Grės atsakomybė už teismo bylos medžiagos atskleidimą
Sei­mas pri­ėmė Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­pil­dy­mo 247(1) straips­niu įsta­ty­mą. Šiuo tei­sės ak­tu ko­dek­sas pa­pil­dy­tas nuo­sta­ta, reg­la­men­tuo­jan­čia at­sa­ko­my­bę už teis­mo by­los me­džia­gos ar jos da­lies at­sklei­di­mą, ar vie­šą pa­skel­bi­mą.

Ko­dek­se įtvir­tin­ta, kad tas, kas at­sklei­dė ar­ba vie­šai pa­skel­bė ne­vie­ša­me (už­da­ra­me) teis­mo po­sė­dy­je nag­ri­nė­ja­mos ar iš­nag­ri­nė­tos by­los me­džia­gą ar jos da­lį ar­ba vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­tos by­los me­džia­gą ar jos da­lį, ku­rią teis­mas nu­sta­tė, kad yra ne­vie­ša, pa­da­rė bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą ir yra bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu.

Už šia­me straips­ny­je nu­ma­ty­tas vei­kas at­sa­kys ir ju­ri­di­nis as­muo.

Pa­tai­sos pri­im­tos už bal­sa­vus 79, prieš – vie­nam, su­si­lai­kius 11 Sei­mo na­riams.