Gitanas Nausėda netiki prognozėmis, kad Lietuva „išsivaikščios“
Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tui pa­skel­bus duo­me­nis apie Lie­tu­vą pa­lie­kan­čius žmo­nes, eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ra­mi­na su­si­rū­pi­nu­siuo­sius: po pu­sės šimt­me­čio Lie­tu­va bus ra­mi, gam­tos ka­tak­liz­mų ne­nio­ko­ja­mas že­mės lo­pi­nė­lis, ku­ris bus daug kam pa­trauk­lus.

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ G. Nau­sė­da pa­si­da­li­no pa­mąs­ty­mais apie de­mog­ra­fi­nius po­ky­čius Lie­tu­vo­je. Jis siū­lo per­ne­lyg gi­liai į šir­dį ne­im­ti, kad Lie­tu­vo­je 2080 me­tais gy­vens ne ką dau­giau nei 1,5 mln. žmo­nių: „Ką mes šian­dien pa­sa­ky­tu­me apie 2015–2016 m. vi­zi­jas, ku­rios bu­vo pa­da­ry­tos ko­kiais 1955–1956 m., kuo­met N. Chruš­čio­vas iš Ko­mu­nis­tų par­ti­jos XX su­va­žia­vi­mo tri­bū­nos triuš­ki­no J. Sta­li­ną? Me­to­do­lo­gi­nė to­kių prog­no­zių prob­le­ma ta, kad jos yra per­ne­lyg „de­mog­ra­fi­zuo­tos“, tuo tar­pu gy­ven­to­jų skai­čiaus po­ky­tį le­mia ne tik gi­mi­mai, mir­tys, na­tū­ra­lus prie­au­gis, gy­ven­to­jų am­žiaus truk­mė, bet ir mig­ra­ci­ja, ku­riai dau­giau­sia įta­kos tu­ri ne de­mog­ra­fi­ja, o eko­no­mi­ka.

Lie­tu­vos su­si­ly­gi­ni­mas su Eu­ro­pos Są­jun­ga BVP vie­nam gy­ven­to­jui ly­giu įvyks 2025–2030 m., at­ly­gi­ni­mų dy­džiu – iki 2035 m. Nors ir liks vals­ty­bių, ku­rios lenks mus šiais par­ame­trais, skir­tu­mai ne­be­bus to­kie dra­ma­tiš­ki, kad ska­tin­tų ma­si­nę emig­ra­ci­ją. Bent jau ket­vir­ta­da­lis-treč­da­lis iš­vy­ku­sių­jų žmo­nių grįž­tų su­sik­los­čius tin­ka­moms są­ly­goms. At­siž­vel­giant į kli­ma­to kai­tą, po pu­sės šimt­me­čio Lie­tu­va at­si­durs kom­for­tiš­kų gam­ti­nių są­ly­gų zo­no­je, ko vei­kiau­siai ne­ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti apie Pie­tų Eu­ro­pos ša­lis.

Tad su­mma summarum man su­nko­ka įsi­vaiz­duo­ti me­teo­ro­lo­gi­nių ka­tak­liz­mų ne­nio­ko­ja­mą vals­ty­bę ne­to­li Eu­ro­pos vi­du­rio, tu­rin­čią pa­to­gius gy­ven­ti, kom­pak­tiš­kus mies­tus, nuo­sta­bią gam­tą ir ... vi­siš­kai tuš­čią. Taip, tau­ti­nė su­dė­tis kei­sis, vi­suo­me­nė se­nės, žmo­nės kon­cen­truo­sis mies­tuo­se, ta­čiau ar tai ne­vyks­ta 8/10 pa­sau­lio ša­lių? O jei­gu 2080 m. ki­ta­kal­bių ir ki­ta­tau­čių bus dau­giau nei lie­tu­vių, ką gi, ta­da to­kio li­ki­mo, ma­tyt, ir nu­si­pel­nė­me. Tie­sa, pa­žvel­gę į mū­sų tur­tin­gą is­to­ri­ją, pa­ma­ty­tu­me, kad esa­me iš­gy­ve­nę ir to­kias si­tua­ci­jas...“