Grasino susprogdinti Kėdainių teismą
Šeš­ta­die­nio ry­tą bu­vo pa­gra­sin­ta su­sprog­din­ti Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.

Ant ko­jų bu­vo su­kel­ti par­ei­gū­nai – įves­tas pla­nas „Sky­das“. Va­ka­rop – apie 17 val. – su­lai­ky­tas Kė­dai­nių ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris, kaip įta­ria­ma, pa­skam­bi­nęs gra­si­no su­sprog­din­ti teis­mą.

Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, 1983 me­tais gi­męs vy­ras su­lai­ko­mas 48 val., jo na­muo­se at­lie­ka­ma kra­ta.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad tas, kas te­ro­ri­za­vo žmo­gų gra­sin­da­mas su­sprog­din­ti, pa­deg­ti ar pa­da­ry­ti ki­to­kią pa­vo­jin­gą gy­vy­bei, svei­ka­tai ar tur­tui vei­ką ar­ba sis­te­min­gai bau­gi­no žmo­gų nau­do­da­mas psi­chi­nę prie­var­tą, bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu iki ket­ve­rių me­tų.