Greta Kildišienė atsisako komandiruotės į JAV
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė Gre­ta Kil­di­šie­nė at­si­sa­kė ko­man­di­ruo­tės į Niu­jor­ką, JAV, va­sa­rį vyk­sian­tį Jung­ti­nių Tau­tų ren­gi­nį.

Kaip BNS in­for­ma­vo pir­mo­ji Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė LVŽS at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė, penk­ta­die­nį prieš Sei­mo val­dy­bos po­sė­dį jai G.Kil­di­šie­nė te­le­fo­nu pa­aiš­ki­no, kad į ko­man­di­ruo­tę vyk­ti ne­ga­lės dėl ma­mos svei­ka­tos būk­lės. Ji šiuo me­tu li­go­ni­nė­je. Sei­mo na­rė ma­mai pla­na­vo ko­man­di­ruo­tės me­tu pa­lik­ti pri­žiū­rė­ti sa­vo ma­ža­me­tę du­krą.

„Ji tie­siog sa­kė: tu­riu par­ei­gą, tu­riu at­sa­ko­my­bę ir kar­tu su­pras­da­ma tą si­tua­ci­ją, kad rū­pes­tis di­džiu­lis, ji, la­bai at­sip­ra­šy­da­ma vi­sų, pa­pra­šė, kad bū­tų val­dy­bo­je pers­vars­ty­tas klau­si­mas dėl jos vy­ki­mo į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas ir pa­ieš­ko­tas ki­tas as­muo“, – tei­gė R.Baš­kie­nė.

Ji sa­kė, kad apie ki­tas ga­li­mas ko­man­di­ruo­tės at­si­sa­ky­mo prie­žas­tis, pa­vyz­džiui, par­la­men­ta­rų kri­ti­ką dėl per men­kos jos pa­tir­ties da­ly­vau­ti to­kia­me ren­gi­ny­je, G.Kil­di­šie­nė ne­kal­bė­jo.

Anot R.Baš­kie­nės, val­dy­ba pa­ve­dė Sei­mo de­le­ga­ci­jos Tarp­par­la­men­ti­nė­je Są­jun­go­je va­do­vui Ge­di­mi­nui Kir­ki­lui ras­ti ki­tą as­me­nį, ku­ris at­sto­vau­tų Lie­tu­vai va­sa­rio 12–16 die­no­mis JAV vyk­sian­čia­me Tarpp­ra­la­men­ti­nės Są­jun­gos ir Jung­ti­nių Tau­tų kas­me­ti­niuo­se par­la­men­ti­niuo­se klau­sy­muo­se.

Par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kė taip pat tei­gė, pi­ni­gai už bi­lie­tus dar ne­bu­vo su­mo­kė­ti.

Dau­giau­sia klau­si­mų dėl G.Kil­di­šie­nės kom­pe­ten­ci­jos at­sto­vau­ti Lie­tu­vai ren­gi­ny­je Niu­jor­ke kė­lė par­la­men­to opo­zi­ci­ja.

Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo šią sa­vai­tę su­lau­kė G.Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio nuo­mos is­to­ri­ja. Au­to­mo­bi­lį „Ran­ge Ro­ver“ iš Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ li­zin­gu įsi­gy­ti sie­kė par­la­men­ta­rės ma­ma Vla­dis­la­va Mi­ka­laus­kie­nė, au­to­mo­bi­liu nau­do­jo­si G.Kil­di­šie­nė. „Ag­ro­kon­cer­no“ ad­vo­ka­tas Eval­das Val­čiu­kas ket­vir­ta­die­nį pa­si­rink­tiems žur­na­lis­tams par­odė li­zin­go su­ta­rį. Pra­neš­ta, kad jo­je ma­ty­ti, jog au­to­mo­bi­lį V.Mi­ka­laus­kie­nė pla­na­vo įsi­gy­ti už 47 tūkst. eu­rų, ta­čiau su­tar­tis, anot ad­vo­ka­to, nu­trauk­ta.