Globalpost.com: D. Grybauskaitė - tarp reikšmingiausių Europos politikių
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė yra tarp di­džiau­sią po­li­ti­nį vaid­me­nį Eu­ro­po­je šiuo me­tu at­lie­kan­čių mo­te­rų, skel­bia ame­ri­kie­čių nau­jie­nų por­ta­las glo­bal­post.com.

Mi­nint Tarp­tau­ti­nę mo­ters die­ną por­ta­las pa­skel­bė, kad Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel yra ga­lin­giau­sia Eu­ro­pos mo­te­ris, ta­čiau pa­žy­mė­jo, kad yra ir ki­tų reikš­min­gų po­li­ti­kių, ir pa­skel­bė pen­kias ma­žiau ži­no­mas, ta­čiau pa­si­žy­mė­ju­sias mo­te­ris.

Į šį pen­ke­tu­ką D.Gry­baus­kai­tė pir­miau­sia pa­te­ko dėl sa­vo stip­rios kri­ti­kos Ru­si­jos at­žvil­giu.

„Tu­rin­ti juo­dą ka­ra­te dir­žą ir mo­kan­ti pen­kias kal­bas, 59-erių D.Gry­baus­kai­tė yra vie­na stip­riau­sių Eu­ro­po­je Ru­si­jos ly­de­rio kri­ti­kų dėl Ukrai­nos pa­sig­lem­ži­mo“, - pa­žy­mi por­ta­las.

Jis pri­me­na Lie­tu­vos va­do­vės par­eiš­ki­mus, ku­riais ji Ru­si­ją yra pa­va­di­nu­si te­ro­ris­ti­ne vals­ty­be, ir sa­ko, kad tai yra drą­su 3 mi­li­jo­nus gy­ven­to­jų tu­rin­čiai ša­liai, ku­ri ri­bo­ja­si su Ru­si­ja ir plė­to­ja su ja vers­lo ry­šius. Be „ne­pak­lus­nių“ kal­bų D.Gry­baus­kai­tei ski­ria­mi nuo­pel­nai už su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą ma­ži­nant ener­ge­ti­nę pri­klau­so­my­bę nuo Ru­si­jos, taip pat už ini­cia­ty­vą vėl į ka­riuo­me­nę kvies­ti šauk­ti­nius.

Pen­ke­tu­ke taip pat yra eu­ro­ko­mi­sa­rė Ce­ci­lia Malms­trom, Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trė Ur­su­la von der Leyen, Ško­ti­jos pir­mo­ji mi­nis­trė Ni­co­la Stur­geon ir Is­pa­ni­jos vi­cep­rem­je­rė So­raya Saenz de San­ta­ma­ria.