Globėjai budės visą parą
Ke­tu­rios kau­nie­čių šei­mos bet ku­riuo par­os me­tu pa­si­ry­žu­sios pri­im­ti be tė­vų glo­bos li­ku­sius vai­kus. To­kia pra­kti­ka Lie­tu­vo­je – nau­jie­na, ji pir­miau­sia įgy­ven­din­ta Kau­ne, vai­kų ge­ro­vės cen­tro „Pas­to­gė“ ir šio mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va.

Ne­pil­na­me­čiai, dėl įvai­rių prie­žas­čių li­kę be ar­ti­mų­jų, iki šiol bu­vo ap­gy­ven­di­na­mi glo­bos įstai­go­je iki tol, kol su­lauks 18 me­tų ar­ba juos į sa­vo šei­mas pri­ims glo­bė­jai ar įtė­viai. Pa­si­tai­ky­da­vo ir to­kių at­ve­jų, kai „pak­ly­dę“ tė­vai im­da­vo keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą ir at­ža­la iš glo­bos na­mų su­grįž­da­vo na­mo. Ta­čiau nuo šiol ma­žie­ji pi­lie­čiai, kol bus spren­džia­mi svar­būs jų li­ki­mo klau­si­mai, ga­lės glaus­tis ne mi­nė­to­je ins­ti­tu­ci­jo­je, o jiems pa­dė­ti pa­si­ry­žu­sių šei­mų na­muo­se.

Iš­vengs glo­bos namų

„Tu­ri­me tiks­lą, kad vai­kai iš bu­din­čių glo­bė­jų grįž­tų į šei­mas“, – tvir­ti­no Kau­ne įsi­kū­ru­sio „Pas­to­gės“ vai­kų ge­ro­vės cen­tro šei­mų tar­ny­bos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Gied­rė Ne­ve­raus­kai­tė.

24 va­lan­das per par­ą bu­din­tys glo­bė­jai at­ren­ka­mi pa­gal spe­cia­lius rei­ka­la­vi­mus, jie taip pat tu­ri iš­klau­sy­ti kur­sus. Tik įvei­ku­sie­ji vi­sus eta­pus bus įdar­bi­na­mi ir kas mė­ne­sį gaus mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. Jei bu­din­čiais glo­bė­jais no­rė­tų tap­ti su­tuok­ti­nių po­ra, al­ga bū­tų mo­ka­ma tik vie­nam iš jų. Šių par­ei­gų ga­li im­tis ir vie­ni­ši kau­nie­čiai. „Pas­to­gės“ vai­kų ge­ro­vės cen­tro šei­mų tar­ny­bos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja mi­nė­jo, kad tuo­met, kai pas bu­din­tį glo­bė­ją gy­ve­na be tė­vų glo­bos li­kęs vai­kas, jo reik­mėms vals­ty­bė pa­pil­do­mai kas mė­ne­sį ski­ria 152 eu­rus.

G. Ne­ve­raus­kai­tė pa­brė­žė, kad la­bai svar­bu tu­rė­ti ga­li­my­bę su bu­din­čiu glo­bė­ju su­si­siek­ti bet ku­riuo par­os me­tu. Jo ga­li bū­ti pa­pra­šy­ta lai­ki­nai pa­si­rū­pin­ti ir ką tik gi­mu­siu kū­di­kiu, ir de­šimt­me­čiu vai­ku. Pla­nuo­ja­ma, kad bu­din­čiam glo­bė­jui vie­nu me­tu teks rū­pin­tis ne dau­giau kaip tri­mis vai­kais. Trum­piau­sias to­kios glo­bos lai­kas – trys mė­ne­siai, il­giau­sias – še­ši. Vė­liau­siai po pu­sės me­tų nu­spren­džia­ma, kur ma­žy­liai gy­vens to­liau – pas ti­kruo­sius tė­vus, glo­bė­jus ar įtė­vius.

„Vy­res­ni nei de­šim­ties me­tų vai­kai pas bu­din­čius glo­bė­jus ne­bus nu­krei­pia­mi. Ti­ki­mės, kad at­ei­ty­je šios par­ei­gos teks bent de­šim­čiai Kau­no šei­mų“, – sa­kė G. Ne­ve­raus­kai­tė.

Lie­tu­va – be vai­kų namų

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Dai­nos Ur­bo­nai­tie­nės tei­gi­mu, iki 2020 me­tų iš vi­so pla­nuo­ja­ma pert­var­ky­ti 26 glo­bos įstai­gas, ku­rios rū­pi­na­si tiek ne­pil­na­me­čiais, tiek ne­įga­liai­siais. „I­dė­ja, kad kuo ma­žiau vai­kų pa­tek­tų į ins­ti­tu­ci­nę glo­bą, nė­ra nau­ja. 2012 me­tais bu­vo par­eng­tos gai­rės, o 2014-ai­siais – kon­kre­tus veiks­mų pla­nas, kaip tai įgy­ven­din­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no SADM Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to va­do­vė.

Anot D. Ur­bo­nai­tie­nės, svar­biau­sia – pre­ven­ci­ja, kad kuo ma­žiau vai­kų ne­tek­tų ti­krų­jų tė­vų glo­bos. Nu­ma­ty­tos ir įvai­rios prie­mo­nės, kaip bend­ruo­me­nė ga­lė­tų pa­dė­ti su­nkiai be­si­ver­čian­čioms ar ža­lin­gų įpro­čių tu­rin­čioms šei­moms. Pa­šne­ko­vės žo­džiais, ypač svar­bu, kad kū­di­kiai ir vai­kai iki tre­jų me­tų ne­pa­tek­tų į ins­ti­tu­ci­nę glo­bos įstai­gą, to­dėl ke­ti­na­ma pert­var­ky­ti vi­sus pen­kis ša­ly­je vei­kian­čius kū­di­kių na­mus. Lie­tu­vo­je iš vi­so yra 97 vai­kų glo­bos įstai­gos, iš jų 16 pla­nuo­ja­ma pert­var­ky­ti iki 2020 me­tų.

Ta­čiau jei vai­kas vis dėl­to pa­kliū­tų į glo­bos įstai­gą, bus sten­gia­ma­si, kad jis ten už­si­bū­tų kuo trum­piau. Kaip nu­ma­ty­ta Pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų pla­ne, sie­kia­ma kur­ti komp­lek­siš­kai tei­kia­mų pa­slau­gų bend­ruo­me­nė­je sis­te­mą, ku­ri su­da­ry­tų ga­li­my­bę kiek­vie­nam vai­kui, ne­įga­lia­jam ar jo šei­mai gau­ti in­di­vi­dua­lias pa­slau­gas pa­gal po­rei­kius ir bū­ti­ną pa­gal­bą bend­ruo­me­nė­je, o kiek­vie­nam li­ku­siam be tė­vų glo­bos vai­kui – aug­ti sau­gio­je ir jo rai­dai pa­lan­kio­je bio­lo­gi­nė­je ap­lin­ko­je, to­kios ne­sant – įtė­vių, glo­bė­jų šei­mo­je. „Į­gy­ven­di­nant mi­nė­tą pla­ną kar­tu vyk­do­ma 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų prog­ra­ma, ku­rios vie­na prie­mo­nių yra ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­ka. Jo­je nu­ma­ty­ta plė­to­ti pa­slau­gas šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je ne­įga­lie­siems bei li­ku­siems be tė­vų glo­bos vai­kams“, – dės­tė D. Ur­bo­nai­tie­nė. Ka­dan­gi iš­lai­ky­ti esa­mą ir kur­ti nau­ją sis­te­mą ne­ma­žai kai­nuo­ja, tad tam bus nau­do­ja­ma ES struk­tū­ri­nių fon­dų par­ama – apie 60 mln. eu­rų.

Šiuo me­tu, pa­sak SADM val­di­nin­kės, vi­so­se pert­var­ko­mo­se įstai­go­se vyks­ta ty­ri­mas, ku­rio tiks­las – nu­sta­ty­ti ir glo­bos na­mų gy­ven­to­jų, ir dar­buo­to­jų po­rei­kius. Iš­ana­li­za­vus gau­tus re­zul­ta­tus bus par­eng­tos kon­kre­čios prie­mo­nės, kaip įgy­ven­din­ti pla­ną per ke­le­rius me­tus vi­so­je Lie­tu­vo­je iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­ti glo­bos įstai­gų skai­čių. D. Ur­bo­nai­tie­nė pa­ti­ki­no, kad pra­dė­jus veik­ti nau­jai sis­te­mai da­bar­ti­niai dar­buo­to­jai ti­krai tu­rės dar­bo, tik smar­kiai kei­sis jų veik­los po­bū­dis. Liks veik­ti ir kai ku­rios glo­bos įstai­gos, skir­tos iš­skir­ti­niams at­ve­jams. Pro­fe­sio­na­lūs glo­bė­jai, ap­sau­go­to būs­to prog­ra­ma, pa­ly­dė­ji­mo pa­slau­ga ir dar ke­tu­rių rū­šių nau­jos pa­slau­gos vai­kams bei ne­įga­lie­siems tu­rė­tų už­ti­krin­ti, kad kuo ma­žiau jų bū­tų rei­ka­lin­ga ins­ti­tu­ci­nė glo­ba.

„Be­je, su­kur­ta ir pert­var­kos ste­bė­se­nos gru­pė, jai pri­klau­so ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai“, – pa­brė­žė SADM Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė.

Vai­kų glo­ba skaičiais

Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­se 97 vai­kų glo­bos įstai­go­se au­ga 3395 ne­pil­na­me­čiai. 52 glo­bos na­mai pa­val­dūs sa­vi­val­dy­bėms, 7 – vals­ty­bi­niai. Taip pat yra 11 sa­vi­val­dy­bių vai­kų glo­bos gru­pių, 18 ne­vy­riau­sy­bi­nių, 4 vai­kų su ne­ga­lia ir 5 kū­di­kių na­mai.

Nuo 2009 iki 2015 me­tų įvai­kin­ti 726 vai­kai, dau­giau­sia jų – 112 – į nau­jas šei­mas pa­te­ko 2012-ai­siais, o ma­žiau­siai – tik 88 – 2014 me­tais.

2013-ai­siais glo­bė­jų dė­me­sio su­lau­kė 834 ne­pil­na­me­čiai. 2014 me­tais šis skai­čius bu­vo šiek tiek di­des­nis – 882. Per­nai nau­jų šei­mų na­riais ta­po 827 vai­kai. Per 2015 me­tus į vai­kų glo­bos įstai­gas bu­vo grą­žin­ti 84 vai­kai.