Gitanas Nausėda: ateinantį Seimą galės sudaryti kad ir 15 narių
Jei­gu bū­si­ma­sis prem­je­ras tu­rė­tų pa­grin­do kri­ti­kuo­ti Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bę už ne­veik­lu­mą, at­ei­nan­tį Sei­mą ga­lė­tų su­da­ry­ti 15 par­la­men­ta­rų, ma­no Gi­ta­nas Nau­sė­da.

So­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­si­da­li­no sa­vo min­ti­mis apie Sau­liaus Skver­ne­lio vir­ka­vi­mus dėl pa­lik­tų pra­ėju­sių Vy­riau­sy­bių dar­bų: „S. Skver­ne­lis, pri­sta­ty­da­mas 2016 m. Vy­riau­sy­bės veik­los at­as­kai­tą Sei­me, ap­gai­les­ta­vo, kad jam ten­ka pe­rim­ti ap­gai­lė­ti­ną bu­vu­sių prem­je­rų A. But­ke­vi­čiaus ir A. Ku­bi­liaus (o kaip­gi be jo?) dar­bų pa­vel­dą. Na kiek gi ga­li­ma? Kiek mes dar ko­vo­si­me su sa­vo pirm­ta­kų pa­li­ki­mu? V. Le­ni­nas kaž­ka­da ko­vo­jo su su­nkiu ca­riz­mo pa­li­ki­mu, G. Vag­no­rius tai­sė A. Šle­že­vi­čiaus klai­das, A. Bra­zaus­kas – A. Ku­bi­liaus, A. Ku­bi­lius – G. Kir­ki­lo, A. But­ke­vi­čius – A. Ku­bi­liaus ir t.t. Net pra­de­di no­rė­ti, kad prem­je­ru du­kart iš ei­lės tap­tų tas pats žmo­gus – ne­ko­vo­si gi su su­nkiu sa­vo pa­li­ki­mu...

Bai­siau­sia, kas ga­li at­si­tik­ti Lie­tu­vai – jei­gu bū­si­ma­sis prem­je­ras tu­rės pa­grin­do kri­ti­kuo­ti S. Skver­ne­lio vy­riau­sy­bę už jos ne­veik­lu­mą. Ko­dėl? At­sa­ky­mas yra la­bai pa­pras­tas – jei­gu per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus mes nie­ko ne­nu­veik­si­me bent tri­jo­se sri­ty­se – re­gio­nų plė­tros ir in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo, švie­ti­mo ko­ky­bės ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo – at­ei­nan­tį Sei­mą ga­lės su­da­ry­ti kad ir 15 par­la­men­ta­rų. Toks at­sto­va­vi­mas, ma­tyt, bū­tų adek­va­tus.“