Giraitės ginkluotės gamykla negalės būti privatizuojama
Ma­žo ka­lib­ro amu­ni­ci­ją ga­mi­nan­ti Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­la įtrauk­ta į stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių są­ra­šą.

Už to­kios pa­tai­sos pri­ėmi­mą ket­vir­ta­die­nį bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys, prieš bu­vo vie­nas, su­si­lai­kė trys par­la­men­ta­rai. Šis spren­di­mas reiš­kia, kad Gi­rai­tės ga­myk­la ne­ga­lės bū­ti pil­nai pri­va­ti­zuo­ja­ma.

Pa­tai­sas ini­ci­ja­vo Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, ar­gu­men­tuo­da­mas, kad esant da­bar­ti­nei įtemp­tai geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai vi­sų 100 pro­cen­tų ga­myk­los ak­ci­jų par­da­vi­mas bū­tų klai­da.

Kaip pa­žy­mi­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, pri­ėmus pa­tai­sas šios įmo­nės ka­pi­ta­lo ga­lės tu­rė­ti pri­va­tūs na­cio­na­li­niai ir už­sie­nio as­me­nys, ati­tin­kan­tys na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus, bet spren­džia­mą­ją ga­lią tu­rės vals­ty­bė, iš­lai­kiu­si dau­giau kaip pu­sę ak­ci­jų.

Iki šiol Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­la bu­vo įtrauk­ta į ma­žes­nės svar­bos, na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti svar­bių įmo­nių są­ra­šą.

Ga­myk­lą siū­lo­ma pri­va­ti­zuo­ti dėl jos sko­lų, per­nai įsis­ko­li­ni­mai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai sie­kė 13,636 mln. eu­rų.

2000 me­tais įkur­ta ga­myk­la vei­kia Kau­no ra­jo­ne, Vi­jū­kuo­se.

Nuo 2006 me­tų dau­giau nei 90 proc. pro­duk­ci­jos įmo­nė par­duo­da NA­TO ir ki­tų ša­lių ka­ri­nėms pa­jė­goms, spe­cia­lio­sioms struk­tū­roms ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms.