Gražiai gyventi niekas neuždraus
De­šim­ti­mis pa­val­džių įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų ap­ki­bu­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį dos­niai žars­tė rep­re­zen­ta­ci­jai, trans­por­tui bei ko­man­di­ruo­tėms skir­tas vals­ty­bės lė­šas, da­li­jo­si prie­mo­kas ir pre­mi­jas.

Val­di­nin­kų no­ro gy­ven­ti pla­čiai kol kas ne­pa­ža­bo­jo nė vie­na val­džia. Pra­ėju­sį pus­me­tį juos bu­vo apė­mu­si ne­nu­mal­do­ma ais­tra ke­liau­ti – ko­man­di­ruo­tėms iš­leis­ta 10,1 mln. eu­rų. Tai di­džiau­sia su­ma per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus. Tiek pat lė­šų, kaip ir per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį, pa­nau­do­ta rep­re­zen­ta­ci­jai – 2,4 mln. eu­rų. Iš­lai­dos trans­por­tui kiek su­ma­žė­jo, bet jos vis tiek la­bai di­de­lės – 16,3 mln. eu­rų. Ge­ro­kai re­čiau nau­do­ta­si eks­per­tų pa­slau­go­mis, jos at­siė­jo 1,4 mln. eu­rų (per­nai – 4 mln. eu­rų).

Asig­na­vi­mų val­dy­to­jų duo­me­nis iš­ana­li­za­vęs Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas op­ti­miz­mu ne­trykš­ta, mat ti­kra­sis vaiz­das at­sisk­leis me­ti­nė­je at­as­kai­to­je, jos skai­čiai bū­na dar iš­kal­bin­ges­ni.

Rep­re­zen­ta­ci­jai ne­gai­lė­ta

An­trus me­tus iš ei­lės dau­giau­sia lė­šų rep­re­zen­ta­ci­jai iš­lei­do Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) – 705 tūkst. eu­rų ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) – 473 tūkst. eu­rų. Tre­čia li­ko Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, pa­nau­do­ju­si 144 tūkst. eu­rų. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja iš­lei­do 86 tūkst. eu­rų. Ins­ti­tu­ci­jų de­šim­tu­ko rep­re­zen­ta­ci­ja pir­mą­jį pus­me­tį at­siė­jo 1,8 mln. eu­rų. Per me­tus iš­lai­das rep­re­zen­ta­ci­jai pa­di­di­no 59 asig­na­vi­mų val­dy­to­jai.

Vien KAM per še­šis mė­ne­sius iš­lei­do dau­giau kaip pu­sę vi­siems Lie­tu­vos 157 asig­na­vi­mų val­dy­to­jams skir­tų trans­por­to lė­šų ir ke­tu­ris kar­tus dau­giau ne­gu Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas – 7,8 mln. eu­rų. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba „pra­va­ži­nė­jo“ 940 tūkst. eu­rų, Že­mės ūkio, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir URM – be­veik po 509 tūkst. eu­rų. De­šimt dau­giau­sia pra­ėju­sį pus­me­tį „va­ži­nė­ju­sių“ ins­ti­tu­ci­jų trans­por­tui iš­lei­do per 14 mln. eu­rų.

Ke­liau­nin­kų ne­trū­ko

Dau­giau­sia lė­šų ko­man­di­ruo­tėms pa­nau­do­jo KAM – 3,6 mln. eu­rų ir URM – 885 tūkst. eu­rų. Už jų li­ko Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas (588 tūkst. eu­rų), Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas (488 tūkst. eu­rų), Fi­nan­sų ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (po 330 tūkst. eu­rų). Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ko­man­di­ruo­tėms iš­lei­do 230 tūkst. eu­rų , o tai 39 tūkst. eu­rų dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Iš vi­so ins­ti­tu­ci­jų de­šim­tu­kas mi­nė­tam tiks­lui pa­nau­do­jo 7,2 mln. eu­rų.

Ma­siš­kiau­siai per pir­muo­sius še­šis šių me­tų mė­ne­sius mo­kė­si KAM at­sto­vai – kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti iš­lei­do 416 tūkst. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­nau­do­jo 172 tūkst. eu­rų, Švie­ti­mo ir moks­lo – 82 tūkst. eu­rų. Ins­ti­tu­ci­jų de­šim­tu­ko moks­lai kai­na­vo 1 mln. eu­rų.

Dau­giau­sia lė­šų eks­per­tams sam­dy­ti iš­lei­do Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba – 334 tūkst. eu­rų, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja – 260 tūkst. eu­rų, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja – 200 tūkst. eu­rų, Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja – 150 tūkst. eu­rų. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, per­nai pir­mą­jį pus­me­tį kon­sul­tan­tams at­sei­kė­ju­si 2,4 mln. eu­rų, šie­met el­gė­si kuk­liau – eks­per­tams su­mo­kė­jo 100 tūkst. eu­rų. Iš­lai­dų eks­per­tams ne­tu­rė­jo 121 ins­ti­tu­ci­ja.

Ki­še­nės – ne kiau­ros

Sta­bi­liai pil­nė­jo ir val­di­nin­kų pi­ni­gi­nės. Per pus­me­tį įvai­riems prie­dams iš­leis­ta 60,4 mln. eu­rų, prie­mo­koms – 16,7 mln. eu­rų, mo­kė­ji­mui už virš­va­lan­džius – 15,5 mln. eu­rų, pre­mi­joms – 0,9 mln. eu­rų. Dau­giau­sia prie­dų (kar­tu su pa­val­džio­mis įstai­go­mis) – 10 mln. eu­rų – iš­mo­kė­jo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja – 6 mln. eu­rų, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja – 4 mln. eu­rų, KAM – 3,8 mln. eu­rų, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra – 2,5 mln. eu­rų. Di­džiau­sią prie­dų da­lį su­da­rė iš­mo­kos už tar­ny­bos sta­žą, kva­li­fi­ka­ci­nę kla­sę, ka­te­go­ri­ją, laips­nį ar tar­ny­bi­nį ran­gą.

Dau­giau­sia prie­mo­kų (daž­niau­siai už pa­pil­do­mą krū­vį) mo­kė­jo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja – 1,4 mln. eu­rų, Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas – 1,3 mln. eu­rų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) – 1,2 mln. eu­rų, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja – 1,1 mln. eu­rų.

Pir­mą­jį pus­me­tį pre­mi­jų dos­niau­siai „už­de­rė­jo“ (su pa­val­džio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis) Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je – 92 tūkst. eu­rų, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te – 84 tūkst. eu­rų, Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jo­je – 49 tūkst .eu­rų, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, SADM, KAM – maž­daug po 45 tūkst. eu­rų.

Dos­niau­siai prie­dus va­do­vams (kar­tu su pa­val­džio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis) mo­kė­jo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja – 274 tūkst. eu­rų, SADM – 265 tūkst. eu­rų, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja – 235 tūkst. eu­rų, Fi­nan­sų, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos – po 180 tūkst. eu­rų. Pre­mi­jų va­do­vams ne­gai­lė­jo Su­si­sie­ki­mo (11,9 tūkst. eu­rų), Fi­nan­sų (9,2 tūkst. eu­rų), Ap­lin­kos (8,9 tūkst. eu­rų) mi­nis­te­ri­jos. Iš vi­so va­do­vų pre­mi­jos per pus­me­tį su­da­rė 47,4 tūkst. eu­rų.

Trūks­ta po­li­ti­nės valios

„Liūd­nas vaiz­das“, – at­as­kai­tą įver­ti­no Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vas Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius. Jis pri­si­pa­ži­no vel­tui vy­lę­sis, kad po griež­tes­nių ra­gi­ni­mų tau­py­ti mi­nis­te­ri­jos pa­da­rys bent mi­ni­ma­lias iš­va­das. „10 mln. eu­rų iš­leis­ta ko­man­di­ruo­tėms, kai ša­ly­je tiek so­cia­li­nių prob­le­mų. Ne­sa­kau, kad ko­man­di­ruo­čių rei­kia at­si­sa­ky­ti, bet kai ku­rios jų – tuš­čiai iš­leis­ti pi­ni­gai“, – pik­ti­no­si po­li­ti­kas.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad 77 mln. eu­rų prie­dams ir prie­mo­koms – ge­ro­kai per daug. „Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja de­juo­ja, kad nė­ra pi­ni­gų, o pa­ti iš­da­li­jo 6 mln. eu­rų prie­dams. Kaip tai pa­aiš­kin­ti žmo­nėms?“– klau­sė V. Kamb­le­vi­čius. Jis taip pat ne­sup­ran­ta, ko­dėl Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba, „iš­min­tin­giau­si ir pro­tin­giau­si žmo­nės“, eks­per­tams iš­lei­do mil­ži­niš­ką su­mą.

Anot ko­mi­te­to na­rės Jo­li­tos Vaic­kie­nės, „vi­są gro­žį“ at­skleis me­ti­nė at­as­kai­ta, nes pa­pras­tai me­tų pa­bai­go­je „ge­ri­na­mi vi­si re­kor­dai“. „Kiek mi­nis­te­ri­joms duo­da­ma, tiek jos ir lei­džia. To­dėl jau da­bar, pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą, rei­kia nu­ma­ty­ti ma­žes­nius skai­čius. Bet tam rei­kia po­li­ti­nės va­lios“, – sa­kė ji.