Gintautas Paluckas: homoseksualų partnerystė ir nelietuviškos pavardės pasuose – tai mūsų vertybės
Nau­ja­sis so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas – už ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tę, ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des pa­suo­se. Po­li­ti­kas tei­gia pa­si­gen­dąs par­ti­jos de­le­guo­tos tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Mil­dos Vai­niu­tės nuo­sai­kes­nės po­zi­ci­jos šiais klau­si­mais.

„Aš pa­si­sa­kau „už“, par­ti­ja, esu ti­kras, pa­si­sa­ko „už“, nes tai yra mū­sų ver­ty­bės ir po­li­ti­nė­je prog­ra­mo­je par­ti­jos tai įra­šy­ta. Bet koa­li­ci­jos par­tne­riai yra „prieš“, ne­pai­sant to, kad prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis yra sa­kęs, kad yra „už“, bet di­de­lė da­lis frak­ci­jos prieš­ina­si. Ki­tas da­ly­kas, rei­kia iš so­cial­de­mo­kra­ti­nio kam­po pa­dė­ti pa­ma­ty­ti tai ir pa­čiai mi­nis­trei (M.Vai­niu­tei – BNS), nes kiek aš esu gir­dė­jęs jos ko­men­ta­rų, taip pat ir Vy­riau­sy­bės va­lan­dos me­tu, tai ne­ko­re­liuo­ja su soc­de­mi­ne, kai­rią­ja po­li­ti­ka ir nuo­sta­to­mis. Bet mes pa­dė­si­me mi­nis­trei šio­je vie­to­je su­si­gau­dy­ti“, – BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

Jis ne­abe­jo­jo M.Vai­niu­tės tei­si­ne kom­pe­ten­ci­ja, pa­brėž­da­mas, kad mi­nis­trė yra tei­sės pro­fe­sio­na­lė.

„Bet šiuo at­ve­ju mi­nis­trė mi­nis­tre yra ir to­dėl, kad ji at­sto­vau­ja so­cial­de­mo­kra­tams. Į tai įei­na ir so­cial­de­mo­kra­tų nuo­sta­tų at­sto­va­vi­mas. Tai­gi tuos da­ly­kus su mi­nis­tre mes ap­tar­si­me, aš ją pa­drą­sin­siu bū­ti kai­res­ne ir lai­ky­tis par­ti­jos po­li­ti­nės prog­ra­mos“, – ža­dė­jo G.Pa­luc­kas.

Pa­klaus­tas, ar so­cial­de­mo­kra­tai teiks ati­tin­ka­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas, va­do­vas pa­brė­žia, kad vals­tie­čiams, opo­zi­ci­jai prieš­inan­tis par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mo idė­jai „de­mar­šų ne­ver­ta da­ry­ti“.

„Pir­miau­sia, tai kir­ši­na vi­suo­me­nę. Bus ak­ty­vi vie­šo­ji dis­ku­si­ja, to­dėl da­ry­ti veiks­mą rei­kia tuo­met, kai tu esi įsi­ti­ki­nęs bent jau 50 pro­cen­tų, kad jis pa­vyks. Tam rei­kia su­bur­ti kaž­ko­kią koa­li­ci­ją, pa­lai­ky­mą šiam klau­si­mui Sei­me. Mes pa­si­žiū­rė­si­me, apš­ne­kė­si­me su ki­to­mis frak­ci­jo­mis, pa­žiū­rė­si­me, kiek pa­si­kei­tė mū­sų koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nė. Jei prem­je­ras sa­ko, kad jis prob­le­mų ne­ma­to, ir tu­rint gal­vo­je, kad jis tu­ri ne­men­ką įta­ką frak­ci­jo­je, gal­būt, žiū­rė­ki­te, mes su­rink­si­me tuos vi­sus bal­sus ir iš­sprę­si­me šį klau­si­mą kar­tą ir vi­siems lai­kams“, – svars­tė so­cial­de­mo­kra­tas.

Jo nuo­mo­ne, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja bal­suos už Sei­me šiuo me­tu re­gis­truo­tas pa­tai­sas dėl ne­lie­tu­viš­kų pa­var­džių ofi­cia­lia­me pa­so pus­la­py­je ir taip nuo­sek­liai lai­ky­sis sa­vo po­zi­ci­jos.

„Prob­le­mos dėl pil­nos lo­ty­niš­kos abė­cė­lės mes ne­ma­to­me. Ti­krai dėl to ne­ma­tau jo­kių prob­le­mų lie­tu­viš­kai kul­tū­ri­nei ta­pa­ty­bei, tai dau­giau ak­cen­tuo­ja­ma de­ši­nė­je tra­di­cio­na­lis­tų po­zi­ci­jo­je, bet at­gar­sį ran­da – ir čia yra bė­da – mū­sų koa­li­ci­jos par­tne­rių gre­to­se. Nei aš, nei so­cial­de­mo­kra­tai ne­ma­to­me jo­kių prob­le­mų šio­je vie­to­je, tai yra ti­krai su­reikš­mi­na­ma, šiek tiek prieš­ina­mos tau­ti­nės bend­ri­jos“, – kal­bė­jo G.Pa­luc­kas.

Par­tne­rys­tė kaip bend­ras gy­ve­ni­mas kar­tu ne­įre­gis­tra­vus san­tuo­kos nu­ma­ty­ta 2001 me­tais įsi­ga­lio­ju­sia­me Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, ta­čiau rea­liai ins­ti­tu­tas ne­vei­kia, nes iki šiol nė­ra spe­cia­laus įsta­ty­mo. Nau­jau­siais „Vil­mo­rus“ apk­lau­sos duo­me­ni­mis, vie­nos ly­ties par­tne­rys­tei ne­prieš­ta­rau­ja apie de­šim­ta­da­lis gy­ven­to­jų.

Su tais fes­ti­va­liais, ši drau­di­mų kul­tū­ra įgau­na la­bai keis­tas for­mas. Nar­ko­ti­kus var­to­ti fes­ti­va­liuo­se ga­li­ma? Ne­lei­džia­ma. Ar jie var­to­ja­mi? Var­to­ja­mi.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Ini­cia­ty­vų įtei­sin­ti pa­var­džių ra­šy­bą bū­ta ir anks­čiau, nau­jau­sia – pu­sės Sei­mo na­rių pra­šais ini­ci­juo­tos pa­tai­sos, ku­rios leis­tų pa­var­des lo­ty­niš­kos abė­cė­lės pa­grin­du ra­šy­ti pa­grin­di­nia­me pa­so ir ta­pa­ty­bės kor­te­lės pus­la­py­je.

Per­nai gruo­dį į par­ei­gas ski­ria­ma M.Vai­niu­tė sa­kė, kad dėl ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mo bus ieš­ko­ma „bend­ro su­ta­ri­mo“ vi­suo­me­nė­je, o dėl pa­var­džių klau­si­mo, anot jos, pir­miau­sia bus at­siž­vel­gia­ma į Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą.

Pats ne­ge­ria, bet drau­di­mų ak­lai ne­pa­lai­ko

G. Pa­luc­kas taip pat sa­ko, jog no­ras užd­raus­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bą ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se ir fes­ti­va­liuo­se yra ab­sur­diš­kas bei ne­pa­dė­tų ko­vo­je su al­ko­ho­liz­mu.

„Su tais fes­ti­va­liais, ši drau­di­mų kul­tū­ra įgau­na la­bai keis­tas for­mas. Nar­ko­ti­kus var­to­ti fes­ti­va­liuo­se ga­li­ma? Ne­lei­džia­ma. Ar jie var­to­ja­mi? Var­to­ja­mi. Kaip užd­rau­si var­to­ti al­ko­ho­lį fes­ti­va­liuo­se? Eis drau­go­vi­nin­kai, bau­džia­mie­ji bū­riai ir lieps pa­pūs­ti kaip Nai­siuo­se? Tai yra ab­sur­das. Jei­gu užd­rau­si pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, tai žmo­nės sa­vo at­si­veš. Ta­da iš­vai­ky­si iš ren­gi­nio žmo­nes. Čia ga­li­ma iki ab­sur­do nu­ei­ti. Al­ko­ho­liz­mas yra prob­le­ma ir be so­cia­li­nių bei edu­ka­ci­nių prie­mo­nių ši prob­le­ma nie­kur nė­ra iš­spręs­ta“, – BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

Anot jo, to­kie dras­tiš­ki al­ko­ho­lio pre­ky­bos drau­di­mai kir­ši­na vi­suo­me­nę, ap­sun­ki­na ga­li­my­bes or­ga­ni­zuo­ti ma­si­nius ren­gi­nius bei fes­ti­va­lius ir iš es­mės ne­spren­džia al­ko­ho­liz­mo prob­le­mos Lie­tu­vo­je.

G.Pa­luc­kas tei­gė, jog pats al­ko­ho­lio ne­var­to­ja.

Par­la­men­te šiuo me­tu yra svars­to­mas pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės siū­ly­mas, kad pre­ky­ba al­ko­ho­liu bū­tų užd­raus­ta vi­suo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, mu­gė­se ir par­odo­se. Ini­cia­ty­vą svars­čiu­si Vy­riau­sy­bė ba­lan­džio vi­du­ry­je pa­siū­lė Sei­mui su­švel­nin­ti for­mu­luo­tę ir nu­ma­ty­ti, kad at­ski­ros sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos bū­tų įga­lio­tos pa­čios spręs­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu vie­šų ren­gi­nių me­tu klau­si­mą. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl šių pa­kei­ti­mų pri­ims Sei­mas, ga­lin­tis ir ne­at­siž­velg­ti į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą.

Ma­si­nių ren­gi­nių ir fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę kal­bė­jo, jog jei­gu po­li­ti­kai pa­tvir­tin­tų pla­nus dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais užd­rau­di­mo ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, tai pa­di­din­tų fes­ti­va­lių bi­lie­tų kai­nas ar­ba lem­tų jų iš­kė­li­mą į ki­tas vals­ty­bes.

Sei­me taip pat svars­to­mas siū­ly­mas leis­ti al­ko­ho­liu nuo pir­ma­die­nio iki šeš­ta­die­nio pre­kiau­ti nuo 10 iki 20 va­lan­dos, o sek­ma­die­niais – iki 15 va­lan­dos. Da­bar par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­lio ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 8 iki 22 va­lan­dos vi­są sa­vai­tę. Be to, siū­lo­ma, kad al­ko­ho­lio bū­tų ga­li­ma nu­si­pirk­ti tik su­lau­kus 20 me­tų. Da­bar jo ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 18 me­tų. Vi­si mi­nė­ti pa­siū­ly­mai yra už­re­gis­truo­ti ke­liuo­se įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se.

Šių prie­mo­nių ini­cia­to­riai sa­ko, kad jos Lie­tu­vo­je pa­dės su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių pa­sau­ly­je.