Gitanas Nausėda: vyriausybės mokesčių reforma – ne reforma
Vy­riau­sy­bei ruo­šian­tis pri­sta­ty­ti nau­ją mo­kes­čių pla­ną, eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pi­la kri­ti­ką, va­din­da­mas šią re­for­mą tech­no­kra­ti­niais pa­siū­ly­mais, o ne re­for­ma.

So­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke eko­no­mis­tas pa­si­da­li­no min­ti­mis apie šian­dien dar tik ruo­šia­mą pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės mo­kes­čių re­for­mą: „Il­gai dai­gin­tos ir bran­din­tos va­di­na­mo­sios mo­kes­čių re­for­mos grū­dai pa­bi­ro ant mo­kes­čių mo­kė­to­jų gal­vų. Nors der­lius sau­go­tas griež­to­je pa­slap­ty­je, grū­dai be­gė­diš­kai lin­do per ply­šius jau ge­rą sa­vai­tę. Pir­ma­sis įspū­dis – ši vi­suo­me­nės teis­mui pri­sta­ty­ta prie­mo­nių vi­su­ma nė­ra mo­kes­čių re­for­ma ti­krą­ja to žo­džio pra­sme. Tai vei­kiau tech­no­kra­ti­niai pa­siū­ly­mai vie­nur pa­trum­pin­ti, ki­tur pri­au­gin­ti, dar ki­tur – pri­de­gin­ti. Be­je, tai sa­kau be jo­kios pa­gie­žos ar ap­lom­bo. Tarp jų esa­ma vi­siš­kai blai­vių idė­jų ma­žin­ti leng­va­tų skai­čių, leng­vin­ti dar­bo mo­kes­čių naš­tą ma­žai už­dir­ban­tiems, ska­tin­ti smul­kaus vers­lo plė­trą, ta­čiau grįž­tu prie pra­di­nės min­ties – tai ne re­for­ma!

Pa­vyz­džiui, pa­siū­ly­mas pa­di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį nuo 310 eu­rų iki mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos ly­gio – 380 eu­rų. Jei­gu tai yra re­for­ma, tai pa­tys ryž­tin­giau­si re­for­ma­to­riai bu­vo so­cial­de­mo­kra­tai, pra­ėju­siais me­tais už­si­mo­ję pa­di­din­ti NPD nuo 200 iki 310 eu­rų, t.y. be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei da­bar. Da­bar­ti­nei val­džiai tik be­li­ko šį pla­ną įgy­ven­din­ti.

At­ei­ty­je su­jun­gus GPM ir da­lį darb­da­vio „Sod­ros“ įmo­kos, at­si­ras­tų dau­giau „mė­sos“ su­ma­žin­ti mo­kes­čius ne tik ke­liant NPD, bet ir ma­ži­nant mo­kes­čio ta­ri­fą pa­ja­moms iki nu­sta­ty­to slenks­čio. Da­bar gi pa­siek­tas bu­te­lio „kak­le­lis“, kuo­met ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems pa­dė­ti la­biau var­giai įma­no­ma, jau ne­kal­bant apie di­des­nius at­ly­gi­ni­mus gau­nan­čiuo­sius.

Įdo­mu – Lie­tu­vo­je bet ko­kio­mis pro­go­mis pa­brė­žia­ma, kad dar­bo mo­kes­čių naš­ta yra per di­de­lė, ta­čiau iš tų kal­bų lai­mi ne­bent už­dir­ban­tie­ji tru­pu­tį dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai. Ki­ti gi mė­gau­ja­si švel­nia lyg va­sa­ros vė­jas po­li­ti­kų re­to­ri­ka. No­rint pe­rei­ti nuo žo­džių prie dar­bų, bū­ti­nas GPM ta­ri­fo ma­ži­ni­mas, ku­ris bū­tų nau­din­giau­sias kuk­les­nius at­ly­gi­ni­mus gau­nan­tiems, ta­čiau šuo­ru pe­rei­tų per vi­są pa­ja­mų pi­ra­mi­dę. De­ja, šian­dien apie tai ga­li­ma kal­bė­ti tik ta­ria­mą­ja nuo­sa­ka.

Ne­sup­ra­tau, ko­dėl pa­eks­per­men­ta­vus še­še­tą me­te­lių, vis­gi nu­spręs­ta, kad leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas vieš­bu­čių pa­slau­goms yra nai­kin­ti­nas. Gal val­džia iš­si­gan­do aud­rin­gos vieš­bu­čių plė­tros ir į šį sek­to­rių per tvo­rą li­pan­čių in­ves­tuo­to­jų, to­dėl truks plyš nu­spren­dė pri­stab­dy­ti šį ne­įp­ras­tą reiš­ki­nį? PVM leng­va­tą vieš­bu­čių pa­slau­goms pa­pras­čiau­sia teo­riš­kai „par­duo­ti“, ka­dan­gi jos dau­giau­sia tei­kia­mos už­sie­nie­čiams ir sa­vo es­me pri­lygs­ta pre­kių eks­por­tui, ku­riam tai­ko­mas 0 proc. PVM ta­ri­fas.

Vi­siš­kai svei­kin­ti­na idė­ja skai­čiuo­ti darb­da­vio „Sod­ros“ įmo­ką nuo MMA, ka­dan­gi iki šiol dar­buo­to­jas vai­di­no, kad dir­ba, o darb­da­vys ap­si­me­ti­nė­jo, jog mo­ka ma­žes­nę nei mi­ni­ma­lią al­gą. Ir vi­sa tai – vals­ty­bės sąs­kai­ta. Ki­tur tie­siog pri­trū­ko tos re­for­ma­to­riš­kos ug­ne­lės. An­tai mo­kes­čių „a­tos­to­gas“ nau­jam smul­kiam vers­lui bu­vo ga­li­ma su­teik­ti ne vie­ne­rių, o tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui. Na ir, ži­no­ma, „Sod­ros“ įmo­kų lu­bos, baikš­čiai pri­ly­gin­tos 120 mė­ne­si­nių dar­bo už­mo­kes­čių su­mai. Tai, ger­bia­mie­ji po­nai, yra ne lu­bos, o baž­ny­čios ku­po­las, per ku­rį ma­ty­ti Di­die­ji Grį­žu­lo ra­tai!

Šis vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mų rin­ki­nys man pri­me­na ties vie­nuo­li­kos me­trų at­žy­ma pa­sta­ty­tą fut­bo­lo ka­muo­lį. Ga­li­mos ke­lios al­ter­na­ty­vos – žai­dė­jas ga­li įmuš­ti įvar­tį, ta­čiau ly­giai taip pat ga­li pil­ti Die­vui į lan­gus ar­ba pa­tai­ky­ti į virps­tą. Ži­no­ma, dar ga­li­ma iš vi­so ne­pa­tai­ky­ti į ka­muo­lį ar­ba pa­slys­ti ir žnek­te­lė­ti ant sė­dy­nės. Ti­kė­ki­mės, kad blo­giau­sio sce­na­ri­jaus bus iš­veng­ta. Dėl ge­riau­sio – kol kas su­si­lai­ky­siu.“