Giraitės ginkluotės gamyklą tikimasi parduoti bent už 5 mln. eurų
Ma­žo ka­lib­ro amu­ni­ci­ją ga­mi­nan­čią Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­lą vals­ty­bė ti­ki­si par­duo­ti ne ma­žiau kaip už 5,032 mln. eu­rų. Įmo­nė bus par­duo­da­ma tik na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus ati­tin­kan­čiam in­ves­tuo­to­jui.

„Tai aiš­ku, kad bus be­si­do­min­čių, be jo­kios abe­jo­mės“, – BNS sa­kė Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­los di­rek­to­rius Alek­sand­ras Ni­ko­no­vas.

Ta­čiau in­for­ma­ci­jos apie in­ves­tuo­to­jus, ku­rie ga­lė­tų da­ly­vau­ti ga­myk­los pri­va­ti­za­vi­me, jis sa­kė ne­tu­rin­tis.

„Aš ne­tu­riu ši­tos in­for­ma­ci­jos, nes vis­kas ei­na per Tur­to ban­ką, per įmo­nę nieks ne­ina (....) Ti­krai nie­ko ne­ži­nau, vi­sa in­for­ma­ci­ja yra Tur­to ban­ke“, – tvir­ti­no A.Ni­ko­no­vas.

Su Tur­to ban­ko, ku­ris pa­skel­bė pra­di­nę 100 proc. vals­ty­bės sau­gu­mui svar­bios įmo­nės ak­ci­jų pa­ke­to par­da­vi­mo kai­ną, Pri­va­ti­za­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­ku Jo­nu Niau­ra BNS tre­čia­die­nį ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Po­ten­cia­lių pir­kė­jų par­aiš­kos bus pri­ima­mos nuo ko­vo 18-os iki ba­lan­džio 27 die­nos, o vo­kai bus at­plė­šia­mi ba­lan­džio 28 die­ną.

Rei­ka­la­vi­mai in­ves­tuo­to­jui nu­ma­to, kad per pa­sku­ti­nius 10 me­tų jis tu­rė­jo ga­min­ti gink­luo­tę, jo me­tų apy­var­ta per 5 me­tus – ne ma­žes­nė kaip 20 mln. eu­rų, o vi­du­ti­nis gry­na­sis tur­tas – ne ma­žes­nis, kaip Gi­rai­tės ga­myk­los (4,92 mln. eu­rų).

Ga­myk­los pir­kė­jas tu­rės ne­keis­ti jos pa­grin­di­nės veik­los be Tur­to ban­ko su­ti­ki­mo, kol bus grą­žin­ta bend­ro­vės sko­la Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, vie­ne­rius me­tus iš­sau­go­ti ne ma­žiau kaip 90 proc. dar­bo vie­tų, per dve­jus me­tus – in­ves­tuo­ti į įmo­nę (di­di­nant bend­ro­vės įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą) ne ma­žiau kaip 4,6 mln. eu­rų.

Ga­myk­los par­da­vi­mo pa­ja­mos pir­mą­jį 2015 me­tų pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su 2014-ųjų tuo pat lai­ku, pa­di­dė­jo dau­giau kaip 5 kar­tus iki 2,679 mln. eu­rų, gry­na­sis pel­nas – 12,8 kar­to iki 521,9 tūkst. eu­rų. Jos sko­la Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai bir­že­lio pa­bai­go­je sie­kė 13,636 mln. eu­rų.

2000 me­tais įkur­ta ga­myk­la vei­kia Kau­no ra­jo­ne, Vi­jū­kuo­se. Nuo 2006 me­tų dau­giau nei 90 proc. pro­duk­ci­jos įmo­nė par­duo­ta NA­TO ir ki­tų ša­lių ka­ri­nėms pa­jė­goms, spe­cia­lio­sioms struk­tū­roms ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms.