Gintautui Kėvišui smūgis ir iš STT
Įstai­gos va­do­vo nu­si­ša­li­ni­mas nuo spren­di­mų, ku­rie jam ke­lia tie­sio­gi­nį in­te­re­sų konf­lik­tą, ne­pa­nei­gia abe­jo­nių dėl pri­ima­mų spren­di­mų ob­jek­ty­vu­mo, są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo, nu­ro­do Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, at­li­ku­si an­ti­ko­rup­ci­nį kai ku­rių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) pir­ki­mų pra­kti­kos ver­ti­ni­mą.

STT iš­va­do­je, ku­ri ad­re­suo­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK), Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai (VPT), re­ko­men­duo­ja keis­ti kai ku­riuos tei­sės ak­tus, kad nu­si­ša­li­nus įstai­gos va­do­vui, jo įga­lio­tas as­muo spren­di­mus dėl vie­šų­jų pir­ki­mų de­rin­tų su ins­ti­tu­ci­ją val­dan­čios mi­nis­te­ri­jos ar ki­tos įstai­gos va­do­vu.

STT ver­ti­no in­for­ma­ci­ją dėl tri­jų LNOBT su­tar­čių kon­cer­tų or­ga­ni­za­vi­mo. 390 tūkst. eu­rų ver­tės su­tar­tis tea­tras per­nai pa­si­ra­šė su Kip­re re­gis­truo­tu kon­cer­tų or­ga­ni­za­to­riu­mi „Ri­ver­si­de Mu­sic“, jam va­do­vau­ja LNOBT va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo sū­nus Mar­ty­nas Kė­vi­šas. Pats G.Kė­vi­šas nuo spren­di­mų nu­si­ša­li­no, su­tar­tis pa­si­ra­šė jo pa­va­duo­to­jas Nag­lis Stan­ci­kas.

„Mū­sų nuo­mo­ne, ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo nu­si­ša­li­ni­mas dėl in­te­re­sų konf­lik­to vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­ties su­da­ry­mo pro­ce­dū­ro­je vi­sa apim­ti­mi ne­pa­ša­li­na ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nio, ka­dan­gi iš­lie­ka ti­ki­my­bė, jog va­do­vas to­liau liks su­in­te­re­suo­tas, kad jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja su­da­ry­tų su­tar­tį su tam ti­kru su­bjek­tu bei ga­li da­ry­ti įta­ką jam pa­val­diems as­me­nims, ku­rie po jo nu­si­ša­li­ni­mo ren­gia pir­ki­mo do­ku­men­tus ir su­da­ro su­tar­tį“, – kons­ta­tuo­ja STT.

„Nu­si­ša­li­nus ins­ti­tu­ci­jos va­do­vui, ku­ris yra vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­te, jam pa­val­dus as­muo ga­li bū­ti ša­liš­kas, įta­ko­ja­mas va­do­vo va­lios ar tam ti­krų su­si­ta­ri­mų su juo ir dėl šių prie­žas­čių pri­im­ti ne­ob­jek­ty­vų spren­di­mą“, – pa­brė­žia­ma iš­va­do­je.

Tar­ny­ba nu­ro­do, kad va­do­vui pa­val­dūs as­me­nys ga­li su­da­ry­ti pa­lan­kes­nius kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus įmo­nėms, su ku­rio­mis nu­si­ša­li­nęs va­do­vas tu­ri pri­va­čių in­te­re­sų, pa­teik­ti kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją, ri­bo­jan­čią kon­ku­ren­ci­ją, at­lik­ti ki­tus skaid­ru­mą ir pir­ki­mų da­ly­vių ly­gia­tei­siš­ku­mą ma­ži­nan­čius veiks­mus.

Ini­ci­juo­ti tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo pa­kei­ti­mus, kad spren­di­mai vie­šų­jų pir­ki­mų sri­ty­je, ku­riuos pa­ves­ta pri­im­ti po ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo nu­si­ša­li­ni­mo jo pa­va­duo­to­jui ar ki­tam įga­lio­tam as­me­niui, tu­ri bū­ti de­ri­na­mi su šios ins­ti­tu­ci­jos sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vu ar jo įga­lio­tu su­bjek­tu.

STT re­ko­men­duo­ja tei­sės ak­tuo­se įtvir­tin­ti prie­vo­lę nuo spren­di­mo nu­si­ša­li­nu­siam pa­va­duo­to­jui ar ki­tam įga­lio­tam as­me­niui de­rin­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus su ins­ti­tu­ci­jos, ku­rioms jo įstai­ga pa­val­di, va­do­vu. Taip pat re­ko­men­duo­ja­ma keis­ti tei­sės ak­tus, kad duo­me­nys apie as­me­nį, nu­si­ša­li­nu­sį dėl konf­lik­to, bū­tų au­to­ma­tiš­kai pa­tei­kia­mi VTEK, o ši to­kią in­for­ma­ci­ją per­duo­tų VPT.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VPT kons­ta­ta­vo, kad G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mas nuo pir­ki­mų pro­ce­dū­rų bu­vo tik for­ma­lus ir ne­už­ti­kri­no pir­ki­mų skaid­ru­mo. VPT nu­sta­tė, kad vi­sais at­ve­jais 2016 me­tais pir­ki­mai vyk­dy­ti apk­lau­sos bū­du ir kreip­ta­si tik į vie­ną tie­kė­ją. Su­tar­tys su­da­ry­tos su „Ri­ver­si­de Mu­sic“, ji bu­vo vie­nin­te­lė ofi­cia­li sam­dy­tų at­li­kė­jų ir or­kes­trų at­sto­vė Lie­tu­vo­je. VPT tei­gi­mu, tai iš anks­to bu­vo ži­no­ma ir LNOBT va­do­vy­bei. Su­tar­ties G.Kė­vi­šas ne­atsk­lei­džia, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad ji – kon­fi­den­cia­li ir kad sū­naus or­ga­ni­zuo­ti kon­cer­tai Vil­niu­je te­bu­vo tarp­tau­ti­nių gas­tro­lių da­lis.

VPT iš­va­das G.Kė­vi­šas ža­da skųs­ti. Tar­ny­bos va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė pri­pa­žįs­ta, kad for­ma­liai tei­sės ak­tai ne­bu­vo pa­žeis­ti, bet, anot jos, „net ir to­kiu at­ve­ju iš­lie­ka prie­vo­lė ra­cio­na­liai nau­do­ti lė­šas, o ne da­lin­ti jas vie­nai pro­te­guo­ja­mai įmo­nei“.