Greitojo reagavimo pajėgos – tarsi ieties smaigalys
Nuo pa­va­sa­rio ste­bint, kas vyks­ta Ukrai­no­je, no­ri ne­no­ri ky­la min­čių: o jei to­kie įvy­kiai pra­si­dė­tų Lie­tu­vo­je? Kiek grei­tai rea­guo­tu­me, ar ap­si­gin­tu­me? Koks yra tas pa­sta­ruo­ju me­tu daž­nai mi­ni­mas hib­ri­di­nis ka­ras ir ar mū­sų ša­lis pa­jė­gi pa­sip­rie­šin­ti? Ne­ri­mui bei abe­jo­nėms iš­sklai­dy­ti pa­pra­šė­me, kad į to­kius klau­si­mus at­sa­ky­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės šta­bo vir­ši­nin­kas, Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų va­das, bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis.

Bai­gian­tis 2014 me­tams, nau­jie­nų agen­tū­ra "Bloom­berg" pa­tei­kė 2015-ųjų pa­sau­lio karš­tų­jų taš­kų prog­no­zę. Tarp jų pa­te­ko ir mū­sų re­gio­nas. Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas NA­TO vals­ty­bėms da­ro ne­igia­mą įta­ką, kur­da­mas ru­sia­kal­bių ma­žu­mų prob­le­mas Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je, taip pat Ka­li­ning­ra­dui, esan­čiam tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos. O ak­ty­vu­mas oro erd­vė­je ro­do Ru­si­jos no­rą tes­tuo­ti ka­ri­nio al­jan­so ga­li­my­bes. To­kios prog­no­zės ga­li tu­rė­ti pa­grin­do. Ki­ta ver­tus, dėl da­bar­ti­nės geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos yra di­di­na­mas re­gio­no ka­ri­nis sau­gu­mas, ir tai yra ge­rai.

Bloomberg.com iliustracija

Jei ana­lo­giš­ka Ukrai­nai si­tua­ci­ja?

Ga­li­ma ban­dy­ti įsi­vaiz­duo­ti to­kią įvy­kių ei­gą. Prie Lie­tu­vos sos­ti­nė­je esan­čių val­džios pa­sta­tų ren­gia­mi mi­tin­gai, tarp pro­tes­tuo­to­jų ne­ti­kė­tai įsi­mai­šo ne­ži­nia iš kur at­si­ra­dę gink­luo­ti ka­riai be at­pa­ži­ni­mo ženk­lų. Jie uži­ma pa­sta­tus. Kaip bū­tų vei­kia­ma, jei nu­tik­tų kas nors pa­na­šaus? "Pir­miau­sia tu­ri­me dvi di­de­les struk­tū­ras, ga­lin­čias pa­nau­do­ti jė­gą, esant ko­kioms nors grės­mėms ar prieš­iš­kiems veiks­mams. Tai Vi­daus rei­ka­lų sis­te­ma su sa­vo vie­ne­tais, to­kiais, kaip Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, "Aro" rink­ti­nė, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą. Ir, be jo­kios abe­jo­nės, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma su ka­riuo­me­ne, - kal­bė­jo V. Ta­mo­šai­tis. - Kaip jos bū­tų pa­nau­do­tos, spren­di­mus pri­im­tų pa­čia­me aukš­čiau­sia­me - Lie­tu­vos pre­zi­den­to ir Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos - ly­gy­je. Ta­da - Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, Ka­riuo­me­nės va­do. O pa­gal tai, ko­kie bū­tų pri­ima­mi po­li­ti­niai stra­te­gi­niai spren­di­mai, mes bū­tu­me ar­ba re­mian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, tai yra rem­tu­me Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos vie­ne­tus, ar­ba jie rem­tų mus."

Kiek sa­va­ran­kiš­kai ga­lė­tų nu­spręs­ti pats V. Ta­mo­šai­tis - Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų va­das? Jis sa­kė, kad tie­sio­gi­nės ag­re­si­jos at­ve­ju, yra kons­ti­tu­ci­nė tei­sė gin­tis. "Įsta­ty­miš­kai, net jei bū­tų nu­trū­ku­si val­dy­mo-va­do­va­vi­mo gran­di­nė, ka­ri­nio vie­ne­to va­das pri­va­lo sa­va­ran­kiš­kai pra­dė­ti gy­ny­bos veiks­mus, - tei­gė ge­ne­ro­las. - Tam yra mus įpa­rei­go­jan­ti įsta­ty­mi­nė ba­zė."

Pers­kirs­ty­ti resursai

Pa­pra­šy­tas pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti apie Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, su­kur­tas šį ru­de­nį, ge­ne­ro­las V. Ta­mo­šai­tis kal­bė­jo: "Rea­guo­jant į be­si­kei­čian­čią si­tua­ci­ją re­gio­ne, į per NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Vel­se pri­im­tus spren­di­mus, bu­vo nu­spręs­ta nuo lap­kri­čio 1 die­nos Lie­tu­vo­je tu­rė­ti Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas. Ki­taip ta­riant, tu­rė­ti pa­jė­gas, ku­rios per la­bai trum­pą lai­ką ga­lė­tų rea­guo­ti į ne­ti­kė­tai iš­ky­lan­čias grės­mes, ne­tu­rin­čias iš­anks­ti­nių in­di­ka­to­rių. Ka­riuo­me­nės vie­ne­tams to­kios už­duo­tys nė­ra nau­jos. Nau­ja yra tai, kad pers­kirs­tė­me tu­ri­mus re­sur­sus, kon­cen­tra­vo­me tam ti­kro­se vie­to­se ir tuos ka­ri­nius vie­ne­tus ga­li­me grei­tai pa­nau­do­ti."

Tai­gi Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų pa­grin­dą su­da­ro du ba­ta­lio­nai: me­cha­ni­zuo­tas, dis­lo­kuo­tas Ruk­lo­je, ir mo­to­ri­zuo­tas, dis­lo­kuo­tas Aly­tu­je. Dar yra Spe­cia­lių ope­ra­ci­jų pa­jė­gų, Lo­gis­ti­nės par­amos, Ka­ro me­di­ci­nos, Ka­ro po­li­ci­jos ir ki­ti vie­ne­tai, pri­skir­ti ir už­ti­kri­nan­tys vei­ki­mą. Taip pat yra ka­ri­nių oro pa­jė­gų vie­ne­tas, už­ti­kri­nan­tis trans­por­ta­vi­mą. Ka­ri­nis vie­ne­tas – tai nu­sta­ty­tos struk­tū­ros ka­riuo­me­nės da­lis, pa­pras­tai pa­val­di vie­nam va­dui.

"Be Grei­to­jo rea­ga­vi­mo yra va­di­na­mos Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nės pa­jė­gos, - sa­kė ge­ne­ro­las. - Jos skir­tos teik­ti pa­gal­bą ki­toms ins­ti­tu­ci­joms." Kar­tu skai­čiuo­jant vi­so iš­ei­na du su pu­se tūks­tan­čių ka­rių. Tiek jų bet ku­rią aki­mir­ką yra pa­si­ruo­šę rea­guo­ti į ne­ti­kė­tas grės­mes ša­lies sau­gu­mui.

Be­je, gruo­džio mė­ne­sį pri­im­tas nau­jos re­dak­ci­jos Ko­vi­nių gink­lų nau­do­ji­mo kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je sta­tu­tas. "Mes tu­rė­jo­me di­de­lių ap­ri­bo­ji­mų, nes ka­riai tai­kos me­tu ne­tu­rė­jo įga­lio­ji­mų vyk­dy­ti kai ku­rių funk­ci­jų. Gink­lai ga­lė­jo bū­ti nau­do­ja­mi sa­vi­gy­nai. Ne­tgi rem­da­mi ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, to­kias kaip Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą ar Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą, ne­tu­rė­jo­me to­kių tei­sių, kaip jie, - kal­bė­jo V. Ta­mo­šai­tis. - Šiuo me­tu, kar­tu vyk­dy­da­mi už­duo­tis, tas funk­ci­jas ga­lė­si­me vyk­dy­ti."

Tarptautinės pratybos padeda patikrinti karinio aljanso sąveikumą. / Rasos Pakalkienės (LŽ) nuotrauka

Nuo ke­le­to va­lan­dų iki paros

V. Ta­mo­šai­tis pa­aiš­ki­no, kad Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos yra tar­si ie­ties smai­ga­lys, lei­džian­tis ne­del­siant pa­nau­do­ti ka­ri­nius vie­ne­tus, kar­tu su­da­rant ga­li­my­bę su­ge­ne­ruo­ti ki­tus ka­ri­nius vie­ne­tus. Ki­taip sa­kant, tai yra pa­da­li­niai, ku­rie rea­guo­ja pir­mie­ji. Bū­tų rea­guo­ja­ma nuo ke­le­to va­lan­dų iki par­os - pri­klau­sy­tų nuo kon­kre­čios si­tua­ci­jos ir kiek bei ko rei­kia grės­mei at­rem­ti. Pa­sak V. Ta­mo­šai­čio, sau­gu­mo si­tua­ci­ja ap­link Lie­tu­vą ir re­gio­ne nuo­lat ver­ti­na­ma. Pa­ste­bė­jus grės­mių, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­dui bū­tų siū­lo­ma pa­kel­ti ka­rių bud­ru­mo ly­gį. Ka­ri­nius vie­ne­tus ga­li­ma su­telk­ti te­ri­to­ri­jo­se, iš ku­rių ga­li­ma ne­del­siant rea­guo­ti. "Ste­bė­ti va­di­na­muo­sius in­di­ka­to­rius - taip pat mū­sų dar­bas, - sa­kė Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų va­das. - Mes iden­ti­fi­kuo­ja­me, ka­da re­gio­ne at­si­ran­da grės­mė, ne­ti­kė­tų mo­ky­mų, apie ku­riuos ne­tu­rė­jo­me in­for­ma­ci­jos, ar­ba kad ga­li bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos ko­kiems nors in­ci­den­tams mo­ky­mų me­tu." Tar­ki­me, ne­se­niai Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je Ru­si­ja su­ren­gė mo­ky­mus sau­su­mos, jū­ros ir oro ka­ri­nių pa­jė­gų. O Lie­tu­va ati­džiai ste­bė­jo si­tua­ci­ją ir bu­vo pa­si­ruo­šu­si ne­ti­kė­tiems at­ve­jams. Kaip pa­vyz­dį V. Ta­mo­šais mi­nė­jo ga­li­mą ru­sų ka­rių "pa­kly­di­mą vie­to­vė­je", ker­tant Lie­tu­vos sie­ną.

Su­nku atpažinti

Ko­kie ga­li bū­ti hib­ri­di­nio ka­ro veiks­mai, apie ku­riuos pa­sta­ruo­ju me­tu daž­nai kal­ba­ma? "Ge­riau­sias pa­vyz­dys yra įvy­kiai Ukrai­no­je. Pra­si­dė­jo nuo Kry­mo, kai bu­vo su­nku iden­ti­fi­kuo­ti, ko­kie tai yra veiks­mai, - tei­gė V. Ta­mo­šai­tis. - Vie­nas hib­ri­di­nio ka­ro pa­vyz­džių, kai kon­ven­ci­nės ar­ba pil­no spek­tro ope­ra­ci­jos su­si­mai­šo su ne­kon­ven­ci­niais veiks­mais. Bent jau pra­di­nia­me eta­pe su­nku iden­ti­fi­kuo­ti, ar tai yra in­va­zi­ja, prieš­iš­kos vals­ty­bės veiks­mai, ar su­kel­ti ša­lies vi­du­je." Jis aiš­ki­no, kad hib­ri­di­nio ka­ro da­ly­vė­mis ga­li tap­ti ir or­ga­ni­za­ci­jos, ne­prik­lau­san­čios ka­ri­nėms struk­tū­roms, vyk­dan­čios už­mas­kuo­tą veik­lą, kai ji tam ti­kru mo­men­tu virs­ta prieš­iš­kais veiks­mais. Ga­li bū­ti ir gink­luo­ti ne­vals­ty­bi­niai vie­ne­tai, ga­lin­tys da­ry­ti po­vei­kį.

Pa­sak ge­ne­ro­lo, at­si­ra­do ir grės­mių, ku­rios tie­sio­gi­ne pra­sme nė­ra ka­ri­nės. Tai in­for­ma­ci­nis, ki­ber­ne­ti­nis ir ki­toks ka­ras. Kryp­tin­go­mis in­for­ma­ci­nė­mis ope­ra­ci­jo­mis pa­sie­kia­mas efek­tas. To­dėl jas bū­ti­na at­rem­ti ir aps­kri­tai nu­trauk­ti, kad vi­suo­me­nė ne­bū­tų de­zin­for­muo­ja­ma. Kaip api­bend­ri­no V. Ta­mo­šai­tis, hib­ri­di­nės grės­mės yra su­nkiai at­pa­žįs­ta­mos bei kaž­ku­riuo me­tu ga­lin­čios pe­raug­ti ir į kon­ven­ci­nius veiks­mus. Nė­ra se­kos, pa­gal ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kuo pra­si­de­da ir bai­gia­si tuo - vis­kas per­si­py­nę. Klau­sia­mas, ar hib­ri­di­nis ka­ras - nau­jas da­ly­kas, V. Ta­mo­šai­tis sa­kė: "Aiš­ku, yra ope­ra­ci­jų, ku­rios ne­tu­ri pra­ei­ties, tar­ki­me, ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je. O aps­kri­tai hib­ri­di­nio ka­ro veiks­mai nau­do­ti ir se­niau. Ka­ry­bos is­to­ri­jo­je tai nė­ra nau­jas da­ri­nys."

Tarp­tau­ti­nės pa­jė­gos rotuojamos

Ar Lie­tu­va pa­kan­ka­mai ge­rai pa­si­ren­gu­si at­rem­ti bet ko­kias grės­mes ar už­bėg­ti joms už akių? Pa­sak ge­ne­ro­lo, ka­riuo­me­nė ir anks­čiau vi­sa­da tam ruo­šda­vo­si, bet pa­sta­ruo­ju me­tu pa­di­dė­jo vi­suo­me­nės dė­me­sys, to­dėl apie tai dau­giau pa­sa­ko­ja­ma. "Mes tuo džiau­gia­mės, - tei­gė V. Ta­mo­šai­tis. - Pa­sta­ruo­ju me­tu yra daug at­ei­nan­čių­jų į Sa­va­no­riš­kas kraš­to ap­sau­gos pa­jė­gas, Šau­lių są­jun­gą. Tai svei­kin­ti­nas da­ly­kas."

Pa­sak ge­ne­ro­lo, nuo­lat kin­ta geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, taip pat tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų po­bū­dis. Ka­riuo­me­nės po­ky­čio, reor­ga­ni­za­vi­mo ir to­bu­lė­ji­mo pro­ce­sas yra pa­sto­vus, bet jis pa­spar­tė­ja, jei re­gio­ne at­si­ran­da pa­pil­do­mų grės­mių. "Be to, da­bar Lie­tu­vo­je ne tik vyks­ta tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos, bet bū­na ir ro­ta­ci­nės pa­jė­gos, pa­vyz­džiui, ame­ri­kie­čių, - tei­gė V. Ta­mo­šai­tis. - Tai yra pa­jė­gos ne tik at­vyks­ta pra­ty­boms, bet ir bū­na tam ti­krą lai­ką, ta­da kei­čia­mos ki­tais pa­da­li­niais. Ma­nau, kad tai - ge­ra at­gra­sy­mo prie­mo­nė. Ki­ta ver­tus, pa­de­da pa­ti­krin­ti mū­sų są­vei­ku­mą, kaip efek­ty­viai ga­li­me veik­ti kar­tu, ir jį pa­ge­rin­ti."

Tad ar ga­li­me sma­giai su­tik­ti Nau­juo­sius me­tus ir ra­miai žvelg­ti į at­ei­tį, ži­no­da­mi, kad esa­me sau­go­mi ir, esant rei­ka­lui, bū­tu­me sėk­min­gai gi­na­mi? "Ma­nau, kad sau­gu­mo jaus­mą pir­miau­sia su­teik­tų ti­kė­ji­mas mu­mis, kad ži­no­me, ką da­ro­me, mo­ka­me tai da­ry­ti, ga­li­me ir, esant rei­ka­lui, da­ry­si­me", - sa­kė Lie­tu­vos grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų va­das, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės šta­bo vir­ši­nin­kas, bri­ga­dos ge­ne­ro­las V. Ta­mo­šai­tis.