Gintauto Palucko atsakas: „Ramūnas Karbauskis kaip koks mesijas“
Tarp val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­rių – žo­džių ka­ras. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas rė­žė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vui: Ra­mū­nas Kar­baus­kis ver­tin­da­mas elg­se­ną kaps­to­si ne sa­vo dar­že, o jo ko­men­ta­rai at­sklei­džia pa­vo­jin­gą po­lin­kį į au­to­ri­ta­riz­mą, ku­ris tu­rė­tų kel­ti rū­pes­tį ir vi­suo­me­nei.

„Su vi­sa pa­gar­ba po­nui Kar­baus­kiui no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jis kaps­to­si ne sa­vo dar­že. So­cial­de­mo­kra­tai ap­sisp­ręs (dėl koa­li­ci­jos – BNS), prie­žas­tys bus pa­gar­sin­tos ir pa­vie­šin­tos dar kar­tą ta­ry­bos po­sė­džio me­tu, kai bus svars­to­mas ir pri­ima­mas vie­noks ar ki­toks spren­di­mas“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė G.Pa­luc­kas.

Kai ku­rie jo ko­men­ta­rai de­mons­truo­ja vie­ną la­bai pa­vo­jin­gą ir ydin­gą tiek jo pa­ties bū­do sa­vy­bę, tiek vals­tie­čių ir ža­lių­jų vei­ki­mo pri­nci­pą – la­bai aiš­kų au­to­ri­ta­riz­mą ar po­lin­kį į jį.

Jis ko­men­ta­vo vals­tie­čių ly­de­rio svars­ty­mus in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį, kad G.Pa­luc­kas sie­kia iš­ves­ti so­cial­de­mo­kra­tus iš koa­li­ci­jos dėl siau­rų par­ti­nių iš­skai­čia­vi­mų – be­si­ren­giant 2019 me­tais vyk­sian­tiems sa­vi­val­dos, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir pre­zi­den­to rin­ki­mams. Dar po me­tų bus ren­ka­mas nau­jas Sei­mas.

Anot G.Pa­luc­ko, R.Kar­baus­kis šiuo at­ve­ju, kaip ir ne kar­tą anks­čiau, im­asi me­si­jo vaid­mens ir yra pa­vo­jin­gai lin­kęs į au­to­kra­ti­nį val­dy­mą.

„R.Kar­baus­kis kaip koks me­si­jas ir vi­sa­ži­nis jis vis­ką ži­no – nuo dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo iki al­ko­ho­lio drau­di­mų ir iki so­cial­de­mo­kra­tų el­ge­sio prie­žas­čių. Ta­čiau kai ku­rie jo ko­men­ta­rai de­mons­truo­ja vie­ną la­bai pa­vo­jin­gą ir ydin­gą tiek jo pa­ties bū­do sa­vy­bę, tiek vals­tie­čių ir ža­lių­jų vei­ki­mo pri­nci­pą – la­bai aiš­kų au­to­ri­ta­riz­mą ar po­lin­kį į jį. Jį la­bai ste­bi­na ir ne­ga­ty­viai vei­kia bet ko­kia de­mo­kra­ti­nė dis­ku­si­ja – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je pir­miau­sia, sky­riuo­se. Bet blo­giau ne tai, kad jis kri­ti­kuo­ja so­cial­de­mo­kra­tus, o tai, kad tą pa­tį pri­nci­pą tai­ko ir bend­rau­da­mas su vi­suo­me­ne, su in­te­re­sų gru­pė­mis, su mo­ky­to­jų bend­ruo­me­ne, su aukš­tų­jų mo­kyk­lų sis­te­mos aka­de­mi­niais dar­buo­to­jais“, – kal­bė­jo G.Pa­luc­kas.

„Man nuo to jo ver­ti­ni­mo nė kiek ne­skau­da. Bet vi­suo­me­nei ma­tant to­kį au­to­kra­tiš­ko val­dy­mo po­lin­kį ti­krai tu­rė­tų kil­ti ri­mas rū­pes­tis“, – pri­dū­rė soc­de­mų ly­de­ris.

R.Kar­baus­kis tre­čia­die­nį kri­ti­ka­vo, kad dėl so­cial­de­mo­kra­tų at­ei­ties koa­li­ci­jo­je spren­džia par­ti­jos sky­riai.

„Kaip ga­li sky­riai spręs­ti tą klau­si­mą? Jie yra pui­kūs žmo­nės ra­jo­nuo­se ir ti­krai dir­ba (sa­vi­val­dy­bių) ta­ry­bo­se ir vi­sa ki­ta, bet spręs­ti tai, kaip bend­ra­dar­biau­ja dvi frak­ci­jos Sei­me, ga­li iš ti­krų­jų žmo­nės, ku­rie iš ti­krų­jų ži­no, kaip tai vyks­ta, ku­rie gir­di Sei­mo na­rių ar­gu­men­tus“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

Šiuo me­tu iš koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“ trauk­tis siū­lo 20 iš 24 apk­laus­tų LSDP sky­rių. Iš vi­so LSDP vie­ni­ja 60 sky­rių.

R.Kar­baus­kis ap­gai­les­ta­vo, kad „par­ti­nės vi­di­nės ko­vos šian­dien tam­pa prob­le­ma Sei­mui, tam­pa prob­le­ma vi­sai val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai“.

Vals­tie­čių va­do­vas tvir­ti­no, kad jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai pa­si­trauk­tų iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, Vy­riau­sy­bė dirb­tų to­liau.

So­cial­de­mo­kra­tai yra de­le­ga­vę ūkio, už­sie­nio rei­ka­lų ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trus. Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­sta­ruo­ju me­tu yra par­eiš­kę, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­tu­rė­tų trauk­tis iš koa­li­ci­jos.

G.Pa­luc­kas tre­čia­die­nį BNS tei­gė, jog par­ti­jai nu­spren­dus trauk­tis iš koa­li­ci­jos de­le­guo­ti mi­nis­trai taip pat tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti.

„Mi­nis­trai pir­miau­sia yra prem­je­ro ir pre­zi­den­tės rei­ka­las. Bet pri­im­tas spren­di­mas ga­lio­ja vi­siems par­ti­jos na­riams, ir par­ti­jos na­riai – kas jie be­bū­tų – tu­ri tei­sę ap­sisp­ręs­ti, ar ei­ti to­liau par­ei­gas, ar stab­dy­ti na­rys­tę, ar iš­sto­ti iš par­ti­jos, ar mė­gin­ti ak­cen­tuo­ti ko­kį nors tęs­ti­nu­mą ir at­si­sie­jus tam ti­kram lai­ko­tar­piui nuo par­ti­jos už­baig­ti kaž­ko­kius dar­bus įver­ti­nus kaž­ko­kias ap­lin­ky­bes“, – tei­gė G.Pa­luc­kas.

Ma­žes­nie­ji koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai klau­si­mą dėl to­les­nio dar­bo koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“ iš­kė­lė, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais dėl urė­di­jų re­for­mos.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris G.Pa­luc­kas par­ti­jos spren­di­mą dėl koa­li­ci­jos ža­da po rug­sė­jo 20-osios.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos par­la­men­te se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis, apk­lau­sęs par­ti­jos na­rius Sei­me tei­gia, kad iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ne­no­ri trauk­tis 13 iš 19 Sei­mo frak­ci­jos na­rių.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me tu­ri 56 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se dir­ba 19 par­la­men­ta­rų.