Gintauto Kėvišo likimas – Lijanos Ruokytės-Jonsson rankose
 Spren­di­mas dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo to­les­nio li­ki­mo – kul­tū­ros mi­nis­trės Li­ja­nos Ruo­ky­tės – Jons­son ran­ko­se, tei­gia pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lin­gė.

„Čia iš­ky­lan­tys vie­šie­ji pri­va­tūs in­te­re­sai ir pa­sta­bų bu­vo Vie­šų­jų pirk­mų tar­ny­bos, ir Vals­ty­bės kon­tro­lės dar 2009 me­tais... At­sa­kin­ga kon­kre­ti mi­nis­te­ri­ja, pro­ce­sas vyks­ta. Mi­nis­trė, ga­vu­si pa­siaiš­ki­ni­mus (G.Kė­vi­šo – BNS), šio­mis die­no­mis tu­ri da­ry­ti spren­di­mus, kaip elg­tis ir ko­kius spren­di­mus pri­im­ti“, – an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė M.Lin­gė.

Anot jo, vals­ty­bė­je iki šiol vy­rau­ja ydin­gas po­žiū­ris apie vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mą, nors tu­rė­tų bū­ti pa­brė­žia­mas in­te­re­sų at­sky­ri­mas.

„Tu­ri­me vals­ty­bė­je pa­kan­ka­mai ydin­gą po­žiū­rį, yra net ir įsta­ty­me užp­rog­ra­muo­tas – taip ir va­di­na­si Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mas. Ar ne tu­rė­tų bū­ti pa­ti lo­gi­ka – in­te­re­sų at­sky­ri­mo, steng­tis kad in­te­re­sai bū­tų at­skir­ti ir ne­per­si­py­nę ir ne­ke­lian­tys abe­jo­nių. Nes kai pra­de­di de­rin­ti, kad sū­nus... aš nu­si­ša­li­nau, bet kaip su pa­val­di­nais? Ar jiems po­vei­kio ne­bu­vo? Su tei­sės ak­tais kaip ir vis­kas ge­rai, bet mo­ra­lė, eti­ka ke­lia abe­jo­nių“, – svars­tė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas.

Anot jo, su skaid­ri­ni­mo pa­ža­dais rin­ki­mus lai­mė­ju­si Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­rės ap­sisp­ręs­ti, ar im­sis ryž­tin­gų po­ky­čių ir spren­di­mų, ar ta­pa­tin­sis su bu­vu­siais „no­menk­la­tū­ri­nio“ val­dy­mo stan­dar­tais.

„Čia jų ap­sisp­ren­di­mo mo­men­tas, su kuo jie ta­pa­ti­na­si ir ko­kius spren­di­mus pra­dės dieg­ti, ar mo­der­nius, pa­žan­ges­nius, skaid­rius, ar taps sis­te­mos, ku­ri ne­ke­lia pa­čių ge­riau­sių pri­si­mi­ni­mų, įkai­tais“, – kal­bė­jo M.Lin­gė.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) kons­ta­ta­vo, kad G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mas nuo pir­ki­mų pro­ce­dū­rų iš sa­vo sū­naus įmo­nės bu­vo tik for­ma­lus ir ne­už­ti­kri­no pir­ki­mų skaid­ru­mo. VPT nu­sta­tė, kad vi­sais at­ve­jais 2016 me­tais pir­ki­mai vyk­dy­ti apk­lau­sos bū­du ir kreip­ta­si tik į vie­ną tie­kė­ją. Su­tar­tys su­da­ry­tos su G.Kė­vi­šo šei­mos val­do­ma „Ri­ver­si­de Mu­sic“, ji bu­vo vie­nin­te­lė ofi­cia­li sam­dy­tų at­li­kė­jų ir or­kes­trų at­sto­vė Lie­tu­vo­je. VPT tei­gi­mu, tai iš anks­to bu­vo ži­no­ma ir LNOBT va­do­vy­bei. Su­tar­ties G.Kė­vi­šas ne­atsk­lei­džia, mo­ty­vuo­da­mas, kad ji – kon­fi­den­cia­li ir kad sū­naus or­ga­ni­zuo­ti kon­cer­tai Vil­niu­je te­bu­vo tarp­tau­ti­nių gas­tro­lių da­lis.

VPT iš­va­das G.Kė­vi­šas ža­da skųs­ti. Sa­vo pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­ci­jų G.Kė­vi­šas kol kas taip pat ne­vie­ši­na, ta­čiau ža­da tą pa­da­ry­ti vė­liau.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pir­ma­die­nį ke­lioms ins­ti­tu­ci­joms pa­tei­kė iš­va­dą, kad įstai­gos va­do­vo nu­si­ša­li­ni­mas nuo spren­di­mų, ku­rie jam ke­lia tie­sio­gi­nį in­te­re­sų konf­lik­tą, ne­pa­nei­gia abe­jo­nių dėl pri­ima­mų spren­di­mų ob­jek­ty­vu­mo, są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo.

STT nu­ro­do, kad va­do­vui pa­val­dūs as­me­nys ga­li su­da­ry­ti pa­lan­kes­nius kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus įmo­nėms, su ku­rio­mis nu­si­ša­li­nęs va­do­vas tu­ri pri­va­čių in­te­re­sų, pa­teik­ti kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją, ri­bo­jan­čią kon­ku­ren­ci­ją, at­lik­ti ki­tus skaid­ru­mą ir pir­ki­mų da­ly­vių ly­gia­tei­siš­ku­mą ma­ži­nan­čius veiks­mus.

Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai pir­ma­die­nį par­eiš­kė, jog G.Kė­vi­šas tu­ri trauk­tis iš par­ei­gų. Kul­tū­ros mi­nis­trė L.Ruo­ky­tė – Jonss­son pir­ma­die­nį tei­gė ga­vu­si G.Kė­vi­šo pa­aiš­ki­ni­mus raš­tu ir spren­di­mus ža­dė­jo pri­im­ti, kai juos iš­nag­ri­nės.