Gintautas Paluckas ragina Gediminą Kirkilą nenusiminti dėl EP
Par­la­men­ta­ras Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­ko jau ne­be­si­rū­pi­nan­tis iš­vy­ki­mu į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, mat iš eu­ro­par­la­men­ta­ro Zig­man­to Bal­čy­čio ne­be­su­lau­kia jo­kių ži­nių. Tuo me­tu So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas LRT.lt pa­ti­ki­no, kad Z. Bal­čy­tis pa­lie­ka EP. „Z. Bal­čy­tis už­da­ro sa­vo biu­rą ir kraus­to­si iš EP“, – pa­tvir­ti­no G. Pa­luc­kas.

„Nie­ko nau­jo“, – at­si­du­so par­la­men­ta­ras G. Kir­ki­las, iš­gir­dęs LRT.lt klau­si­mą, ar jis ga­lų ga­le pa­keis Z. Bal­čy­tį EP, ar ne. Ma­ža to, G. Kir­ki­las tei­gia, kad jie abu ne­be­si­kal­ba.

2014 metų Prezidento rinkimų akimirka, kandidato Zigmanto Balčyčio būstinė.

„Jis su ma­ni­mi ne­bend­rau­ja. [...] Aš ne­be­gal­vo­ju apie tai. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad se­no­kai su juo tu­rė­jau kon­tak­tą, nes jis [Z. Bal­čy­tis] net par­ti­jos su­va­žia­vi­me ne­bu­vo. Aš vi­siš­kai pa­mir­šau ši­tą klau­si­mą, vi­siš­kai tuo ne­si­rū­pi­nu“, – aiš­ki­no G. Kir­ki­las. Pa­si­tei­ra­vus, kaip jis ver­ti­na tai, kad Z. Bal­čy­tis taip gar­siai pa­skel­bė apie nau­jas par­ei­gas JAV, bet iki šiol ne­iš­vy­ko ten dirb­ti, at­sa­kė: „Keis­to­ka si­tua­ci­ja.“

So­cial­de­mo­kra­tų ved­lys G. Kir­ki­lui siū­lo bū­ti kan­triam ir dar šiek tiek pa­lauk­ti.

Ta­čiau G. Pa­luc­kas sa­vo par­tie­čiui G. Kir­ki­lui siū­lo kel­ti aukš­čiau no­sį, mat Z. Bal­čy­tis esą ti­krai pa­lie­ka EP, to­dėl G. Kir­ki­las ga­lės krau­tis la­ga­mi­nus ir dar­buo­tis EP. Šį po­li­ti­ką Sei­me tu­rė­tų pa­keis­ti Bro­nius Bra­daus­kas.

„Aš ne­ži­nau, kas da­bar vyks­ta su jo nau­jais dar­bais, bet kad jis už­da­ro sa­vo biu­rą ir kraus­to­si iš EP, yra fak­tas. Tai aš ga­liu pa­tvir­tin­ti. Kaip to­liau vis­kas vyks­ta, in­for­ma­ci­jos mes ne­tu­ri­me, nes tai su­si­ję su pa­čiu Zig­mu.

Su­pran­tu, ko­dėl iš­si­vys­tė ši epo­pė­ja – nes bu­vo vie­na, an­tra, tre­čia da­ta. Bet kad jis tvar­ko­si tuos „ga­lus“ EP, tai yra fak­tas. Va­di­na­si, žmo­gus iš­ei­na iš EP“, – LRT.lt ko­men­ta­vo so­cial­de­mo­kra­tų ved­lys G. Pa­luc­kas.

So­cial­de­mo­kra­tų ved­lys G. Kir­ki­lui siū­lo bū­ti kan­triam ir dar šiek tiek pa­lauk­ti.

„G. Kir­ki­las nu­si­vy­lė? Jam ne­rei­kė­tų nu­si­min­ti. Jis – la­bai kan­trus, dar rei­kė­tų pa­ken­tė­ti. Ma­no ži­nio­mis, Z. Bal­čy­tis ti­krai pa­si­trauks iš EP. Yra ap­lin­ky­bės, ku­rias jis pats ga­lės ko­men­tuo­ti, ko­dėl už­tru­ko“, – kal­bė­jo soc­de­mų va­do­vas.

Kiek vė­liau su­si­sie­kęs su LRT.lt Z. Bal­čy­tis tei­gė taip pat no­rin­tis nu­ra­min­ti lau­kian­čius jo iš­ėji­mo iš EP. „Iš tie­sų esu su­si­pa­ka­vęs la­ga­mi­nus ir ti­krai lau­kiu or­ga­ni­za­ci­jos star­to pa­skel­bi­mo. Ka­da bus star­tas, šian­dien aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Nei nuo mū­sų no­rų tai pri­klau­so, nei jie pa­tys... Kai or­ga­ni­za­ci­ja pra­dės ofi­cia­liai veik­ti, ta­da tu­rė­siu ga­li­my­bę pra­dė­ti EP na­rio at­si­sa­ky­mo pro­ce­dū­ras“, – iš­dės­tė Z. Bal­čy­tis. Tai esą ga­li įvyk­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ar­ba sa­vai­tė­mis.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Z. Bal­čy­tis dar ko­vo mė­ne­sį, prieš So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, par­eiš­kė at­si­sa­kan­tis EP na­rio man­da­to, nes nu­spren­dė da­ry­ti tarp­tau­ti­nę kar­je­rą.

„Gy­ve­ni­mas pa­tei­kė dar vie­ną ne­ti­kė­tą iš­šū­kį: su­lau­kiau pa­siū­ly­mo da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je, da­lį sa­vo dar­bo lai­ko pra­lei­džiant ir Eu­ro­po­je, ir JAV. Veik­los sri­tis – pa­sau­lio vals­ty­bių eko­no­mi­ka, fi­nan­sai, prog­no­zės ir mo­de­lia­vi­mas“, – tuo­met nau­jie­nų agen­tū­rai BNS kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Jis aiš­ki­no, kad ins­ti­tu­ci­ja, ku­rio­je dirbs, bus kaip skė­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja: „Kal­ba­ma apie įvai­rių tarp­tau­ti­nių rei­tin­gų agen­tū­rų, ko ge­ro, ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do, tam ti­krus at­ski­rų vals­ty­bių na­rių ver­ti­ni­mus: prog­no­zes, siū­ly­mus, ką jie tu­rė­tų ar ne­tu­rė­tų da­ry­ti. O ka­dan­gi tai pra­ktiš­kai pri­va­čios or­ga­ni­za­ci­jos, jas kaž­kaip rei­kia pri­žiū­rė­ti iš vir­šaus, toks ku­ria­mas ants­ta­tas iš eks­per­tų. Ši ins­ti­tu­ci­ja, ko ge­ro, bus va­di­na­ma val­dy­ba, ir ši ins­ti­tu­ci­ja kaip tik ir tu­rės ap­ro­buo­ti vi­sus su vals­ty­bė­mis na­rė­mis su­si­ju­sius siū­ly­mus, ver­ti­ni­mus dėl jų vys­ty­mo­si pers­pek­ty­vų, rei­tin­gų. Lyg ir tu­rė­tų bū­ti 9 val­dy­bos na­riai, vie­nu jų yra pa­siū­ly­ta bū­ti man“, – apie bū­si­mus dar­bus BNS pa­sa­ko­jo Z. Bal­čy­tis.

Jis tei­gė, kad val­dy­bos po­sė­džiai vyks Niu­jor­ke kar­tą per mė­ne­sį, ir pla­na­vo tu­rė­ti biu­rus Briu­se­ly­je ir Vil­niu­je.