Gitanas Nausėda lieja kritiką Trišalės tarybos nereikšmingoms diskusijoms
SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ap­gai­les­tau­ja, kad pus­me­čiui įšal­džius nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mą, Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je darb­da­viai, prof­są­jun­gos ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ta­rė­si ir dėl dar­bo rin­kai ne­es­mi­nių klau­si­mų.

To­kiems klau­si­mams jis pri­ski­ria dis­ku­si­jas dėl ter­mi­nuo­tų su­tar­čių tai­ky­mo ne­ter­mi­nuo­tam dar­bui, lo­kau­tų, stai­gių at­lei­di­mų per tris die­nas, di­des­nes al­gas gau­nan­čių dar­buo­to­jų in­di­vi­dua­lių de­ry­bų dėl dar­bo su­tar­čių są­ly­gų.

„Ar tai yra klau­si­mai, ku­rie yra ab­so­liu­čiai le­mian­tys dar­bo rin­kos si­tua­ci­ją ar lem­sian­tys dar­bo rin­kos re­gu­lia­vi­mą per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus? Ar tai pra­smin­ga nuo­sta­ta tu­rint ome­ny­je, kad ir da­bar, ir at­ei­ty­je bus įmo­nių, ku­rio­se ko­lek­ty­vi­nių su­si­ta­ri­mų ne­bus“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no G.Nau­sė­da.

Nuo lie­pos tu­rin­ti įsi­ga­lio­ti Dar­ko ko­dek­sas nu­ma­to, kad ter­mi­nuo­tos su­tar­tys įmo­nė­se ne­ga­lės bū­ti su­da­ro­mos su dau­giau kaip 20 proc. dar­buo­to­jų. Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti, kad ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je bū­tų nu­ma­ty­tas ki­toks mak­si­ma­lus to­kių su­tar­čių kie­kis.

G.Nau­sė­da taip pat kri­ti­kuo­ja Tri­ša­lės ta­ry­bos dis­ku­si­jas dėl „grei­to­jo at­lei­di­mo“. Nau­ja­ja­me dar­bo ko­dek­se fik­suo­ja­mas 6 mė­ne­sių al­gos dy­džio iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja tais at­ve­jai, kai darb­da­vys dar­buo­to­ją at­lei­džia per tris dar­bo die­nas. Prof­są­jun­gos rei­ka­la­vo to­kią kom­pen­sa­ci­ją di­din­ti iki 8 mė­ne­sių.

„Ko­kia darb­da­viui pra­smė nau­do­tis šia nuo­sta­ta, net kai dar­buo­to­jas jam la­bai ne­pa­tin­ka, jei­gu ra­miai ga­li iš­lauk­ti vie­no mė­ne­sio lai­ko­tar­pį ir at­leis­ti žmo­gų su dvie­jų mė­ne­sių kom­pen­sa­ci­ja“, – kal­bė­jo G.Nau­sė­da.

Tri­ša­lės ta­ry­bos svars­ty­mus dėl lo­kau­tų G.Nau­sė­da ir­gi kri­ti­kuo­ja, nes, pa­sak jo, per 27 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus jų Lie­tu­vo­je iš vi­so ne­bu­vo.

Jis abe­jo­ja, ar ap­si­mo­ka dau­giau dar­buo­to­jų, gau­nan­čių di­des­nes al­gas (vir­ši­jan­čius 2 vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mu), leis­ti in­di­vi­du­liai su darb­da­viu de­rė­tis dėl dar­bo są­ly­gų, ku­rios ga­lė­tų skir­tis nuo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų. G.Nau­sė­dos tei­gi­mu, dar­buo­to­jui, no­rint efek­ty­viai de­rė­tis su darb­da­viu, rei­kia rim­tos tei­si­nės pa­gal­bos.

Ta­čiau G.Nau­sė­da ap­gai­les­tau­ja, kad Tri­ša­lė­je ta­ry­ba ne­at­siž­vel­gė į pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, ku­ri bu­vo ve­ta­vu­si Dar­bo ko­dek­są, siū­ly­mą, kad darb­da­vys apie pa­si­kei­sian­čias dar­bo są­ly­gas dar­buo­to­ją tu­rė­tų in­for­muo­ti ne „per pro­tin­gą ter­mi­ną“, kaip nu­ma­to ko­dek­sas, o prieš tris dar­bo die­nas.

„Pro­tin­gas ter­mi­nas“ yra la­bai ap­ta­kus ter­mi­nas, kar­tais jį ga­li­ma var­ty­ti į vie­ną ar­ba ki­tą pu­sę, pri­klau­so vis­kas nuo su­bjek­ty­vu­mo veiks­nio ir šio­je vie­to­je ga­li­ma bu­vo įgy­ven­din­ti ki­tą nuo­sta­tą“, – kal­bė­jo G.Nau­sė­da.

Ko­vo 17-ąją dar­buo­to­jų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai bai­gė dis­ku­si­jas dėl di­džiau­sius gin­čus kė­lu­sių Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų. Pa­vy­ko su­tar­ti dėl dar­bo ar­bi­tra­žo spren­di­mų ne­vyk­dy­mo mak­si­ma­laus bau­dos dy­džio, dėl to, kad dar­bo ar­bi­tra­žą ga­li­ma ini­ci­juo­ti abie­jų pu­sių su­ta­ri­mu, dėl dar­bi­nio teis­nu­mo ir veiks­nu­mo są­vo­kos grą­ži­ni­mo, dėl kom­pen­sa­ci­jos už dar­bą lau­ko są­ly­go­mis ir kil­no­ja­mo dar­bo po­bū­džio grą­ži­ni­mo.

Su­tar­ta, kad dar­buo­to­jų at­os­to­gos per me­tus sieks 20 dar­bo die­nų, o pa­pil­do­mos at­os­to­gų die­nos bus re­gu­liuo­ja­mos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais, be to, dar­buo­to­jai per sa­vai­tę ne­ga­lės dirb­ti il­giau nei 60 va­lan­dų, įskai­tant pa­pil­do­mą dar­bą ir virš­va­lan­džius. Dir­ban­tiems pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko aps­kai­tą bus tai­ko­mas 3 mė­ne­sių aps­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis, o mak­si­ma­lus dar­bo lai­kas – ne dau­giau kaip 52 va­lan­dos per sa­vai­tę, ne­įs­kai­tant pa­pil­do­mo dar­bo.

Be to, ta­ry­ba nu­ta­rė, kad dar­bo ta­ry­bos bus stei­gia­mos įmo­nė­se, ku­rio­se dir­ba ne ma­žiau kaip 20 dar­buo­to­jų, ta­čiau jei treč­da­lis jų pri­klau­so pro­fe­si­nei są­jun­gai, ta­ry­bos ne­bus, o jos funk­ci­jas pe­rims pro­fe­si­nė są­jun­ga. Vie­ta dar­bo ta­ry­bo­je tu­rės pri­klau­sy­ti prof­są­jun­gai.

Su­ta­ri­mo ne­ras­ta dėl strei­kų or­ga­ni­za­vi­mo, lo­kau­tų pa­skel­bi­mo, dar­buo­to­jų at­sto­vų pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų, ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių, dėl dar­bo gra­fi­kų, ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties, in­te­re­sų konfliktų

Lie­tu­vos pro­fe­si­nė są­jun­ga „Sand­rau­ga“ vie­nin­te­lė iš pro­fe­si­nių są­jun­gų ne­pa­si­ra­šė Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rių su­si­ta­ri­mo dėl gin­čy­ti­nų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų.