Google pristatys Lietuvos kovą už laisvę
Lie­tu­va ke­ti­na par­eng­ti vi­zua­lią par­odą, pri­sta­tan­čią Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mą ir mū­sų vals­ty­bės grį­ži­mą į tarp­tau­ti­nę are­ną. Ji tu­rė­tų bū­ti pri­sta­ty­ta in­ter­ne­to gi­gan­tės Goog­le kul­tū­ri­nia­me pro­jek­te.

Sei­mo val­dy­ba at­vė­rė ke­lią par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ja bend­ra­dar­biau­ti su Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­tu tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei pri­sta­tant vir­tua­lią par­odą apie Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą. Ma­no­ma, kad ši in­ter­ne­ti­nė eks­po­zi­ci­ja ga­lė­tų star­tuo­ti po 2016 me­tų sau­sio 13 die­nos.

Prie­ina­mi ir lie­tu­viš­ko me­no eksponatai

2011 me­tais įkur­tas Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­tas yra vie­na di­džiau­sių in­ter­ne­ti­nių ko­lek­ci­jų, su­si­de­dan­ti iš dau­giau kaip 6 mlrd. pa­sau­lio pa­vel­do kū­ri­nių ir eks­po­nuo­jan­ti nuo­trau­ko­se įam­žin­tus me­no ob­jek­tus iš dau­giau nei 40 pa­sau­lio ša­lių.

Pa­vyz­džiui, Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­to in­ter­ne­to sve­tai­nė su­tei­kia ga­li­my­bę da­ly­vau­ti vir­tua­lio­je eks­kur­si­jo­je po Mask­vos Di­dį­jį tea­trą, per­žiū­rė­ti Je­ru­za­lė­je įsi­kū­ru­sio Ho­lo­kaus­to mu­zie­jaus „Yad Vas­hem“ par­odas, įstai­go­je sau­go­mas nuo­trau­kas, do­ku­men­tus, iš­girs­ti Ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nu­sių žmo­nių pri­si­mi­ni­mus, pa­sklai­dy­ti prieš dve­jus me­tus mi­ru­sio Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to Ne­lso­no Man­de­los ar­chy­vus, pa­ma­ty­ti įvai­riuo­se pa­sau­lio mu­zie­juo­se sau­go­mus me­no kū­ri­nius ir pan.

Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je taip pat ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su da­li­mi Lie­tu­vos Dai­lės, Vy­tau­to Ka­siu­lio dai­lės mu­zie­jų, Mo­der­naus me­no cen­tro eks­po­na­tų.

Pla­tes­nio po­bū­džio pristatymas

Min­tis Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą ir gy­ni­mą pa­sau­lio vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti pa­sau­li­nia­me Goog­le in­for­ma­ci­jos tink­le, bend­ra­dar­biau­jant su Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­tu, gi­mė Lie­tu­vos lais­vės gy­ni­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mo dar­bo gru­pė­je, ku­rio­je dir­ba įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai su­si­sie­kus su Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­tu, su­lauk­ta tei­gia­mo at­sa­ky­mo. „Goog­le at­sto­vų tei­gi­mu, pa­pras­tai pa­na­šių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas nuo pra­di­nės idė­jos ap­ta­ri­mo, kon­cep­ci­jos par­en­gi­mo iki pro­jek­to už­bai­gi­mo ir pri­sta­ty­mo Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­to erd­vė­je už­trun­ka ma­žiau­siai 3–4 mė­ne­sius, to­dėl pro­jek­tas ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas po 2016 me­tų sau­sio 13 die­nos“, – aiš­ki­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas.

Pa­sak jo, pre­li­mi­na­riai Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­to at­sto­vams bu­vo iš­sa­ky­tas pa­siū­ly­mas par­eng­ti pla­tes­nio po­bū­džio vir­tua­lią par­odą, pri­sta­tan­čią Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mą ir mū­sų vals­ty­bės grį­ži­mą į tarp­tau­ti­nę are­ną, api­mant 1991 me­tų įvy­kius. „Pre­li­mi­na­riai šiam pa­siū­ly­mui Goog­le Kul­tū­ros ins­ti­tu­tas pri­ta­rė. Šis ga­li­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas yra svars­ty­mo sta­di­jo­je, to­dėl dau­ge­lis klau­si­mų yra kiek anks­ty­vi“, – pa­žy­mė­jo A. Ze­le­nia­kas.

Lie­tu­viai da­li­ja­si prisiminimais

Sei­mas so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book vyk­do ki­tą ar­tė­jan­čiam Lais­vės gy­ni­mo 25-me­čiui skir­tą pro­jek­tą „Gy­vo­ji is­to­ri­ja“. Jau­ni­mas ra­gi­na­mas do­mė­tis kru­vi­nai­siais Sau­sio 13-osios įvy­kiais, iš­girs­ti ir pa­si­da­lin­ti sa­vo tė­vų, se­ne­lių pa­sa­ko­ji­mais apie lais­vės gy­ni­mą.

Pro­jek­to pa­sky­ro­je žmo­nės da­li­ja­si pri­si­mi­ni­mais apie 1991 me­tų įvy­kius, to me­to nuo­trau­ko­mis, skel­bia­mos ke­lios į Sei­mą nuo pa­pras­tų žmo­nių, už­sie­nio vals­ty­bių va­do­vų, lie­tu­vių bend­ruo­me­nių už­sie­ny­je plū­du­sios te­leg­ra­mos.