Gintautas Paluckas: savo nuomonės į stalčių nedėsime
Tarp val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų vėl įsplies­kė žo­džių mū­šis. Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui lei­dus su­pras­ti, kad jis nė­ra pa­ten­kin­tas po­li­ti­niais są­jun­gi­nin­kais, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas at­si­kir­to, kad par­tne­rys­tė nė­ra tar­nys­tė.

S. Skver­ne­lis ne vi­sa­da ga­li pa­si­ti­kė­ti koa­li­ci­jos par­tne­riais, nes so­cial­de­mo­kra­tai per kai ku­riuos bal­sa­vi­mus Sei­me pa­lai­ko ki­to­kią po­zi­ci­ją nei „vals­tie­čiai“. „Prem­je­ras ne­pa­ten­kin­tas koa­li­ci­ja su soc­de­mais. Pa­ga­liau dėl kaž­ko su­ta­ria­me. Mes taip pat ne­la­bai pa­ten­kin­ti. Par­tne­rys­tė nė­ra tar­nys­tė. To­dėl par­eiš­ki­mai, kad mes ne­bal­suo­jam taip kaip REI­KIA (ar­ba dar ge­riau – „vis­tiek jie nu­bal­suos kaip pa­sa­ky­sim...“), koa­li­ci­jos nie­kaip ne­stip­ri­na“, – prem­je­rui feis­bu­ke at­sa­kė nau­ja­sis soc­de­mų ly­de­ris G. Pa­luc­kas.

Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri sa­vo nuo­mo­nę ir jos į stal­čių ne­dės. „Nuo­mo­nės bal­sa­vi­mo me­tu ne­sis­kir­tų, jei į mū­sų pa­siū­ly­mus bū­tų rea­guo­ja­ma adek­va­čiai. Be­je, tik pri­min­siu koa­li­ci­nės su­tar­ties 4 straips­nį – „Koa­li­ci­jos par­tne­riai su­si­ta­ria, kad vi­sais ki­tais klau­si­mais, taip ir tais, ku­rie ne­ap­tar­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, jie tar­sis rem­da­mie­si GE­RA­NO­RIŠ­KU­MO ir PRO­FE­SIO­NA­LU­MO pri­nci­pais“, – ra­šo G. Pa­luc­kas.