Graikijoje neatsiranda į Lietuvą norinčių vykti pabėgėlių
Grai­ki­jo­je kol kas ne­at­si­ra­do į Lie­tu­vą per­si­kel­ti no­rin­čių pa­bė­gė­lių – pa­sak šio­je ša­ly­je vie­šin­čio vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro El­vi­no Jan­ke­vi­čiaus, nors Lie­tu­va yra su­ti­ku­si vie­ną šei­mą per­kel­ti į Lie­tu­vą ar­ti­miau­siu me­tu, no­rin­čių at­vyk­ti pa­bė­gė­lių ras­ti dar ne­pa­vy­ko.

„Ka­dan­gi mes sa­kė­me, kad esa­me pa­si­ruo­šę vie­ną šei­mą per­kel­ti jau ar­ti­miau­siu me­tu, Grai­ki­jos mig­ra­ci­jos ir prie­globs­čio de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai sa­kė, kad jie kal­bė­jo su si­rais ir siū­lė, bet nė vie­ni ne­su­si­do­mė­jo“, – BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, pa­na­šią po­zi­ci­ją iš­sa­kė ir ke­lios pa­bė­gė­lių šei­mos, su ku­rio­mis te­ko bend­rau­ti Grai­ki­jo­je – jie lin­kę mig­ruo­ti į ša­lis, ku­rio­se jau pri­sig­lau­dę jų gi­mi­nai­čiai.

„Grai­kams bus ti­krai ne­leng­va siųs­ti žmo­nes į ša­lis, į ku­rias jie ne­no­ri va­žiuo­ti. Kal­bant apie si­rus, mes ir pa­tys bend­ra­vo­me su kai ku­rio­mis šei­mo­mis: jie tu­ri gi­mi­nių ar ar­ti­mų­jų Vo­kie­ti­jo­je ar Olan­di­jo­je ir yra pa­si­ruo­šę ten va­žiuo­ti – apie Lie­tu­vą jie nė­ra nie­ko gir­dė­ję“, – sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja At­ėnuo­se ap­ta­rė at­ran­kos pro­ce­dū­ras, ap­žiū­rė­jo pa­bė­gė­lių sto­vyk­las. Pa­sak E.Jan­ke­vi­čiaus, grai­kai su­pran­ta, kad „mū­sų vi­suo­me­nė yra su­si­rū­pi­nu­si“ bei yra lin­kę pa­dė­ti lie­tu­viams vyk­dy­ti at­ran­kos pro­ce­dū­ras.

„Grai­kai ti­krai pa­lan­kiai nu­si­tei­kę Lie­tu­vos at­žvil­giu tuo as­pek­tu, kad yra pa­si­ruo­šę leis­ti mums at­si­rink­ti, ne­tgi pa­dės su pa­tal­po­mis. (...) Kai grai­kai bus pa­si­ruo­šę per­kel­ti as­me­nis, mes ti­krai ga­lė­si­me la­bai grei­tai ir sau­giai at­lik­ti vi­sas mums rei­kia­mas pro­ce­dū­ras“, – kal­bė­jo vi­ce­mi­nis­tras.

Jis sa­kė bu­vęs ma­lo­niai nu­ste­bin­tas to, kaip rim­tai, ne­pai­sant di­džiu­lių žmo­nių srau­tų, at­lie­ka­mos pir­mi­nės pa­ti­kros. Su pa­bė­gė­liais dir­ba daug ver­tė­jų, jų pa­gal­ba nu­sta­to­ma, ar pa­bė­gė­liai ti­krai yra iš tos ša­lies, iš ku­rios sa­ko­si esan­tys: pra­šo­ma at­pa­žin­ti tam ti­kras ša­lių vie­tas, po­li­ti­kus ar žy­mes­nius žmo­nes, at­pa­žin­ti ša­lies va­liu­tą iš daug ki­tų ku­piū­rų.

Pa­sak E.Jan­ke­vi­čiaus, kol kas ne­aiš­ku, ka­da grai­kai bus pa­si­ruo­šę pra­dė­ti per­kė­li­mo pro­ce­dū­ras. Nors iš­lie­ka įma­no­ma, kad pir­mie­ji pa­bė­gė­liai Lie­tu­vą ga­lė­tų pa­siek­ti me­tų pa­bai­go­je, ta­čiau tai, pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, „prik­lau­so nuo grai­kų, ne­be mū­sų“.

Ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­mas dar vie­nas vi­zi­tas į Ita­li­ją, ku­ria­me taip pat bus ap­ta­ria­mi pa­si­ruo­ši­mo pa­bė­gė­lių per­kė­li­mui klau­si­mai.

Pie­tų Eu­ro­pai su­si­dū­rus su pa­bė­gė­lių antp­lū­džiu, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.