. Tas pa­si­ti­kė­ji­mas bu­vo duo­tas mak­si­ma­liai di­džiu­lis, ir ta ži­nia, kad ji tu­rė­jo prob­le­mų anks­čiau, bū­tų mie­la, kad ji bū­tų mus pa­in­for­ma­vu­si“, – BNS sa­kė R.Baš­kie­nė.

„G.Kil­di­šie­nės spren­di­mas pa­lik­ti Sei­mą yra tei­sin­gas, esant to­kioms ap­lin­ky­bėms. Pir­mi­nin­kas ma­no, kad žmo­gus prieš ei­da­mas į Sei­mą tu­ri ap­sisp­ręs­ti, ar jo as­muo ati­tin­ka tai, ką jis dek­la­ruo­ja. Par­la­men­ta­ras tu­ri pa­tei­sin­ti žmo­nių lū­kes­čius“, – Sei­mo pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją BNS per­da­vė jo at­sto­vė spau­dai Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad 2005 me­tais G.Kil­di­šie­nė, tuo­met Mi­ka­laus­kai­tė, esą ap­vo­gė sa­vo dar­bo­vie­tę, su bend­ri­nin­ke pa­si­sa­vi­nu­si iš sei­fo dau­giau nei 1,3 tūkst. li­tų, bet iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, nes mo­te­rys grą­ži­no pi­ni­gus ir ofi­cia­liai su­si­tai­kė su darb­da­viu. Ofi­cia­liai G.Kil­di­šie­nė teis­tu­mo ne­ga­vo, tad įsta­ty­mas jos ne­įpa­rei­go­jo apie šią dė­mę biog­ra­fi­jo­je in­for­muo­ti kan­di­da­tuo­jant į Sei­mą.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas BNS sa­kė, kad G.Kil­di­šie­nei at­si­sa­kius man­da­to, vien­man­da­tė­je Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je tu­rės bū­ti skel­bia­mi nau­ji rin­ki­mai. Pa­gal įsta­ty­mą, at­si­lais­vi­nus vie­tai Sei­me, jei bu­vęs Sei­mo na­rys bu­vo iš­rink­tas vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, čia ne vė­liau kaip per 6 mė­ne­sius tu­ri įvyk­ti nau­ji rin­ki­mai.

At­sip­ra­šė kolegų

Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė penk­ta­die­nį vie­ša­me par­eiš­ki­me at­sip­ra­šė ko­le­gų ir rin­kė­jų.

„Neį­ver­ti­nau ga­li­mų sa­vo jau­nys­tės klai­dų įta­kos si­tua­ci­jai, kuo­met pa­ti tap­siu Sei­mo na­re, o Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – val­dan­čią­ja par­ti­ja. Ne­su teis­ta, bet su­pran­tu, jog pa­vie­šin­ti fak­tai ken­kia Sei­mo ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, ku­ri sie­kia są­ži­nin­gu­mo, skaid­ru­mo ir at­vi­ru­mo pri­nci­pų įgy­ven­di­ni­mo Lie­tu­vo­je, re­pu­ta­ci­jai“, – ra­šo­ma jos par­eiš­ki­me.

Mo­te­ris sa­ko, kad pri­sii­ma vi­są at­sa­ko­my­bę dėl su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos ir spren­di­mą at­sis­ta­ty­din­ti lai­ko „vie­nin­te­liu tei­sin­gu pa­si­rin­ki­mu“.

Ji iš­reiš­kė vil­tį, kad ne­pa­baig­ti ty­ri­mai „au­to­mo­bi­lio is­to­ri­jo­je“ pa­tvir­tins, kad jo­kie pa­žei­di­mai ne­bu­vo pa­da­ry­ti.