Globos pertvarka: pinigus mato, vaikų – ne
Jau me­tus vyk­do­mos ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­kos, pa­ly­di­mos šū­kiu „Lie­tu­va be vai­kų na­mų“, ku­riai įgy­ven­din­ti ke­ti­na­ma iš­leis­ti 77,5 mln. eu­rų, ren­gė­jai kol kas ap­si­ri­bo­ja do­ku­men­tų kū­ri­mu. Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai skel­bia, kad pert­var­ka pra­dė­ta ne nuo to ga­lo, o jos ren­gė­jai la­biau at­siž­vel­gia į ma­te­ria­li­nį as­pek­tą nei į vai­kų po­rei­kį tu­rė­ti juos my­lin­čius žmo­nes.

Ly­giai prieš me­tus – 2015-ųjų ko­vą – Lie­tu­va pa­skel­bė pra­de­dan­ti ins­ti­tu­ci­nės glo­bos, tai yra vai­kų na­mų re­for­mą, ku­rią koor­di­nuo­ti pa­ti­kė­ta So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM). Įgy­ven­di­nus pla­taus mas­to pert­var­kas mū­sų ša­ly­je, iš­sky­rus re­tas iš­im­tis, tu­rė­tų ne­be­lik­ti vai­kų na­mų, o vals­ty­bė dė­tų vi­sas pa­stan­gas, kad vai­kai sau­giai aug­tų su sa­vo tė­vais, jų ne­sant – įtė­vių, glo­bė­jų šei­mo­se.

Per me­tus Lie­tu­vo­je jau įgy­ven­din­ti ke­li pro­jek­tai, ma­žuo­sius iš vai­kų na­mų per­ke­liant į bend­ruo­me­nes. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad jie at­ra­do my­lin­čias nuo­la­ti­nių glo­bė­jų ar įtė­vių šei­mas: iš­skai­džius ins­ti­tu­ci­nes įstai­gas, jų glo­bo­ti­niai bu­vo įkur­din­ti ma­žes­niuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se ar­ba so­cia­li­niuo­se bu­tuo­se.

Dovilė Šakalienė: "Lietuva be vaikų namų bus tik tada, kai bus Lietuva su stipriomis šeimomis." /Delfi.lt nuotrauka

„Lie­tu­vo­je ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­ka, de­ja, pra­dė­ta ne nuo to ga­lo. Su­da­ro­mas są­ra­šas įstai­gų, ku­rio­se vyks­ta pert­var­ka, ta­da per­ka­mi bu­tai ir į juos gru­pė­mis per­ke­lia­mi vai­kai, su ku­riais to­liau pa­mai­no­mis dir­ba per­so­na­las. Toks yra su­pra­ti­mas, kas yra šei­mos ap­lin­ka. Ma­to­mas tik ma­te­ria­li­nis as­pek­tas, o psi­cho­lo­gi­nis, emo­ci­nis – ig­no­ruo­ja­mas. Be abe­jo, gy­ven­ti bu­te, par­ei­ti į to­kį pat būs­tą kaip šei­mo­se gy­ve­nan­tys kla­sės drau­gai – vai­kams la­bai svar­bu, ta­čiau to ne­už­ten­ka. Pra­lei­džia­ma es­mė – šei­ma nė­ra vie­ta, šei­ma yra san­ty­kiai“, – apie šiuos spren­di­mus LŽ sa­kė žmo­gaus tei­sių eks­per­tė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.

Pa­kei­čia tik vietą

SADM tem­pas spren­džiant vai­kų glo­bos na­mų prob­le­mą su­lau­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos. Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je ša­lies va­do­vė, kal­bė­da­ma apie esą ty­čia vil­ki­na­mą glo­bos na­mų pert­var­ką, tei­gė, kad, užuot ma­ži­nus vai­kų glo­bos na­mų skai­čių, vals­ty­bės lė­šos ir to­liau ski­ria­mos biu­ro­kra­ti­niam apa­ra­tui iš­lai­ky­ti. „Vai­kų glo­bos na­mai yra so­viet­me­čio re­lik­tas, ku­rio iš­li­ki­mu su­in­te­re­suo­ta to­kių įstai­gų ad­mi­nis­tra­ci­ja. SADM su tuo taiks­to­si, tam ne­sip­rie­ši­na ir tik im­ituo­ja pa­stan­gas keis­ti si­tua­ci­ją. Vai­kai ta­po pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo įkai­tais, ir tai yra ne­to­le­ruo­ti­na“, – pa­brė­žė D. Gry­baus­kai­tė.

At­si­lie­piant į pre­zi­den­tės kri­ti­ką, glo­bos na­mų pert­var­ka per­nai pa­ju­dė­jo. Tų me­tų rugp­jū­tį už­da­ry­ti pir­mie­ji reor­ga­ni­za­ci­jos pla­ne at­si­dū­rę Ma­ri­jam­po­lės „Pu­ti­no“ glo­bos na­mai. De­vy­nio­li­ka juo­se gy­ve­nu­sių vai­kų bu­vo įkur­din­ti dvie­juo­se iš­nuo­mo­tuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se Ma­ri­jam­po­lė­je bei gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se vai­kams su ne­ga­lia, ku­riuo­se jiems tei­kia­ma so­cia­li­nė glo­ba.

Pra­ėju­sį gruo­dį pert­var­ky­ti Pa­bra­dės vai­kų glo­bos na­mai. Jų glo­bo­ti­niai ap­gy­ven­din­ti po 4–7 bu­tuo­se bei na­muo­se Pa­bra­dė­je ir Šven­čio­ny­se. Kaip pra­ne­ša­ma, jiems ir to­liau už­ti­kri­na­mos psi­cho­lo­go, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo ir vai­kų užim­tu­mo pa­slau­gos. Taip pat gruo­dį „įs­tai­gos vi­di­nės pert­var­kos bū­du“ pra­dė­ti re­for­muo­ti „Skal­vi­jos“ (bu­vę Vieš­vi­lės) vai­kų glo­bos na­mai bei Pa­ne­vė­žio A. Ban­dzos kū­di­kių ir vai­kų glo­bos na­mai.

Lab­da­ros ir par­amos fon­do SOS vai­kų kai­mų Lie­tu­vo­je drau­gi­jos vai­ko in­te­re­sų at­sto­va­vi­mo pa­ta­rė­jos Vir­gi­ni­jos Plec­ke­vi­čie­nės ma­ny­mu, fi­zi­nis vai­kų per­kė­li­mas iš vie­nos pa­sto­gės į ki­tą – kad ir ma­žes­nę, kad ir su­tei­kian­tį ge­res­nes bui­ti­nes są­ly­gas – nė­ra pert­var­ka. „Tai tė­ra vai­kų gy­ve­na­mo­sios vie­tos ins­ti­tu­ci­jo­je pa­kei­ti­mas. Ta­čiau es­mi­nis su­pla­nuo­tos re­for­mos tiks­las – dar­bas su vai­kų bio­lo­gi­nė­mis šei­mo­mis sie­kiant, kad ma­žie­ji ar­ba ne­bū­tų im­ami iš tė­vų, ar­ba tu­rė­tų kur grįž­ti, te­bė­ra vi­siš­kai įstri­gęs. Vos ne kas sa­vai­tę Lie­tu­vo­je gir­di­me apie re­zo­nan­si­nius įvy­kius, ku­riuo­se nu­ken­čia vai­kai. Po jų ku­ria­mos dar­bo gru­pės, bet jos ne­su­si­ju­sios su pert­var­ka, o tik su skau­džiais mo­men­ti­niais įvy­kiais. Va­di­na­si, anks­tes­nė sis­te­ma vei­kia kaip vei­ku­si, ir nie­kas rea­liai nė­ra da­ro­ma“, – pik­ti­no­si eks­per­tė.

Es­mė – pasirengimas

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia dau­giau kaip 90 vai­kų glo­bos na­mų. Juo­se gy­ve­na be­veik 4 tūkst. vai­kų. Pert­var­kos or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad iki 2020 me­tų du­ris pa­gal pla­ną už­vers 27 glo­bos įstai­gos, tai yra ins­ti­tu­ci­jo­se glo­bo­ja­mų vai­kų su­ma­žės nuo da­bar­ti­nių 38 proc. iki 20 pro­cen­tų. Pert­var­kai įgy­ven­din­ti iš vi­so nu­ma­ty­ta 77,5 mln. eu­rų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti pa­nau­do­ti inf­ras­truk­tū­rai pri­tai­ky­ti ir plė­trai bei pa­slau­goms fi­nan­suo­ti.

Daina Urbonaitienė: „Šiuo metu vykdomas pirmasis pertvarkos etapas – pasirengimas vykdyti pertvarką (2014-2017 metais). /Alinos Ožič nuotrauka

„Šiuo me­tu vyk­do­mas pir­ma­sis pert­var­kos eta­pas – pa­si­ren­gi­mas vyk­dy­ti pert­var­ką (2014–2017 me­tais). To­liau, 2017–2020 me­tais, eis pa­slau­gų inf­ras­truk­tū­ros plė­tra re­gio­nuo­se bei nau­jų for­mų pa­slau­gų tei­ki­mas tiks­li­nėms gru­pėms“, – LŽ nu­ro­dė SADM Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­na Ur­bo­nai­tie­nė.

Pir­ma­jam re­for­mos eta­pui skir­ta apie 6,5 mln. eu­rų. Už šias lė­šas, kaip nu­ro­do SADM, yra su­kur­tas pro­jek­to lo­go­ti­pas, vyk­do­mas vi­suo­me­nės švie­ti­mas, ren­gia­mos apk­lau­sos, skir­tos gy­ven­to­jų po­žiū­riui į pert­var­ką, įvai­ki­ni­mą bei glo­bą nu­sta­ty­ti, taip pat įdar­bin­ti trys – vai­ko ir šei­mos ge­ro­vės, ne­įga­lių­jų, tu­rin­čių pro­to ir (ar) psi­chi­kos ne­ga­lią, bei jų šei­mų sri­ties – eks­per­tai.

„Taip pat ku­ria­mi me­to­di­niai do­ku­men­tų pa­ke­tai, skir­ti glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­čių be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų, pro­to ir (ar) psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų ir su­au­gu­sių­jų in­di­vi­dua­liems pla­nams su­da­ry­ti. Jau su­kur­ta glo­bos įstai­go­se dir­ban­čių dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jos ir kom­pe­ten­ci­jos ver­ti­ni­mo me­to­di­ka. Be to, su­da­ry­ta glo­bė­jų ir įtė­vių mo­ky­mo ir kon­sul­ta­vi­mo spe­cia­lis­tų par­en­gi­mo dar­bui prog­ra­ma – iš vi­so pa­gal ją tri­jų die­nų kur­suo­se bus ap­mo­ky­ti 56 as­me­nys“, – tei­gė D. Ur­bo­nai­tie­nė.

Ta­čiau eks­per­tė D. Ša­ka­lie­nė abe­jo­ja, kiek SADM šiuo me­tu ren­gia­mos prie­mo­nės yra su­si­ju­sios su vai­ko tei­sės gy­ven­ti šei­mo­je už­ti­kri­ni­mu. „I­ki 2018 me­tų pra­džios sie­kia­ma su­kur­ti są­ly­gas pert­var­kai. Tai­gi, pa­gal šį pla­ną pa­ti pert­var­ka, ma­tyt, tu­rės įvyk­ti per dve­jus me­tus, iki 2020-ųjų. Ma­tant to­kį po­žiū­rį, ka­žin ar yra pra­smės kal­bė­ti apie pro­ce­dū­ri­nius klau­si­mus“, – svars­tė ji.

Eks­per­tų kratosi

Pri­žiū­rė­ti, kaip įgy­ven­di­na­mas pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ir li­ku­siems be tė­vų glo­bos vai­kams 2014–2020 me­tų veiks­mų pla­nas, dar 2014-ai­siais SADM įkū­rė tar­pins­ti­tu­ci­nės ste­bė­se­nos gru­pę, ku­rio­je – šios ir ki­tų mi­nis­te­ri­jų, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, taip pat vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Nors bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šios gru­pės po­sė­džiai tu­rė­tų vyk­ti ne re­čiau kaip kas pu­sę me­tų, iki šiol su­šauk­ti tik du: pra­ėju­sių me­tų ko­vą – reg­la­men­tui pa­tvir­tin­ti, ir pra­ėju­sią ge­gu­žę. „An­tro­jo po­sė­džio pra­šė ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, pa­si­ge­du­sios in­for­ma­ci­jos. Šį­met par­en­gė­me ofi­cia­lų raš­tą SADM ra­gin­da­mi spar­tin­ti pro­ce­są, nes tai ne­tu­rė­tų bū­ti še­šė­li­nė ste­bė­ji­mo gru­pė, ku­ri tam ti­kra pra­sme tam­pa ma­rio­ne­ti­nė. Juk la­bai pa­to­gu pa­sa­ky­ti, kad to­kia yra, bet iš ti­krų­jų ji nie­ko ne­da­ro, nes SADM, kol ne­pap­ra­šai, la­bai van­giai or­ga­ni­zuo­ja tuos pro­ce­sus“, – LŽ sa­kė ste­bė­se­nos gru­pės na­rė V. Plec­ke­vi­čie­nė.

Į šią gru­pę taip pat pa­skir­tos D. Ša­ka­lie­nės ma­ny­mu, tai tar­si ban­dy­mas for­ma­liai ati­tik­ti par­amą tei­kian­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų rei­ka­la­vi­mus. „Lie­tu­viš­kas va­rian­tas – dar­bo gru­pės na­riams pa­aiš­kin­ta, kad ste­bė­se­na ne­reiš­kia ga­li­my­bės įsi­kiš­ti, jei ma­to­me, kad pro­ce­sas ju­da ne­tin­ka­ma link­me. Mums tik ret­kar­čiais bus pa­sa­ko­ma, kas nu­veik­ta“, – pik­ti­no­si ji.

Eks­per­tė ste­bė­jo­si, ko­dėl vai­kų na­mų pert­var­ką, ku­ri tu­rė­jo tap­ti pla­čios apim­ties vals­ty­bi­ne re­for­ma, bu­vo nu­spręs­ta įgy­ven­din­ti kaip pa­pras­tą pro­jek­tą, o pa­si­ren­gi­mas jam pa­ti­kė­tas SADM kon­tro­liuo­ja­moms ins­ti­tu­ci­joms: Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai bei Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tui.

„Jei no­rė­tu­me ti­kro re­zul­ta­to, tai tu­rė­tų bū­ti Vy­riau­sy­bės ly­giu koor­di­nuo­ja­mas pro­ce­sas, ku­ria­me pe­tys į pe­tį dirb­tų mi­nis­te­ri­jos, sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jos, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir šei­mos. Lie­tu­va be vai­kų na­mų bus tik ta­da, kai bus Lie­tu­va su stip­rio­mis šei­mo­mis. O taip ga­li įvyk­ti tik tuo­met, kai vals­ty­bė nu­stos rū­šiuo­ti šei­mas: 10 tūkst. so­cia­li­nės ri­zi­kos, „prob­le­mi­nių“ šei­mų, vi­sos ki­tos – „nor­ma­lios“, joms dė­me­sio, pa­gal­bos, pa­slau­gų esą ne­rei­kia. Šiuo me­tu šei­mos pa­lie­ka­mos vie­nos – kai ku­rios iš­si­kaps­to, ki­tos su­žlun­ga ir su­žlug­do sa­vo vai­kus, dar ki­tos gy­ve­na pra­ga­re, kruopš­čiai sle­pia­ma­me už na­mų sie­nų“, – aiš­ki­no D. Ša­ka­lie­nė.