Globos įstaigų gyventojai „kišenpinigių“ nebegaus
Ša­lies so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­tys ne­įga­lie­ji nuo šių me­tų į ran­kas ne­be­gaus penk­ta­da­lio pi­ni­gų, ku­riuos vals­ty­bė ski­ria jų slau­gai ir prie­žiū­rai. Glo­bo­ti­nių pi­ni­gi­nės kiek­vie­ną mė­ne­sį dėl to pa­leng­vės nuo 10,5 iki 52,4 eu­ro.

Ži­nia, kad va­di­na­mie­ji so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų gy­ven­to­jų ki­šen­pi­ni­giai su­ma­žės, ge­ro­kai nu­liū­di­no juos pa­čius ir jų ar­ti­muo­sius, bet pra­džiu­gi­no glo­bo­to­jus. Šie ne­sle­pia, kad įstai­go­se taps ra­miau, nes ne pa­slap­tis, jog dau­gu­ma vals­ty­bės glo­bo­ti­nių da­lį jiems skir­tos slau­gos ir prie­žiū­ros lė­šų iš­lei­džia to­li gra­žu ne tiks­li­niams po­rei­kiams.

Iš­si­va­duos nuo problemų

Be­veik pu­sei so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų, be se­nat­vės ar ne­įga­lu­mo pen­si­jų, at­siž­vel­giant į svei­ka­tos būk­lę, mo­ka­ma slau­gos ar­ba prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nė kom­pen­sa­ci­ja. Kol ne­bu­vo įves­tas eu­ras, slau­gos iš­mo­ka sie­kė 900 li­tų (da­bar - 262 eu­rai), o prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ja - 180 li­tų (da­bar - 52,5 eu­ro) ar­ba 360 li­tų (da­bar - 105 eu­rai). Penk­ta­da­lį mi­nė­tų su­mų žmo­nės ga­lė­jo gau­ti į ran­kas ir leis­ti sa­vo nuo­žiū­ra. Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą nuo šių me­tų so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nių šios lė­šos ne­be­pa­sieks. Ta­čiau, kaip ir anks­čiau, glo­bo­ti­niams bus lei­džia­ma nau­do­tis 20 proc. gau­na­mos se­nat­vės ar ne­įga­lu­mo pen­si­jos.

„Klau­si­mas, duo­ti žmo­nėms į ran­kas penk­ta­da­lį jų slau­gai ski­ria­mų pi­ni­gų ar ne, svars­ty­tas daug me­tų. Kel­ta prob­le­ma, kad ne­ma­žai glo­bos na­mų gy­ven­to­jų tuos pi­ni­gus iš­lei­džia ne pa­gal pa­skir­tį, tad tiks­li­nė vals­ty­bės kom­pen­sa­ci­ja ten­ka ne bū­ti­niau­sioms reik­mėms“, - LŽ sa­kė Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Jo­tai­nių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Mi­ka­laus­kas.

Jo tei­gi­mu, ne­įga­lie­ji už da­lį lė­šų per­ka ne slau­gos pre­kes, ne vais­tus ar vi­ta­mi­nus, o rū­ka­lus ir net glo­bos na­muo­se griež­tai drau­džia­mą al­ko­ho­lį. „Dėl to mo­kė­ji­mo die­no­mis kil­da­vo prob­le­mų. Ti­kiuo­si, kad da­bar jų bus ma­žiau“, - vy­lė­si K. Mi­ka­laus­kas.

Ati­duo­da­vo artimiesiems

Ku­piš­kio so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rius Dai­nius Bar­daus­kas taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad ir jo va­do­vau­ja­mo­je, ir ki­to­se įstai­go­se yra glo­bo­ti­nių, ku­rie slau­gos pi­ni­gus iš­leis­da­vo be­maž tik al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams. „Be to, da­lis glo­bo­ti­nių pi­ni­gus ati­duo­da na­miš­kiams, ku­rie juos iš­lei­džia sa­vo reik­mėms, bet ti­krai ne ne­įga­lių­jų po­rei­kiams“, - sa­kė jis.

D. Bar­daus­kui bū­da­vo skau­du ma­ty­ti ir ži­no­ti, kad vals­ty­bės, tai yra mo­kes­čių mo­kė­to­jų už­dirb­ti ir ne­įga­lio­jo slau­gai skir­ti pi­ni­gai, pa­te­kę į jo glo­bo­ti­nių ran­kas, lei­džia­mi jų ža­lin­giems įpro­čiams ten­kin­ti. „Iš il­ga­me­tės dar­bo so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se pa­tir­ties tu­riu pa­sa­ky­ti, kad la­bai re­tai ne­įga­lia­jam į ran­kas ati­duo­ti slau­gos pi­ni­gai bū­da­vo nau­do­ja­mi tin­ka­mai“, - tei­gė jis.

Lai­mės valstybė

Za­ra­sų so­cia­li­nės glo­bos na­mams va­do­vau­jan­tis Juo­zas Stan­ke­vi­čius pa­brė­žė tei­gia­mai ver­ti­nan­tis nau­jo­vę, kad ne­įga­lie­ji į ran­kas ne­be­gaus slau­gos pi­ni­gų. „Šiuos pi­ni­gus ga­vu­sius mū­sų glo­bo­ja­mus žmo­nes tuoj pra­dė­da­vo at­akuo­ti gi­mi­nai­čiai ar drau­gai ir tas su­mas pa­nau­do­da­vo sa­vo reik­mėms. Džiau­giuo­si, kad tam at­ėjo ga­las“, - sa­kė jis.

J. Stan­ke­vi­čiui pri­ta­rė Ute­nos so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rius Os­val­das Žiezd­rys. Jis ne­abe­jo­ja, kad dėl per­mai­nų, kai ne­įga­lie­ji ir jų ar­ti­mie­ji ne­be­ga­lės pa­siim­ti slau­gos iš­mo­kos da­lies, kils pyk­tis ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Ta­čiau, di­rek­to­riaus ma­ny­mu, dėl nau­jo­sios tvar­kos ne­abe­jo­ti­nai lai­mės pa­ti vals­ty­bė.