Gintautas Paluckas pajuto santykių su „valstiečiais“ pagerėjimą
Tre­čia­die­nį Sei­me su koa­li­ci­jos par­tne­rių ly­de­riais su­si­ti­kęs iš­rink­ta­sis Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­ko, kad san­ty­kiai su par­tne­riais pa­ge­rė­jo.

Iš pra­džių G.Pa­luc­kas su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu ir „vals­tie­čių ly­de­riu Ra­mū­nu Kar­baus­kiu da­ly­va­vo bend­ra­me frak­ci­jų po­sė­dy­je, o po jo nu­ėjo pa­kal­bė­ti ma­žes­niu for­ma­tu.

„A­ki­vaiz­džiai pa­ge­rė­jo, mes gi su­si­ti­ko­me. Aiš­ku, yra da­ly­kų, ku­riuos rei­kė­tų ap­tar­ti“, – po frak­ci­jų po­sė­džio Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė G.Pa­luc­kas.

„Kaip ir mi­nė­jau, tai nė­ra jo­kie ul­ti­ma­tu­mai, jo­kie ra­di­ka­lūs rei­ka­la­vi­mai, bet tą ly­gia­tei­siš­ku­mo jaus­mą sė­dint prie spren­di­mų pri­ėmi­mo sta­lo mes no­rė­tu­me pa­jus­ti. Tą ge­ra­no­riš­ku­mą ar pra­džią šian­dien aš jau ma­tau, bet kal­bant apie kai ku­riuos pri­ori­te­tus, mes su frak­ci­ja ti­krai juos tu­rė­si­me, no­rė­si­me juos iš­ryš­kin­ti ga­lio­jan­čio­je pa­tvir­tin­to­je Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ir prie­mo­nių pla­ne“, – tvir­ti­no jis.

Ir nau­ja­sis so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris, ir „vals­tie­čių“ de­le­guo­tas prem­je­ras tei­gė, kad re­gu­lia­riai vyks­tan­tys koa­li­ci­nės ta­ry­bos ir bend­ri frak­ci­jų po­sė­džiai tu­rė­ti pa­dė­ti par­tne­riams su­si­kal­bė­ti.

„Ma­nau, kad tas mo­de­lis, ku­ris bu­vo nau­do­ja­mas gal ko­kį pu­san­tro ar­ba po­ra mė­ne­sių, tai yra du­kart per sa­vai­tę ren­ka­si koa­li­ci­nė ta­ry­ba, pro­to­ko­luo­ja­me tuos po­sė­džius, kad ne­bū­tų taip, kad kas nors pa­mirš­ta ar­ba gal­vo­ja, kad ki­taip bu­vo,t as nau­jas for­ma­tas, ku­ris ir­gi an­tras mė­ne­sis, to­kie jung­ti­niai frak­ci­jų po­sė­džiai, ma­nau, kad tas mo­de­lis yra ge­res­nis ne­gu bu­vo anks­čiau“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

„Jis la­bai ge­ras for­ma­tas, nes jis lei­džia iš­siaiš­kin­ti tiek įvai­rias trin­tis, tiek iš­siaiš­kin­ti nuo­sta­tas ir iš­siaiš­kin­ti įvai­rius or­ga­ni­za­ci­nius ne­sklan­du­mus, kai lyg ir vis­kas su­tar­ta, bet taip jau at­si­tin­ka kar­tais gy­ve­ni­me, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, kad vie­nas ar ki­tas Sei­mo na­rys už­re­gis­truo­ja ki­tą pa­tai­są. For­ma­tas yra la­bai kons­truk­ty­vus ir rei­ka­lin­gas“, – tvir­ti­no G.Pa­luc­kas.

Sa­vait­ga­lį nau­juo­ju Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­riu iš­rink­tas G.Pa­luc­kas ti­kė­jo­si jau pir­ma­die­nį su­si­tik­ti su „vals­tie­čių“ va­do­vais ap­tar­ti koa­li­ci­jos dar­bą ir so­cial­de­mo­kra­tų pri­ori­te­tus, ta­čiau ir S.Skver­ne­lis, ir R.Kar­baus­kis pa­si­ma­ty­ti ne­sku­bė­jo.

S.Skver­ne­lis an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad G.Pa­luc­kui „rei­kia grįž­ti į rea­ly­bę“. „Ka­da su­grįš, ta­da ga­lė­si­me ir kal­bė­tis“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui pri­dū­rė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Vė­liau žur­na­lis­tams Sei­me prem­je­ras sa­kė, kad su G.Pa­luc­ku su­si­tik­ti bus ga­li­ma, kai jis ofi­cia­liai taps par­ti­jos pir­mi­nin­ku, bus su­for­muo­ta nau­ja va­do­vy­bė, ku­ri su­for­muos par­ti­jos po­zi­ci­ją, jei kels pa­pil­do­mas są­ly­gas „vals­tie­čiams“.

G.Pa­luc­kas į tai at­sa­kė, jog su­pran­ta prem­je­ro su­sier­zi­ni­mą, nes so­cial­de­mo­kra­tai „ne­be­bus to­kie leng­vi, prie­ina­mi ir pa­klus­nūs, sa­vo pri­ori­te­tų ne­tu­rin­tys par­tne­riai koa­li­ci­jo­je“.

Prem­je­rą de­le­ga­vu­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga Sei­me tu­ri 56 man­da­tus, jų koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai – 19 man­da­tų.