Globos įstaigos veikia ir be licencijų
Lie­tu­vo­je kol kas vei­kia net ir li­cen­ci­jų ne­tu­rin­čios so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos, nors nuo 2015-ųjų jos jau tu­rė­tų ne­be­vyk­dy­ti veik­los.

Veik­los li­cen­ci­jo­mis nuo 2010-ųjų iki 2014 me­tų pa­bai­gos ne­su­ge­bė­jo pa­si­rū­pin­ti 14 įstai­gų iš 409. Ta­čiau jos, nors ir ne­tu­ri li­cen­ci­jų, sa­vo veik­los ne­nu­trau­kė. So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to (SPPD) prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai sa­ko, kad dras­tiš­kų prie­mo­nių prieš ne­le­ga­liai vei­kian­čias įstai­gas ne­siims. Ta­čiau jie vi­lia­si, kad į tai at­siž­velgs me­ri­jos, šioms įmo­nėms mo­kan­čios už sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų glo­bą.

Dar ti­ki­si gau­ti licencijas

Iš vis dar li­cen­ci­jų ne­tu­rin­čių 14 so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų dvi yra nau­jai re­gis­truo­tos ir glo­bos pa­slau­gų kol kas dar ne­tei­kia. Jos jau yra už­si­re­gis­tra­vu­sios elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je gau­ti li­cen­ci­ją, kaip ir dar 11 vei­kian­čių glo­bos įstai­gų. Li­cen­ci­jų ne­tu­ri, bet veik­lą vyk­do Kau­ne esan­tis rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras „Gy­ve­ni­mo var­tai“, Kau­no kli­ni­koms pri­klau­san­ti vai­kų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė „Lop­še­lis“, Kau­no ra­jo­ne esan­tis rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras „TC Lais­va va­lia“, Klai­pė­dos ra­jo­no vai­kų na­mai, ku­riuos ad­mi­nis­truo­ja La­pių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, Ma­ri­jam­po­lės VšĮ „Al­fa cen­tras“, se­ne­lių ir ne­įga­lių­jų glo­ba už­sii­man­ti Ša­kių ra­jo­no Ire­nos Žėg­lai­tie­nės in­di­vi­dua­li įmo­nė, Šiau­lių mies­to UAB „Sa­ge­ra“ val­do­mi Ber­žė­nų se­ne­lių na­mai, Ši­lu­tės ra­jo­no VšĮ „Tai­kos ke­lias“ rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras bei Vil­niaus ra­jo­no šei­mos ir vai­ko kri­zių cen­tras, Kė­dai­nių vai­kų glo­bos na­mai „Sau­lu­tė“.

Be li­cen­ci­jos dir­ban­čių Kė­dai­nių vai­kų glo­bos na­mų „Sau­lu­tė“, glo­bo­jan­čių 60 vai­kų, di­rek­to­rė Sand­ra Sa­ga­tie­nė LŽ ne­pa­no­ro aiš­kin­ti, ko­dėl tik at­ėjus lai­kui teik­ti par­aiš­ką gau­ti li­cen­ci­ją su­sig­rieb­ta im­tis šios įstai­gos pert­var­kos. Di­rek­to­rė šiai glo­bos įstai­gai va­do­vau­ja tik nuo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 11 die­nos. „Svar­biau­sia, kad glo­bos įstai­gos mo­der­ni­za­ci­ja jau baig­ta, mums be­li­kę tik su­ras­ti ir įdar­bin­ti trūks­ta­mus spe­cia­lis­tus. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau yra sky­ru­si eta­tus, to­dėl esa­me įsi­ti­ki­nę, kad li­cen­ci­ją ne­tru­kus gau­si­me“, - tei­gė S. Sa­ga­tie­nė. Pa­sak jos, mo­der­ni­za­vus įstai­gą, jo­je bus ne tik vai­kų glo­bos na­mai, bet ir veiks vai­kų die­nos cen­tras, mo­ti­nos bei vai­ko lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo cen­tras.

Li­cen­ci­jos nesiekia

Iš vi­sų ša­ly­je esan­čių glo­bos įstai­gų vie­nin­te­liai iki šiol to­les­nės veik­los li­cen­ci­jo ne­pra­šo 20 se­ne­lių iš Pi­va­šiū­nų ir ki­tų ap­lin­ki­nių par­api­jų glo­bo­jan­tys Aly­taus ra­jo­no Pi­va­šiū­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų par­api­jos se­ne­lių glo­bos na­mai. Jų va­do­vas – par­api­jos kle­bo­nas Vin­cas Baub­lys LŽ ne­paaiš­ki­no, ko­dėl iki šiol ne­pra­šė li­cen­ci­jos ir kaip įsi­vaiz­duo­ja par­api­jos glo­bos na­mų at­ei­tį. „Mi­nis­te­ri­jai bu­vo par­ašy­ti vi­si rei­kia­mi raš­tai, ji vis­ką ži­no. Pa­tys glo­bos na­mai vei­kia, kros­nis kū­re­na­me, šil­ta ir vis­kas ge­rai“, - ti­ki­no kle­bo­nas.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pri­pa­žįs­ta, kad da­bar­ti­nių Pi­va­šiū­nų se­ne­lių glo­bos na­mų pa­sta­tas ne­ati­tin­ka to­kioms įstai­goms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų ir juos re­kons­truo­ti ne­bė­ra jo­kios pra­smės. „Sa­vi­val­dy­bė Pi­va­šiū­nuo­se šiuo me­tu sta­to nau­jus se­ne­lių glo­bos na­mus, į juos bus siū­lo­ma per­kel­ti tuos se­no­lius, ku­rie da­bar gy­ve­na par­api­niuo­se se­ne­lių glo­bos na­muo­se. Prieš ke­le­tą me­tų dėl to su­ta­rė­me su Kai­šia­do­rių vys­ku­pu Jo­nu Iva­naus­ku“, - LŽ sa­kė A. Vrub­liaus­kas.

Už be­veik 2 mln. li­tų (per 0,5 mln. eu­rų) sta­to­mi nau­jie­ji se­ne­lių glo­bos na­mai Pi­va­šiū­nuo­se tu­rė­tų iš­kil­ti iki ba­lan­džio. Juo­se se­ny­vo am­žiaus as­me­nims nu­ma­ty­ta įreng­ti 20 vie­tų. Pa­sta­tas bus vie­no aukš­to, kar­ka­si­nis, ja­me bus geo­ter­mi­nis šil­dy­mas ir sau­lės ko­lek­to­ri­nė van­dens šil­dy­mo sis­te­ma. Nau­jų glo­bos na­mų gy­ve­na­muo­siuo­se kam­ba­riuo­se gy­vens po 1–2 se­ne­lius.

Ži­no­jo nuo 2006-ųjų

So­cia­li­nių įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mą at­lie­kan­čio SPPD Įstai­gų prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas Vy­kin­tas Bag­do­nas LŽ pri­pa­ži­no, kad da­lis elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je už­si­re­gis­tra­vu­sių so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų sa­vo veik­los li­cen­ci­jas gaus, jei tik bus įvyk­dy­ti vi­si joms ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai, apie ku­riuos tu­rė­jo ži­no­ti... nuo 2006 me­tų.

„Var­gu ar įstai­ga gaus li­cen­ci­ją, jei ji to­kios būk­lės, kad keis­ti jos inf­ras­truk­tū­rą jau ne­bė­ra pra­smės. Ta­čiau ki­tos, be­sit­var­kan­čios, li­cen­ci­jas gaus. Juo­lab kad są­ly­gos li­cen­ci­jai gau­ti yra su­pap­ras­tin­tos“, - tei­gė V. Bag­do­nas. Val­di­nin­kas pa­brė­žė, kad li­cen­ci­ja­vi­mas bu­vo vie­nin­te­lė prie­mo­nė pri­vers­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čias įstai­gas lai­ky­tis bent mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų už­ti­kri­nant orų glo­bo­ja­mų as­me­nų gy­ve­ni­mą.

Li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­sas pra­dė­tas 2010 me­tais, įstai­gų inf­ras­truk­tū­ros pert­var­kai bu­vo skir­ta per 100 mln. li­tų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų ir iš ša­lies biu­dže­to. „Kol įstai­gos tvar­ko­si, dras­tiš­kų prie­mo­nių prieš jas ne­sig­rieb­si­me – jų ne­už­da­ri­nė­si­me. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės, mo­kan­čios pi­ni­gus už sa­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų glo­bą, tu­rė­tų į tai at­siž­velg­ti ir ri­bo­ti pa­slau­gų iš to­kių įstai­gų pir­ki­mą“, - kal­bė­jo V. Bag­do­nas.

Li­cen­ci­jas teik­ti so­cia­li­nę glo­bą tu­rė­jo įgy­ti sta­cio­na­rios so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos, tei­kian­čios pa­slau­gas se­ny­vo am­žiaus, su­au­gu­siems ne­įga­liems as­me­nims, li­ku­siems be tė­vų glo­bos, ne­įga­liems vai­kams, die­nos so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos ne­įga­lie­siems, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims, so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trai, tei­kian­tys so­cia­li­nę glo­bą į na­mus, psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­gos as­me­nims, pri­klau­so­miems nuo psi­choak­ty­vių me­džia­gų, šei­my­nos, glo­bo­jan­čios tė­vų glo­bos ne­te­ku­sius vai­kus.